The Shadow Economy as a deviant practice
Теневая экономика как девиантная практика
Икономиката в сянка като девиантна практика
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian

 

     The book contains intriguing and provocative findings describing the attitudes and psychological readiness of Bulgarians to use deviant shady practices in their daily economic behavior. In addition to analyzing attitudes toward the use of deviant behavioral patterns, the monograph offers an original view of four habitats of informality and highlights eight behavioral patterns typical for a society in anomie. The factors that determine the choice of deviant behavioral models are critically analyzed and on this basis it is recommended how these factors could be managed in order to create prerequisites for individuals to return to socially-sanctioned behavior.

 

Table of contents

Уводни бележки

Първа част. Методологически и теоретични основания за изследване на „икономиката в сянка“ като девиантна практика

Първа глава. Методология на изследването

1. Основни методологически характеристики на изследването

2. Разработеност на понятийния апарат за изучаване на дейностите-не-по-правилата („икономика в сянка“)

3. Кратък обзор на изследванията на девиантното поведение като специфичен вид реакция в състояние на аномична среда

4. Базови характеристики на индивидите в ситуация на аномия

5. Емпирични индикатори за оценка на осемте типа поведение

6. Подходи на изследването

7. Технология на изследването

Втора глава. Девиантно поведение и изграждане на девиантна идентичност

1. Въвеждащи бележки

2. За изследванията на отклоненията

3. Механизми за научаване на девиантно поведение

4. Ценности и отклоняващо се поведение

5. Социализация и девиантно поведение

Трета глава. Критичен анализ на основните теории за девиантното поведние като реакция в ситуация на аномия

1. Аномия и адаптация

2. Напрежение и сюжет

3. Институционална аномия

4. Нормативен конфликт и диференциална асоциация

5. Аномия и диференциална асоциация

6. Контекстуална аномия и напрежение

7. Девиации и полета

Четвърта глава. „Икономиката в сянка“ като девиантна практика

1. „Икономиката в сянка“  дефиниране на предметното поле

2. Същност и видове сенчести икономически практики

3. Причинно-факторна детерминираност на сенчестите икономически практики

4. „Икономиката в сянка“ като девиантна практика

5. Функциите на сенчестите икономически практики  основа за отнасянето им към различните видове девиантно поведение

Втора част. Анализ на емпиричните оценки от изследването

Пета глава. Базисни нагласи и отношение към законодателството

1. Социодемографски профил на изследваните лица

2. Отношение към институциите и нагласи за спазване на законодателството: между социалната маска и реалните нагласи

3. Представи за успеха  какво означава да си успял?

4. Професията като основа за личностно и социално развитие

Шеста глава. Принципни нагласи и отношение към „икономиката в сянка“

1. За „икономиката в сянка“  позната и все пак неразгадаема?

2. Порицаващи стереотипи за „икономиката в сянка“

3. Рационализиращи стереотипи за „икономиката в сянка“

4. Оценки за факторната детерминираност на „икономиката в сянка“

Седма глава. Нагласи и склонност за включване в девиантни (сенчести) икономически практкики: от позицията на работодател

1. Въвеждащи методологически пояснения: хипотетично поведение в ситуацията „управител на фирма“

2. Оценки и нагласи: как бихте постъпили, ако бяхте управител на фирма

Осма глава. Нагласи и склонност за включване в девиантни (сенчести) икономически практики: от позицията на наето лице

1. Хипотетично поведение в ситуацията „нает във фирма“

2. Оценки и нагласи

Девета глава. Поведенчески модели и девиантни практики (осем типа поведение)

1. Концепцията за осем поведенчески модел в общество на аномия

2. Четири хабитуса на неформалността

3. Емпирични доказателства за съществуването на осемте типа поведение

Десета глава. Фактори за мотивация за избори на поведенчески модели

1. Увод

2. Факторни влияния върху избора на цели

3. Условия и фактори, предопределящи спечелването на достатъчно материални средства

4. Факторни влияния върху избора на поведенчески модели за реализирането на житейските цели

Заключение

Литература

Приложение. Въпросник за стандартизирано интервю

Резюме на английски език

Резюме на руски език

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 380
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-011-3
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset