Bulgarian studies in Europe: Present and future. Proceedings of a conference dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences
Language: Bulgarian, English, Russian

 

Table of conents

Уводни думи
Preface

I. Documents

Становище за състоянието на чуждестранната българистика
Position on the State of the Foreign Bulgarian Studies

Обръщение от участниците в кръглата маса „Българистиката в Европа: настояще и бъдеще“
Address by the Participants in the conference „Bulgarian Studies in Europe: Present and Future“

II. History and Мodernity of the Bulgarian Studies in Europe

Й. Дикова. За ползата от хуманитаристиката
J. Dikova. The Impact of the Humanities

Л. Тасева. Наукометрия и българистика
L. Taseva. Scientometrics and Bulgarian Studies

И. Калиганов. Съвременната българистика: опит за диагнозата ѝ (2018)
I. Kaliganov. The Modern Bulgarian Studies: An Attempt for a Diagnosis (2018)

Р. Марти. Позицията на българистиката и на българския език в славистиката
R. Marti. The Position of Bulgarian Studies and the Bulgarian Language in Slavonic Philology

Д. Пеев. За българистиката, македонистиката и обединена Европа
D. Peev. On Bulgarian and Macedonian Studies and European Union

Б. Нягулов. История без граници? Наблюдения върху историческата българистика в Европа
B. Njagulov. History without Borders? Observations on the Historical Bulgarian Studies in Europe

Р. Детрез, М. Миланова. Българистиката в Белгия
R. Detrez, M. Milanova. The Bulgarian Studies in Belgium

Т. Лалева. Обучението по български език и литература на университетско ниво в Мадрид. История, актуална ситуация, перспективи
T. Laleva. The Teaching in Bulgarian Language and Literature at University Level in Madrid: History, Actual Situation, Prospects

Г. Вълчинова. Каква българистика през двадесет и първи век във Франция?
G. Valtchinova. What “Bulgarian Studies” in France for the 21st century?

Д. Асенова. Виртуалната класна стая  повод за носталгия или възможност за развитие? Българистиката в Упсала
D. Assenova. The Virtual Classroom: A Reason for Nostalgia or an Opportunity for Development? Bulgarian Studies at Uppsala University

Е. Крейчова. Българската филология в Бърно  традиции, съвременно състояние, перспективи
E. Krejčova. The Bulgarian Philology in Brno: Traditions, Contemporary Status, Perspectives

Е. Минева. Славистиката и научно-изследователските перспективи в областта на българистиката в Атина
E. Mineva. Slavistics and Prospects for Research in the Field of Bulgarian Studies in Athens

Н. Червенков. Състояние на историческата българистика в Република Молдова
N. Chervenkov. State of Bulgarian History Studies in the Republic of Moldova

К. Колева. Центърът по българистика в Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“: 10 години образователна, научна, методическа и културна дейност
K. Koleva. The Center for Bulgarian Studies at the Melitopol State Pedagogical University „Bogdan Khmelnitsky“: 10 years of Educational, Scientific, Methodological and Cultural Activity

Д. Перович. Българо-черногорските културни и други връзки в миналото като основа за бъдещо културно и образователно сътрудничество
D. Perovich. Bulgarian-Montenegrin Cultural and Other Connections in the Past as a Basis for Future Cultural and Educational Cooperation

III. New Studies of Foreign Specialists in Bulgarian Studies

П. Станковска. Избранные лексемы Книги Иова в хорватско-глаголических бревиариях, паримейниках и четьем переводе
P. Stankovska. Selected Lexemes from the Book of Job in Croatian Glagolitic Breviary, Paroimiarion and Translation of the Whole Book

J. Fuchsbauer. The Synaxarion Life of Parasceva of Epibatai. Towards a Multi-Language Corpus of the Slavonic and Balkan Languages

С. Темчин. Новый жанр для нового языка у болгар, македонцев, украинцев и белорусов: дамаскины и учительные евангелия (XVIXIX вв.)
S. Temchin. A New Genre for a New Language for Bulgarians, Macedonians, Ukrainians, and Belorusians: Damaskini and Didactic Gospels (16th
19th c.)

Д. Миколенко. Стефан Стамболов в современной российской и украинской историографии
D. Mykolenko. Stefan Stambolov in the Modern Russian and Ukrainian Historiography

Е. Иванова. Българският език в руската лингвистика от XXI век: типологически и синтактични изследвания
E. Ivanova. The Bulgarian Language in the Russian linguistics of the 21st century: Studies in Typology and Syntax

Н. Мискив. Предизвикателствата при превода от български на украински: някои лични наблюдения, размисли и забележки
N. Myskiv. Challenges of Translation from Bulgarian to Ukrainian: Some Personal Researches, Thoughts and Remarks

Българистиката в Европа: настояще и бъдеще

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian, English, Russian
Pages 288
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0531-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset