Extraurban Sanctuaries in the Roman Province of Thrace (1st4th Century)
Language: Bulgarian with an extended summary in English

 

Table of contents

Въведение [Introduction]

1. Историография

2. Дефиниция на понятието „извънградски светилища“

3. Критерии за идентифициране на археологически обекти като светилища

Първа глава. Местоположение на извънградските светилища в Тракия
[
Chapter І. Location of the sanctuaries of Thrace]

І.1. Географско местоположение на извънградските светилища в Тракия

І.2. Топографски особености на местоположението на извънградските светилища

І.3. Място на светилищата в селищната система

І.4. Изводи

Втора глава. Устройство и архитектура на извънградските светилища в Тракия
[
Chapter ІІ. Architecture of the Thracian extraurban sanctuaries]

ІІ.1. Свещено пространство (теменос)

ІІ.2. Олтар

II.3. Храм

ІІ.4. Светилището при Перник  обичаен пример на извънградско светилище или частен случай?

ІІ.5. Изводи

Трета глава. Култове, почитани в извънградските светилища в Тракия
[
Chapter ІІІ. Cults, observed in the Thracian extraurban sanctuaries]

III.1. Светилища на Аполон в Тракия

III.2. Светилища на Асклепий в Тракия

III.3. Светилища на Тракийския конник

III.4. Светилища на Зевс, Хера и Зевс и Хера

III.5. Светилища на Трите нимфи в Тракия

III.6. Светилища на Дионис в Тракия

III.7. Светилища на Артемида в Тракия

III.8. Светилища на Сабазий в Тракия

III.9. Митреуми

ІІІ.10. Майката на боговете

III.11. Арес

ІІІ.12. Херакъл

III.13. Светилища на планински върхове

ІІІ.14. Дарове

ІІІ.15. Изводи

Четвърта глава. Хронология на извънградските светилища в Тракия
[
Chapter IV. Chronology of the Thracian extraurban sanctuaries]

IV.1. Светилища с доказана или предполагаема приемственост от предримската към римската епоха

IV.2. Светилища, възникнали в периода втората половина на І  началото на ІІ в.

IV.3. Светилища, възникнали в периода втората четвърт на ІІ  средата на ІІІ в.

IV.4. Възникване на извънградските светилища: общ поглед

IV.5. Загиване на извънградските светилища

IV.6. Изводи

Заключение [Conclusion]

V.1. Светилищата от І хил. пр. Хр. и светилищата от IIV в.  приемственост и промени

V.2. Елинизация / романизация на местните култове

V.3. Взаимовръзка град  светилище

V.4. Функции на извънградските светилища в Тракия

V.5. Светилищата и религията на Римска Тракия

V.6. Извънградските светилища в Тракия и християнството

Каталог [Catalogue]

І. Светилища в територията на Никополис ад Иструм

II. Светилища в територията на Марцианопол

III. Светилища в територията на Сердика

IV. Светилища в територията на Пауталия

V. Светилища в територията на Филипопол

VI. Светилища в територията на Августа Траяна

VII. Светилища в Кабиле

VIII. Светилища в територията на Анхиало

IX. Светилища в територията на Хадрианопол

Х. Светилища в територията на Аполония

XІ. Светилища в територията на Бизия

XІI. Светилища в територията на Никополис ад Нестум

XIІI. Светилища в Родопите

XIV. Светилища в Южна Тракия

Списък на съкращенията

Библиография

Summary in English

Извънградските светилища в римската провинция Тракия (I–IV век)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with an extended summary in English
Pages 406
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3971-7
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset