The (im)possible trade unionism: Builders and teachers in the Communist period
Language: Bulgarian

 

Table of contents     

Съкращения

Въведение

Част първа. Профсъюзите: идеологическата рамка

Глава първа. Комунистическата идеология, работниците и профсъюзите

1. Работниците, профсъюзите и синдикалните искания. Принципът на колективното договаряне

2. Има ли място за профсъюзи в марксистката идеология?

3. Съветска Русия, работниците и дебатът за профсъюзите: Ленин и Колонтай

3.1. „Ролята“ на профсъюзите в управлението

3.2. „Безпартийните“ профсъюзи: „школа за комунизъм“ и „трансмисия на комунистическата партия“

Глава втора. О(без)властяването и о(без)смислянето на профсъюзите като самостоятелна организация

1. Символното подчиняване на професионалните съюзи

1.1. „Властта“ на метафорите

1.2. „Власт“ чрез метафорите

1.3. Новият смисъл на старите думи: новговорът на комунистическата партия

2. Невъзможната субектност на професионалните съюзи, или за професионалните съюзи като „обречени да бъдат зависими“

Глава трета. Овладяването на синдикалните искания в профсъюзите

1. Контекст и предпоставки за превръщането на профсъюзите в казионна организация

2. Синдикални лъкатушения в профсъюзите: 19441961

3. Тодор Матанов, Никола Куфарджиев и работническото самоуправление

Глава четвърта. Антисиндикалните профсъюзи  основен фактор за трудова мобилизация на „масите“

1. Многофункционалност или монофункционалност на Българските професионални съюзи

1.1. Много дейности, колко функции?

1.2. Трудова мобилизация или трудова експлоатация?

1.3. Подчиненост и инструменталност на останалите профсъюзни функции

2. Самоуправлението като демагогия. Трудови колективи и първични профсъюзни организации

3. Всекидневното битие на профсъюзната дейност  има ли нужда от бъдещо изследване?

Глава пета. Синдикални и работнически съпротиви

1. За съпротивите по времето на комунизма - теоретични бележки

1.1. Системно-структурни „съпротиви“

1.2. Съпротиви на социалните актьори

2. Синдикални съпротиви в рамките на профсъюзите

3. Работнически съпротиви - стачки, аварии, всекидневни недоволства и писма

4. Влиянието на профсъюза „Солидарност“

Втора част. Профсъюзът на строителите като „матрьошка“

Глава шеста. Професия „Строител“: многообразие на ролите на строителите и трансформация на техните профсъюзи

1. Значимостта на „строителя“: престиж и заплати на професията в НРБ

2. Многообразните роли на „строителя“ и трансформациите на профсъюза на „строителите“

Глава седма. Профсъюзът на строителите като отражение на „големия“ Профсъюз и „голямата“ Партия

1. Зависимият и имитационен характер на Профсъюза на строителите

2. Ранно развитие 19451961 г.: плахи синдикални искания и отстраняването на Руси Райков

2.1. Ту напред  ту назад: синдикални опити до 1961 г.

2.2. „Чистката“  пленумът от август 1961

3. Механизми за трудова мобилизация и комунистическо възпитание на строителите: съревнование, заплащане, морални стимули, свободно време. Социално-битови придобивки

3.1. Социалистическото съревнование

3.2. Заплащането

3.3. Морални стимули, отличия и ритуали

3.4. Инструменталност на свободното време. Какво значи да си активен?

3.5. Социално-битови придобивки и охрана на труда

4. Асоциация срещу Федерация, или разбиването на Профсъюза на строителите

Част трета. Професионалната организация на учителите: взривяващата се профсъюзна хибридност

Глава осма. Многофункционалността  същностна характеристика на профсъюза на учителите

1. Съюзът на работниците по просветата като профсъюзна организация

2. Профсъюзът на учителите като „момче за всичко“

Глава девета. (Не)възможната (без)партийност на професионалната организация на учителите

1. Партийното подчинение на профсъюза на учителите като инструмент за овладяване на най-широки социални кръгове

2. Механизми на трансформацията на профсъюза на учителите от синдикална в партийно ангажирана организация

2.1. Постепенен отказ от многопартийно представителство в ръководството на синдиката на учителите и овладяването му от БКП

2.2. Публична и ангажирана подкрепа на правителствата и решенията на партията

2.3. Ангажиране на профсъюза на учителите с политически инициативи и мероприятия

2.4. Ангажиране и тясно сътрудничество с организации, които са създадени от комунистическата партия

Глава десета. Създаването на Съюза на българските учители между красивите лозунги и възможната действителност

1. Създаването на Съюза на българските учители в огледалото на властовите механизми на комунистическата партия

2. Учителското творчество в примката на партийните директиви и държавно-помощните дейности

Глава единадесета. Утвърждаване на идентичността  СБУ като праволинейна марксистка и партийно подчинена организация

1. „Винаги с народа, верни на партията“

2. СБУ като обществено-политическа организация

Заключение

Професионалните съюзи  ,дългата ръка в кадифена ръкавица“ на комунистическата партия

Приложения

Конгреси на БКП и конгреси на профсъюзите

Разрешеният смях

Марките „Профсъюзи“ 

(Не)възможният синдикализъм

Details
Publisher Ciela
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-28-2796-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset