Bulgarian communities in the Western Balkans. Political processes and ethnodemographic consequences (19132019). Volume 1: Albania
Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етнодемографски последици (19132019). Том 1. Албания
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

A. Kovatchev. A few words to readers

V. Muchinov. Preface

Introduction

Chapter one. The Bulgarians in the Albanian lands before the declaration of independence and the first years of the existence of Albanian state

1.1. Information about Bulgarians in the Albanian lands during the Middle Ages and the Renaissance

1.2. The Bulgarians in the Albanian lands at the beginning and development of the organized Albanian national liberation movement

1.3. Bulgarians in Albania from the declaration of its independence until the end of World War I

Chapter two. Bulgarians in Albania during the Interwar period

2.1. Changes in the number of the Bulgarian population in connection with adjustments to the state borders of Albania. Territorial differentiation and specifics

2.2. Socio-political situation of the Bulgarian minority in Albania and actions for its official recognition

2.3. Statistics on the Bulgarian population in Albania in the second half of the 1920s and 1930s

Chapter three. The Bulgarians in Albania in the age of totalitarism

3.1. Albanian Bulgarians during World War II

3.2. Bulgarians in Albania under the blow of Macedonianism

3.3. Factors and actions for preserving Bulgarian identity under the conditions of the Enver Hoxha dictatorship

Chapter four. From denial to recognition

4.1. The transition to democracy and the recognition of the Bulgarian national minority in Albania

4.2. Contemporary ethnodemographic processes among Bulgarians in Albania

4.3. Organizations of the Bulgarians in Albania and their activities

4.4. Bulgarians in Albania and their contacts with Bulgaria

Conclusion

Библиография

Bibliography

Summary in English

--

Table of contents /in Bulgarian/

А. Ковачев. Няколко думи към читателите

В. Мучинов. Предговор

Увод

Първа глава. Българите в албанските земи преди обявяването на независимостта и първите години от съществуването на албанската държава

1.1. Сведения за българите в албанските земи през Средновековието и Възраждането

1.2. Българите в албанските земи при възникването и развитието на организираното албанско национално-освободително движение

1.3. Българите в Албания от обявяването на нейната независимост до края на Първата световна война

Втора главаБългарите в албания през Междувоенния период

2.1. Промени в броя на българското население във връзка с корекции на държавните граници на Албания. Териториално обособяване и специфики

2.2. Обществено-политическо положение на българското малцинство в Албания и действия за официалното му признаване

2.3. Статистически данни за българското население в Албания през втората половина на 20-те и 30-те години на ХХ в.

Трета глава. Българите в Албания в епохата на тоталитаризма

3.1. Албанските българи през Втората световна война

3.2. Българите в Албания под ударите на македонизма

3.3. Фактори и действия за съхранение на българската идентичност в условията на диктатурата на Енвер Ходжа

Четвърта глава. От отрицание към признаване

4.1. Преходът към демокрация и признаването на българското национално малцинство в Албания

4.2. Съвременни етнодемографски процеси сред българите в Албания

4.3. Организации на българите в Албания и тяхната дейност

4.4. Българите в Албания и контактите им с България

Заключение

Библиография

Приложения

Резюме на английски език

 

Details
Publisher Орбел
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 254
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-496-133-6
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset