On the spiral of knowledge: Proceedings of the conference Locus and Universum  20 years later, organized on the occasion of the 80th anniversary of Prof. Todor Iv. Zhivkov, D.Sc. (19382001).
По спиралата на познанието. Юбилеен сборник по случай 80 години от рождението на проф. Тодор Ив. Живков
Language: Bulgarian with summaries in English
Category: Ethnology

 

Table of contents

Уводни думи
Introduction

Антропология на фолклора
Anthropology of Folklore

П. Бочков. Цепенков, човешкото тяло и антропологията на фолклора
P. Bochkov. Tsepenkov, the Human Body and the Anthropology of Folklore

Р. Малчев. Общността на „здравичките“. Напрежения между сакралното и демоничното във фолклорната вяра на среднородопското село Югово
R. Malchev. The Community of “Zdravichki”: Tensions between Sacral and Demonic in the Folklore Faith of Yugovo Village, Middle Rhodope Region

Н. Рашкова. Свирене и свирачи в песенни текстове от Сакар (опит за реконструиране на локална фолклорномузикална култура)
N. Rashkova. Music-Playing and Folk Musicians in Song Lyrics from the Sakar Mountain (An Attempt at a Reconstruction of Local Folk Musical Culture)

Н. Папучиев. За струните на арфата (Критическа интерпретация на теоретичната методология на проф. Т. Ив. Живков)
N. Papuchiev. About the Strings of the Harp (Critical Analysis of Prof. Todor Ivanov Zhivkov’s Theoretical Methodology)

Миграция — общност  култура
Migration 
 Community  Culture

В. Пенчев. Топология на мигрантските общности, или отново за локализацията на мигрантското присъствие в чуждите етнични пространства
V. Penchev. Topology of Migrant Communities, or Once Again about the Localization of the Migrant Presence in Foreign Ethnic Spaces

М. Елчинова. Понятието за родно място сред православните българи в Истанбул
M. Elchinova. The Notion of Home Place among the Orthodox Bulgarians in Istanbul

М. Димитрова. Образованието и изграждането на културна компетентност за различието
M. Dimitrova. Education in the Field of Creating a Cultural Competence about Diversity

Мит  история  знание
Myth 
 History  Knowledge

И. Маразов. Тракийският образ на безсмъртието
I. Marazov. The Thracian Image of Immortality

Л. Миков. Стъпки по стъпките на пророка Мохамед
L. Mikov. Steps in the Footsteps of Prophet Mohammed

К. Рангочев. Менталност и фолклорна история (българският модел)
K. Rangochev. Mentality and Folklore History: The Bulgarian Example

В. Демирев, Д. Дряновски За фолклорната биография на селището (мястото) (по материали от Сливенско)
V. Demirev, D. Dryanovski. On the Folklore Biography of the Settlement (Space) (According to Records from Sliven Region)

Преосмисляне на наследството
Rethinking Heritage

И. Бокова. Конфликти и бежански вълни  предизвикателствата на „споделяне на преживяното“
I. Bokova. Conflicts and Waves of Refugees: The Challenges of “Sharing Experience”

М. Златкова. Град и сетивност  възможни подходи към сензорна етнография на града
M. Zlatkova. City and Sensitivity: Possible Approaches towards a Sensory Ethnography of the City

Н. Ненов. Образи на рибарите по Дунав
N. Nenov. Fishermen’s Characters along the Danube River

В. Тончева. Трансгранични „миграции“ на мелодии и текстове в български възрожденски песни
V. Toncheva. Cross-border “Migrations” of Melodies and Lyrics in Bulgarian Renaissance Songs

К. Кръстанова. Фестивалите като ресурс за градско развитие. По примера на град Пловдив
K. Krastanova. Festivals as a Resource for Urban Development. On the Example of the City of Plovdiv

Проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков (19382001). Биографична справка и по-важни публикации
Prof. Todor Iv. Zhivkov, D.Sc. (1938
2001). Biographical Notes and Major Publications

За авторите
List of Contributors

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 316
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-233-109-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset