Thrace and Chemmontos 4th14th century: Volume 1
Тракия и Хемимонт IVXIV век. Том I
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Предговор

85 години музейно дело в Карнобат

Д. Овчаров. Ранновизантийските порти. Архитектурно-конструктивни решения
D. Ovcharov. Early-Byzantine portal gates. Architectural and constructive accomplishments

Л. Вагалински. Излъскана керамика от късноантичен Deultum
L. Vagalinski. Polished ceramic vessels from a Late-Antique Deultum

К. Гагова. За църковното управление на земите между Тунджа и морето (VIIXII в.)
K. Gagova. About the clerical rule on the Tunja river and the Black sea (7th
12th c.)

Г. Илиев. Култът към мъчениците в провинциите Тракия и Хемимонт (IVVI в.). Проблеми на идентификацията
G. Iliev. The cult to the martyrs in the provinces of Thrace and Chemimontos (4th
6th c.). Problems of identification

К. Господинов. Фрагмент от фронтон от с. Костен, Карнобатско
K. Gospodinov. Fragment of a fronton from the village of Kosten, Karnobat area

Ж. Аладжов. Писаното за Маркели
Z. Aladjov. What has been written about Markeli

Д. Момчилов. Плиска и Маркели (средата на VIII  началото на IX в.)
D. Momchilov. Pliska and Markeli (middle of 8th 
 beginning of 9th c.)

Ц. Дражева. Декоративна украса на християнските храмове на Маркели IXXIV в.
T. Drazheva. Ornamental decoration of the Christian temples of Markeli 9th
14th c.

Б. Петрунова. За един по-особен гроб от некропола при църквата в Маркели
B. Petrunova. About a peculiar grave from the necropolis at the church in Markeli

П. Георгиев. Крепостта Маркели при Карнобат и въпросът за първата българска столица
P. Georgiev. The stronghold of Markeli and the question about the first Bulgarian capital

А. Каменаров. Геодезическо и картографско документиране на фортификационни съоръжения в Маркели и Дебелт
A. Kamenarov. Geodesic and cartographical documentation of the fortification facilities in Markeli and Debelt

Р. Христова. Средновековни пафти от Карнобатско
R. Hristova. Mediaeval buckles from the Karnobat area

Д. Аладжова. За най-голямото монетно съкровище от V век на юг от Балкана
D. Aladjova. About the biggest coin treasure from 5th c. uncovered to the South of the Balkan Mountains

Р. Рашев. Крумовият саракт в Тракия
R. Rashev. The sarakt of Krum in Thrace

Л. Дончева. Кръстове енколпиони с изображения на св. Георги сам или с други светци
L. Doncheva. Encolpion crosses with images of St. George, alone or with other saints

С. Димова. Ранновизантийски печати (VVI в.) от фонда на Археологическия музей в Несебър
S. Dimova. Early-Byzantine seals (5th
6th c.) from the fund of the Archaeological museum in Nessebur

М. Радева. Кипиловската крепост и нейното значение през Средновековието
M. Radeva. The Kipillovo stronghold and its significance in the Middle Ages

И. Йорданов. Тракия и Хемимонт (IVXI в.) според данните на византийската сфрагистика
I. Yordanov. Thrace and Chemimontos (6th-12th c.) according to evidence from the Byzantine sphragistics

М. Балболова. Принос към проучването на железните оръдия на труда в Югоизточна България в периода VIIX век (по данни от двете колективни находки от крепостта „Калето“ в гр. Средец, област Бургас)
M. Balbolova. Contribution to the study of the iron tools in Southeast Bulgaria in 7th
10th c. (Based on evidence from the two collective finds from the stronghold “Kaleto” in Sredets, Burgas region)

М. Манолова, К. Костова, Ц. Дражева. Средновековна керамика от крепостта при с. Дебелт
M. Manolova, K. Kostova, T. Drazheva. Mediaeval ceramics from the stronghold at the village of Debelt

С. Бакърджиев, И. Илиев. Средновековен некропол в землището на с. Могила, област Ямбол
S. Bakurdjiev, I. Iliev. A Mediaeval necropolis near the village of Mogila, Yambol region

В. Йотов. Византийската тема Тракия и Йоанопол и въпросът за североизточните български земи в края на Х век  първите години на XI в.
V. Yotov. The Byzantine theme of Thrace and Ioanopolis and the question about the Northeast Bulgarian lands at the late 10th 
 early 11th c.

Б. Борисов. Демографски промени в Североизточна Тракия през XIXII в. (по археологически данни)
B. Borisov. Demographic changes in Northeast Thrace in 11th
12th c. (Based on archaeological data)

И. Лазаренко. Колективна монетна находка от византийски анонимни фолиси клас А2, намерена между селата Планиницаи Рупча, Бургаска област
I. Lazarenko. Coin hoard of Byzantine anonymous follises class A2, uncovered between the villages of Planinitsa and Rupcha, Burgas region

Н. Овчаров, Д. Коджаманова, Д. Стоименов. Едно византийско императорско имение от IXXII в.  административният център под Перперикон
N. Ovcharov, D. Kodjamanova, D. Stoimenov. A Byzantine imperial domain from 9th
12th c.: The administrative center below Perperikon

С. Дончева. Токи с митологични изображения от българското средновековие
S. Doncheva. Buckles with mythological depictions from the Bulgarian Middle Ages

П. Ангелов. Пътешествието на Манул Гавала до Врисиз
P. Angelov. The journey of Manuel Gavalas to Brysis

В. Ангелов. Тракия във византийската историография от XV в.
V. Angelov. Thrace in the Byzantine historiography from the 15th c.

В. Плетньов. Нови данни за средновековната варненска крепост
V. Pletnyov. New data about the Varna stronghold

Abbreviations

List of the authors

 

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 244
Illustrations b/w figures
Binding paperback
Creation date 2006
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset