Forms of the spirit: Jubilee collection in honor of Prof. Nonka Bogomilova
Форми на духа. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Нонка Богомилова
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Предговор. Професор Нонка Богомилова: многоликият и многостранен хуманист

1. Форми и метаморфози на Духа. Достойнството на философията

Философията и държавата (Генчо Дончев)
Philosophy and the State (Gencho Donchev)

Духът: битие, абстракция, понятие, живот или химера? (Валентин Канаваров)
The Spirit: Being, Abstraction, Concept, Life or Chimera? (Valentin Kanawarow)

Формата на философското познание (Силвия Кръстева) 
The Form of Philosophical Knowledge (Silviya Kristeva)

Кантовата трихотомия душа-душевност-дух. Опит за модел и превод (Ивайло Димитров)
Kant’s Soul-Mind-Spirit Trichotomy. An Attempt for Modeling and Translation (Ivaylo Dimitrov)

Лудвиг Фойербах и критиката на Хегеловата философия (Иво Минков) 
Ludwig Feuerbach and the Critique of Hegelian Philosophy (Ivo Minkov)

2. Душа и Дух, език и време: литературно-философският синтез в озарението от езика – относно истината отвъд познанието на закономерното (Николай Турлаков)
In the Illumination from the Language – Concerning Truth beyond Knowledge of the Laws of Nature (Nikolay Turlakov)

Кризисната схватка на Георги Господинов с категорията „време“ (Гражина Шват-Гълъбова)
Georgi Gospodinov’s Crisis Struggle with the Category “Time” (Grażyna Szwat-Gyłybowa)

Поезия и философия (Антоанета Николова) 
Poetry and Philosophy (Antoaneta Nikolova)

Да философстваме поетически (Пламен Антов)
Let us Philosophize Poetically (Plamen Antov)

Линейни срещу циклични аспекти в разбирането на Хайдегер за „фюсис“ (Коста Бенчев)
Linear vs. Cyclical Aspects in Heidegger’s Understanding of “Physis” (Kosta Bentchev)

3. При-родното и човешкото днес: изпуснат ли е Духът от бутилката?

Образи на екологията: между хуманизма и мизантропията (Иван Кацарски)
Forms of Ecology: between Humanism and Misanthropy (Ivan Katzarski)

Репродуктивното клониране и въпросите за свободата и смисъла на човешкото съществуване в ситуацията на техническо безсмъртие (Гергана Попова)
Reproductive Cloning and the Questions of Freedom and the Meaning of Human Existence in the Situation of Technical Iimmortality (Gergana Popova)

4. Разноликият дух на религията

Азът в контекста на онтологичния аргумент (Ели Сярова) 
The Self in the Context of the Ontological Argument (Eli Syarova)

В спора около Маркион: Бердяев и Шестов (Нина Димитрова) 
In the Dispute about Marcion: Berdyaev and Shestov (Nina Dimitrova)

Метаморфози на религиозната толерантност (Пламен Макариев) 
Metamorphoses of Religious Tolerance (Plamen Makariev)

Диалогът между религиите като „мултикултурна практика“(Лилия Сазонова) 
Interfaith Dialogue as a “Multicultural Praxis” (Liliya Sazonova)

5. Лица на българската духовност: творчески рецепции и инвенции 

Понятието за изкуство в Естетика на модерното изкуство от Димитър Аврамов (Ангел Ангелов)
The Concept of Art in Dimitar Avramov’s Aesthetics of Modern Art (Angel Angelov)

Нелсонианството в България – Валентина Топузова-Торбова (Димитър Цацов)
Nelsonianism in Bulgaria – Valentina Topuzova-Torbova (Dimitar Tsatsov)

Приложение

Реферат за Александър Стамболийски и управлението му [1937–1938] (Валентина Топузова)

Време обединително? (Добрин Тодоров) 
Time of Unification? (Dobrin Todorov)

Пътуване със словото (Мина Спасова) 
A Journey with the Word (Mina Spasova)

Приложение

Биобиблиография на Нонка Богомилова

 

 

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 312
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-1377-5
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset