Historicism as a Scientific Paradigm and Weltanschauung in Germany during the 19th and the First Quarter of the 20th Century. Author: Teodora Karamelska. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Зараждане и развитие на историзма в Германия от края на XVIII до първите две десетилетия на ХХ век

1. Що е историзъм? Контексти на употреба на понятието

2. Историческото познание в Германия през XVIII век. Преход от Просвещение към историзъм

3. Философско-историческите позиции на Г. В. Фр. Хегел и Л. Фон Ранке

4. Задачите на историческото изследване според В. фон Хумболт и Й. Г. Дройзен

5. Логиката на историческото познание и релативизмът на ценностите при В. Дилтай, В. Винделбанд и Х. Рикерт

6. Криза на историзма като научна парадигма и светоглед през първата четвърт на ХХ век

6.1. „Особеният път на Германия“ и „идеите от 1914“

6.2. Следвоенни нагласи по време на Ваймарската република

6.3. Антиисторическата революция от 20-те години на ХХ век

6.3.1. Съдържателни трансформации в понятието „индивидуалност“

6.3.2. Понятието „континуитет“ в антиисторическата програма

6.3.3. Критика на идеалистическата насоченост на историзма

7. Преодоляване или край на историзма?

Втора глава. Историзмът във философско-историческата програма на Ернст Трьолч

1. От философия на религията към философия на историята

2. Значението на протестанството за възникването на модерния свят

3. Криза на модерността и релативизъм на ценностите

4. Историзмът и неговите проблеми (1922): между емпиричното историческо изследване и философията на историята

4.1. Диалогични партньори: Х. Рикерт и Г. В. Фр. Хегел

4.2. За метафизическите обертонове и двойствената структура на историзма

4.3. „Европейският културен синтез“ като модел на историческото изследване

4.4. Верберовата критика на концепцията за културен синтез

5. Германската идея за свобода според либералното културпротестанство

6. Историзмът и неговото преодоляване

Трета глава. Съвременни теории за историзма

Заключение

Библиография

Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 264
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-53591-63
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset