The Parahuman: Grace and Gravity. Collected papers in honour of Prof. Miglena Nikolchina
In 
Bulgarian, English and French with short summaries in English

 

Table of contents

Introduction

Man, Animal, Machine

Б. Манчев. Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването на човека
B. Manchev. The New Pandora. Miglena Nikolchina and the Transformation of Man (abstract)

A. Zupančič. Human, Animal

S. Homer. The Persistence of Antihumanism

Р. Коларов. Машините и ние
R. Kolarov. Machines аnd Us (abstract)

Т. Христов. Тревожният субект на компютърната поезия, или за едно стихотворение на Яворов и Уитман
T. Hristov. The Anxious Subject of Computer-generated Poetry, Or оn a Poem by Yavorov and Whitman (abstract)

R. Erdbeer. On the Verge of the Game. Postnarrative and Playability in Independent Gameplay

Е. Стоянов. Наратив и алгоритъм при видеоигрите
E. Stoyanov. Narrative and Algorithm in Video Games (abstract)

К. Спасова. Миметични машини в изродната долина
K. Spassova. Mimetic Machines in the Uncanny Valley (abstract)

В. Видински. Homo sapiens technicus и хуманитарните машини
V. Vidinsky. Homo sapiens technicus and the Humanitarian Machines (abstract)

Р. Люцканов. Кой съм аз?
R. Lyutskanov. Who am I? (abstract)

Г. Илиев. Изкуствените същества извън литературата
G. Iliev. Artificial Creatures outside Literature (abstract)

К. Захова. „Ако кланиците имаха стъклени стени...“
K. Zahova. “If slaughterhouses had glass walls...” (abstract)

Р. Божанкова. Ана в дигиталния свят (Модели на трансформация на класическия текст след постмодернизма)
R. Bozhankova. Anna in the Digital World (Models of Transformation of the Classic Text after Postmodernism) (abstract)

Ч. Парушев. Една литературно-теоретична двойка: Станислав Лем и Миглена Николчина
C. Parushev. A Literary-Theoretical Couple: Stanislaw Lem and Miglena Nikolchina (abstract)

The Seminar

J. Scott. Miglena Nikolchina at the CEU

А. Ангелов. Бележки по полетата на книгата на Миглена Николчина Изгубените еднорози на революцията
A. Angelov. Notes in the Margins of Miglena Nikolchina’s Book Lost Unicorns of the Velvet Revolutions (abstract)

А. Бунджулов. Меланхоличният ефект на хетеротопиите
A. Budjulov. The Melancholic Effect of Heterotopias (abstract)

A. Peto. Changing Paradigms of Writing Women’s History in Post-Communist Europe

Д. Камбуров. Авантаж: предимства
D. Kambourov. Avantage: Advantages (abstract)

К. Коев. Самоубийството като реторична фигура. Всекидневни описания и социологически генерализации
K. Koev. Suicide as a Rhetorical Figure: Everyday Descriptions and Sociological Generalizations (abstract)

Д. Григоров. История за гласове и отговорности
D. Grigorov. The Authentic Story, Their Voices and Responsibility (abstract)

М. Бодаков. Спомен за 90-те, или поглед към литературата откъм медиите
M. Bodakov. Remembering the 90s, or a Media Perspective on Literary Criticism (abstract)

The Utopia-Man

А. Стамболова. Утопии v/s Фрактали
A. Stambolova. UTOPIES v/s FRACTALES (abstract)

Д. Тенев. За умората
D. Tenev. On Fatigue (abstract)

А. Илков. Поезия и наука: емергенции
A. Ilkov. Poetry and Science: Emergencies (abstract)

В. Тодоров. Апокалиптичен лимерик
V. Todorov. Apocalyptic Limerick (abstract)

Г. Господинов. Муха в операта. Бележки между възвишено и всекидневно в съвременното либрето
G. Gospodinov. Fly in the Opera. Notes on the Sublime and the Everyday Trivia in Contemporary Libretto (abstract)

F. Restuccia. Agamben’s Messianic: Melancholia’s Antidote

К. Михайлов. Човекът хетеротопия
K. Mikhaylov. L’homme-hétérotopie (abstract)

Ц. Бояджиев. Улицата, или за баналното във фотографията
T. Bojadschiew. The Street and the Banal in the Art of Photography (abstract)

С. Йотов. Кант и лъжата
S. Jotov. Kant and Lying (abstract)

Z. Direk. Personalism in Ethics and Ricoeur’s Response to it

K. Kolozova. Transcendence, Alienation and Philosophically Impoverished Metaphysics

The Amazonian City

Е. Йосифова. Миглена написа: И само оня да ме следва е роден, / който  в звездите вгледан  се усмихва
E. Yosifova. Miglena Wrote: And Only He is Born to Follow in My Steps,/ Who, Staring at the Stars, is Smiling (abstract)

А. Личева. Поезията на Миглена Николчина: тъга и възвисяване
A. Licheva. The Poetry of Miglena Nikolchina: Sorrow and Exaltation (abstract)

Н. Радулова. По ръбовете на себе си
N. Radulova. On the Edges of the Self (abstract)

Е. Сугарев. Асимволии и други своеволия в ранната поезия на Миглена Николчина
E. Sugarev. Asymbolias and Other Types of Wilfulness in Miglena Nikolchina’s Early Poetry (abstract)

М. Фадел. Аскетичното у Миглена Николчина
M. Fadel. Asceticism in Miglena Nikolchina’s Works (abstract)

П. Антов. Диалектика на езика: ранната поезия на Миглена Николчина в езиковия контекст на 80-те
P. Antov. Dialectic of Language: Miglena Nikolchina’s Early Poetry in Language Context of the 1980s (abstract)

К. Мерджански. Поколението на 80-те и Миглена Николчина
K. Merdzhanski. The Generation of the 1980s and Miglena Nikolchina (abstract)

Asymoblia

J. Krusteva. Le temps du roman. L’Horloge enchantée

А. Кьосев. ТЯ Е ТУК. Литературният проект за безсмъртие, наречен „Клариса Далауей“
A. Kiossev. SHE IS HERE. The Literary Immortality Project, called ‘Clarissa Dalloway’ (abstract)

П. Абрашева. Между действията на Вирджиния Улф  кратка картина на неотменимата смърт
P. Abrasheva. Virginia Woolf’s Between the Acts: Concise Picture of Imminent Death (abstract)

Б. Филипова. Литература и театър в Одисей на Джойс: (не)възможният романтически синтез
B. Philipova. Literature and Theatre in Joyce’s Ulysses: the (Im)Possible Romantic Synthesis (abstract)

Ц. Хубенова. Земята на намерените феи
T. Hubenova. The Land of Faeries Found (abstract)

Р. Йотова. Следите на изнасилването: самотата и бунтът в творчеството на Ники дьо Сен-Фал
R. Yotova. Les traces du viol: solitude et révolte dans l’oeuvre de Niki de Saint-Phalle (abstract)

С. Асенов. Щрихи върху женствеността, или голямата история на една малка дрехa
S. Asenov. Sketches on Femininity, or the Big Story of a Small Dress (abstract)

I. Ivantcheva-Merjanska. Julia Kristeva et l’amour de l’autre langue

С. Панайотов. Ничиите χώρα: фрагменти върху Николчина през Кръстева
S. Panayotov. No-one‘s χώρα: Fragments on Nikolchina via Kristeva (abstract)

White on white

М. Кирова. Жените и канонът. Можем ли да говорим за женски литературен канон днес?
M. Kirova. Women and the Canon. Is it Possible to Speak of a Female Literary 
Canon Today? (abstract)

Н. Александрова. Българските авторки на любовни писма през Възраждането
N. Alexandrova. Bulgarian women writers of love letters during the National Revival Period (abstract)

Ц. Ракьовски. „От Обсерваторията до гарата“ на П. Яворов и жанрът
T. Rakyovski. Peyo Yavorov’s “From the Observatory to the Station” and the Question of Genre (abstract)

Я. Радева. „Теменуги“ (1908) и „Снежинки“ (1909). Любовните дискурси на Дора Габе и Екатерина Ненчева
Y. Radeva. “Violets”(1908) and “Snowflakes” (1909). The Lover’s Discourse in Dora Gabe and Ekaterina Nencheva (abstract)

М. Неделчев. Дом и бездомност в българската женска поезия от Екатерина Ненчева до Екатерина Йосифова
M. Nedelchev. Home and Homelessness in Bulgarian Women’s Poetry from Ekaterina Nencheva to Ekaterina Yosifova (abstract)

Р. Димчева. Мистичен опит и философия на езика у Константин Павлов
R. Dimcheva. Mystic Experience and Philosophy of Language in the Work of Konstantin Pavlov (abstract)

Maidens, Knights аnd Queens

A. Ангушева. Христови невести и имперски любовници
A. Angusheva. Brides of Christ and Imperial Lovers (abstract)

Д. Атанасова. Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли
D. Atanassova. The Bethrothed and the Bride: The Female Martyrdom as a Transformation of Social Roles (abstract)

О. Ковачев. Лъжец или светец? Повествователна ирония в Декамерон
O. Kovachev. Liar or Saint? Narrative Irony in Decameron (abstract)

Т. Цанкова. Новият живот на Франческа да Римини според Лий Хънт
T. Tzankova. The New Life of Francesca da Rimini according to Leigh Hunt (abstract)

Б. Курташева. Реабилитация на мащехата (Стратегии за отлагане на брака във времената на кратко детство)
B. Kurtasheva. Exculpation of the Evil Stepmother (Marriage Postponement Strategies in the Ages of Short Childhood) (abstract)

М. Серафимова. В златния век на античната словесност: топика и топография
M. Seraf imova. L’Âge d’or dans l’Antiquité: topique et topographie (abstract)

Д. Николова. Трансформации на идиличния топос в Belle Époque
D. Nikolova. Transformations of the Idyllic Topos during the Belle Époque (abstract)

С. Колева. За романа и телевизионния сериал
S. Koleva. Sur le roman feuilleton et le feuilleton télévisé (abstract)

Н. Панова. Поезията и поетът в творчеството на някои старогръцки поети
N. Panova. Some Archaic Greek Poets on Poetry (and the poets) (abstract)

Aesthetics аnd Resistance

Б. Пенчев. Бъди трагичен! Цветан Стоянов и „реабилитацията“ на Дионисовото в българската литература от 60-те и 70-те години на ХХ в.
B. Penchev. Be Tragic! Tsvetan Stoyanov and the “reabilitation” of the Dionysian in the Bulgarian Literature of the 1960s and 1970s (abstract)

И. Пелева. Културна история на социализма в Успоредни животописи. Епизод 2: Павел Вежинов и Георги Марков, или спорове относно „по-доброто“
I. Peleva. A Cultural History of Socialism in Parallel Lives Episode 2: Pavel Vezhinov and Georgi Markov, or Arguments over “the Better Way” (abstract)

Д. Карапеткова. Преводите от италиански език през 50-те години: издателски и идеологически съображения
D. Karapetkova. Translations from Italian in the 1950s: Publishing and Ideological Considerations (abstract)

К. Даскалова. Съветските „еретици“ Андрей Синявски и Юлий Даниел и дисидентството в Източна Европа
K. Daskalova. The Soviet Heretics Andrei Siniavski and Yulii Daniel and Dissidence in Eastern Europe (abstract)

А. Игов. За кожата на един епиграф: двусмислените рецептивни жестове на Цветан Стоянов в изданието на Пърси Биш Шели от 1959
A. Igov. Pour la peau d’une épigraphe: Tzvetan Stoyanov’s Ambiguous Responses in Percy Bisshe Shelley Edition from 1959 (abstract)

M. Kalinova. The Human Being’s Last Word

G. Tihanov. Community and Society: Brief Notes on Ferdinand Tönnies and German Romanticism

Abstracts

Bibliography of Miglena Nikolchina’s Publications

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language English, French, Bulgarian with summaries in English
Pages 976
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4268-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset