Albena Mircheva. Introduction to Paleo-Balkan Studies 
Language: Bulgarian with a summary in English

 

    The book aims at providing with a generally comprehensive and up-to-date outlook on the most important characteristics of the individual Paleo-Balkan languages, their kinship, their proximity and their differences from the perspective of Phonology and Onomastic data. Concurrently, the main body contains information on the history of research, the hypotheses and controversies surrounding Paleo-Balkan languages, as well as the state and major trends in the current stage of study.

 

Table of contents

Благодарности

Увод

Съкращения

Палеобалканистиката и изучаването на палеобалканските езици

Основни източници за изучаване на палеобалканските езици

Специфични проблеми, свързани с изучаването на реликтните езици (в частност на ПБЕ)

Изследвания върху палеобалканските езици

Приносът на българските учени за изучаването на палеобалканските езици

Приносът на чуждестранните учени

Пеласгите като предгръцко население на Елада. Предгръцки лингвистичен пласт. Пеласгийски език

Пеласгите като предгръцко население на Елада в античните извори

Предгръцки лингвистичен пласт  преглед на научните теории

Теорията на Вл. Георгиев за пеласгийския език

Основни черти на сравнително-историческата фонетика на пеласгийския език

Думи със сигурна или вероятна предгръцка етимология

Крито-микенската писменост. Езикът на линеар Б

Описание и датировка

Линеар А

Дискът от Фестос

Линеар Б

Думи от линеар Б

Особености на силабограмите в линеар Б и тяхната звукова стойност

Езикът на линеар Б

Траките — етнографска ситуация и исторически свидетелства. Преглед на изучаването на тракийския език

Етнографска ситуация. Исторически и лингвистични свидетелства за траките и техния език

Исторически преглед на изучаването на тракийския език и неговия произход

Тракийски глоси

Тракийски пантеон: тракийски имена и епитети на богове (теоними)

Тракийският бог конник

Имена на първични тракийски божества

Тракийски женски божества

Тракийски мъжки божества

Тракийски лични имена (антропоними)

Двуосновни лични имена (антропоними)

Първи съставки в двуосновните антропоними

Втори съставки в двуосновните антропоними

Основи, които се използват и като първи, и като втори съставки в сложните тракийски антропоними

Хибридни двусъставни имена

Имена, образувани от три компонента

Компоненти на двусъставни антропоними, които се срещат самостоятелно като лични имена (със или без суфикс)

Съкратени двуосновни лични имена

Първични едноосновни лични имена

Тотемни имена

Пожелателни имена

Имена на царе и митични личности

Имена на реки, срещани и като едноосновни атропоними

Други често срещани едноосновни антропоними

Едноосновни антропоними, разширени със суфикс

Женски имена

Тракийски племенни имена (етноними)

Етноними, произхождащи от името на тотемното животно

Етноними, произхождащи от географски имена

Етноними, произхождащи от прилагателни  епитети на племето

Тракийски географски имена: топоними, хидроними, ороними

Имена на селища и местности  топоними

Имена на реки и вдони басейни  хидроними

Имена на планини, хълмове и пещери  ороними

Сравнително-историческа фонетика на тракийския език

Тракийски вокализъм

Ие. кратки гласни

Ие. дълги гласни

Фонетични промени при тракийските вокали

Ие. полугласни

Ие. дифтонги

Дифтонги с *y [i]

Дифтонги с *w [u]

Ие. сонанти

Тракийски консонантизъм

Ие. беззвучни съгласни (tenues)

Ие. звучни съгласни (mediae)

Ие. звучни аспировани съгласни (mediae aspiratae)

Ие. лабиовеларни съгласни

Ие. палаталнои съгласни

Ие. *s

Ие. ларингали

Ие. сонорни съгласни

Съчетания със сонорни съгласни

Фонетични промени и редувания на съгласни в тракийския език

Морфология на тракийския език

Морфология на имената

Морфология на глагола

Синтаксис

Словообразуване в тракийския език

Суфикси в тракийския език

Префиски в тракийския език

Образуване на сложни думи

Надписи на тракийски език

Надпис от с. Кьолмен

Надпис от с. Езерово

Надпис от Арабаджийската могила при с. Дуванлии

Надпис от Башова могила при с. Дуванлии

Надпис от Голямата могила при с. Дуванлии

Надпис от с. Александрово

Надписи от остров Самотраки

Надписи от Зоне (Месимврия)

Писмеността от Караново и Градешница

Дако-мизийска езикова общност

Даки и мизи  етнографска и езикова ситуация

Родствени връзки между дакийски, мизийски и тракийски език

Дакийски език и лексика

Дакийски глоси (имена на растения)

Дакийски думи, изведени от ономастичния материал

Дакийски антропоними

Надписът на дакийски

Мизийски език и лексика

Мизийски глоси

Надиписът от Мала Азия

Сравнително-историческа фонетика на дако-мизийския език

Вокализъм

Консонантизъм

Съпоставка между тракийска и дако-мизийската сравнително-историческа фонетика

Връзката между дако-мизийски, румънски и албански език

Субстратни думи в румънския и албанския език от сигурен или вероятен палеобалкански произход

Фригийски език

Фригите  етнографска и езикова характеристика

Надписи на фригийски език и фригийска лексика

Фригийски надписи

Фригийски глоси

Фригийска лексика, засвидетелствана в надписите

Сравнително-историческа фонетика на фригийския език

Вокализъм

Кратки гласни

Дълги гласни

Полугласни

Дифтонги

Сонанти

Консонантизъм

Експлозивни съгласни

Ие. лабиовелари

Ие. палатални съгласни

Ие. *s

Ие. ларингали

Особености, характерни за анатолийските езици

Морфология на фригийския език

Именна система

Местоимения

Глаголна система

Синтаксис на фригийския език

Фригийският, тракийският и гръцкият в съпоставителен план

Илирийски език

Етнографска и езикова характеристика на Западните Балкани в древността

Древните илири в античните извори

Illyria и Ilyricum; „илирийскиʺ и „илизиръмʺ

Илирите и техните съседни племена

Връзката между илирийски, месапски, венетски и либурнийски език

Изследвания върху илирийския език и хипотези за неговата същност

Илирийски език

Илирийски глоси

Илирийска ономастика

Характеристика на илирийския език

Сравнение между илирийската, тракийската и дако-мизийската ономастика

Хипотези за произхода на албанския език

Древен македонски език

Древните македони — етнографска и езикова характеристика

Македонски глоси

Македонска ономастика

Лични имена

Географски имена: топоними, хидроними и ороними

Сравнително-историческа фонетика на древния македонски език

Вокализъм

Консонантизъм

Изводи за същността на древния македонски език

Заключителни думи

Библиография

Summary

Details
Publisher Ni plus
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 248
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9464-20-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset