Grammar of the spirit: Collection of articles in honor of Assoc. Prof. Lyubka Stoichkova in occasion of her 70th anniversary
Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина
Languiage: Bulgarian, Russian, Ukrainian
Category: Linguistics

 

Table of contents

Предговор

Й. Маринова. Доц. д-р Любка Стоичкова на 70 години

Библиография на трудовете на доц. д-р Любка Стоичкова

I. Изследвания из областта на българската граматика

С. Буров. Училищни граматики на Любомир Андрейчин

П. Радева. Рестриктивният съюз отколкото да в системата на подчинителните съюзи в съвременния български език

Т. Рабовянова. Колебания с двуликото минало страдателно причастие

А. Тодоранова. Проблемът за безличните изречения в съвременния български език

В. Кирилова-Мангелова. Отношението род–пол при съществителните имена за лица

II. Изследвания из областта на лексикологиятa и лексикографиятa

Т. Балкански. Към началото на българската лексикография. Терминологичен свод (езиковоархеологичен прочит)

И. Атанасова. Български паралели на руските несклоняеми заемки за названия на лица от мъжки пол

П. Лунгарова. Агнонимия, тавтология и тарахонимия при употребата на заемки в български език

В. Петров. Етнонимите в речника на Найден Геров

Емилия Авгинова-Николова. Агнонимите в езиковото съзнание на носителя на езика

Е. Алещенко. Особенности отражения во фразеологии русской и болгарской языковой картины мира

Р. Рикевски. Фразеологизми с националнокултурна специфика в гръцкия и българския език

Д. Попова. Речник на езика на Любен Каравелов  структура и перспективи

III. Изследвания из областта на лингвокултурологията и психолингвистиката

Л. Шестак. „Образы изменчивых фантазий“: картины мира в языках разных типов

М. Илиева. Концептът дете в българската картина на света

Л. Славянова. Картина на света в съзнанието на англоезичната езикова личност от началото на XXI век, изразена в концепта beauty

К. Маринова. Гневът в българския и в японския език, отразен в соматичните фразеологични единици

К. Василева. Към проблема за същността на лингвокултурния концепт

И. Илиев. Малцинствена социолингвистика. С пример от Чакаларово, Кърджалийско

А. Ефтимова. Езикови политики в съвременните български медии

Л. Кисельова. Вербальная агрессия как отражение психологических доминант социума

Л. Сваричевска. Слово „символ“ в інтернет-дискурсі: семантика, синтактика, прагматика

Л. Кирова. Межъязыковые ассоциативные связи по смысловой близости в ментальном лексиконе билингва

В. Чавдарова. Лингвистична типизация на националната идентичност и личностен профил на български и украински студенти

IV. Изследвания из областта на езиковото обучение и езиковата култура

В. Иванова. За правописа на някои граматични термини

В. Ангелова. Изводите на академик Тодор Павлов за Първата научна конференция по въпросите на правописа, проведена през 1951 година

С. Халачева. Обучението по български език в неделните училища зад граница

О. Албул, О. Сорока, М. Ярмолюк. 40 години специалност „Български език и литература“ в Лвовския университет „Иван Франко“: „Лвовската мисия“

В. Стоянова, Г. Върлинкова. Развиване на интеркултурната комуникативна компетентност в обучението по чужд език чрез видеоматериали

Ц. Давидкова. За учителя

V. Изследвания върху езика на българската литература

К. Димитров. Наречията в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст

Т. Илиева. Лексикални пластове в среднобългарския превод на хомилетичния цикъл За серафимите от кн. Маргарит на св. Йоан Златоуст

П. Петрова. Двете текстови верисии на среднобългарското Учително евангелие

Ф. Бацевич. Модус i модальність переповідності

Р. Русев. Художественият образ на думите в романа „Урания“ от Блага Димитрова

А. Баева. Особеност на стила на Емилиян Станев

За авторите

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, Russian, Ukrainian
Pages 432
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-211-6
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset