The Voices of Bulgarian Diabolism: Proceedings of a confernece The Voices of Bulgarian Diabolism, 23 December 2006, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia. In Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Въведение. Гласовете на диаболизма
Introduction. The Voices of Diabolism

I. Диаболизмът: мотиви и модели
I. Diabolism: Motifs and Models

В. Стефанов. Диаболичният свят
V. Stefanov. The Diabolical World (summary)

О. Ковачев. Изграждане на неяснота, неопределеност и несигурност в диаболистичната проза на Владимир Полянов и Георги Райчев
O. Kovachev. On the Creation of Obscurity, Ambiguity and Uncertainty in the Diabolistic Fiction of Vladimir Polyanov and Georgi Raychev (summary)

Д. Тенев. Моделиране на мрака
D. Tenev. Modeling Darkness (summary)

Х. Теодосиева. „Ерих Райтерер“  модел на проективната идентификация
H. Teodosieva. The Short Story “Erich Reiterer”: A Model of Projective Identification (summary)

В. Полеганов, Д. Узунова, А. Христов. Трите лица на Светослав Минков
V. Poleganov, D. Uzunova, A. Hristov. The Three Faces of Svetoslav Minkov (summary)

II. Страх, смърт и ужас
II. Fear, Death and Horror

Л. Трифонова. Ужас и ирония в „Ужасът“ на Светослав Минков
L. Trifonova. Horror and Irony in Svetoslav Minkov’s “The Horror” (summary)

Д. Ненова. Ужасът  сънуван или преживян
D. Nenova. The Horror: Dreamed up or Experienced (summary)

М. Владева. Художникът в картините на смъртта. Наблюдения върху разказите „Малвина“ и „Иконите са творба на дявола“ на Светослав Минков
M. Vladeva. The Artist in the Paintings of Death. Some Observations on the Short Stories “Malvina” and “Icons are Devil’s Work” by Svetoslav Minkov (summary)

Н. Лункова. Диаболичните „Разкази“ на Георги Райчев: метафора на страха
N. Lunkova. Georgi Raychev’s Diabolical Stories: A Metaphor of Fear (summary)

III. Преодоляване на диаболизма: рефлексии
III. Overcoming Diabolism: Reflections

М. Николчина. Орфизъм и диаболизъм в българската литература
M. Nikolchina. Orphism and Diabolism in Bulgarian Literature (summary)

Н. Аретов. Ероика, или още един изход от диаболизма. Случаят Вл. Полянов
N. Aretov. Eroica, or Another Exit from Diabolism. The Case of Vladimir Polyanov (summary)

Я. Радева. Преосмисляне на диаболизма в повестта „Детето“ от сборника „Момичето и тримата“ (1926) на Владимир Полянов
Y. Radeva. Redefining Diabolism in the novella “The Child” from the short story collection “The Girl and the Three Men” (1926) by Vladimir Polyanov (summary)

В. Шолце. Романът „Вик“ на Владимир Полянов и проблематичният принцип на диаболизма
V. Scholze. Vladimir Polyanov’s novel “A Cry” and Diabolism’s Problematic Principle (summary)

И. Стъпова. Превъплъщенията на двойника: дяволът
I. Stupkova. Metamorphoses of the Double: The Devil (summary)

З. Гъркова. Диаболизмът на Емилия Дворянова  образност и развитие
Z. Gurkova. The Diabolism of Emilia Dvoryanova 
 Imagery and Development (summary)

Я. Ленова-Димитрова. Наблюдения върху поетиката на диаболистичния разказ по материал от „Смъртен сън“ на Чавдар Мутафов
Y. Lenova-Dimitrova. Some Observations on the Poetics of the Diabolical Story: The Case of Chavdar Mutafov’s “Death Dream” (summary)

К. Спасова. Фантастични двойници и иронични автомати в „Автомати“ на Светослав Минков
K. Spasova. Fantastic Doubles and Ironic Automatons in Svetoslav Minkov’s Automatons (summary)

Abstracts

Contributors

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 258
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-340-0
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset