Bulgarian language  historical and contemporary aspects: ​A Collection of Papers in Honour of the 140th Birth Anniversary of Acad. Stefan Mladenov. Proceedings of an international conference, Sofia, 810 October 2020
Българският език — исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов
Languiage: Bulgarian, English, Russian, Ukrainian, Polish with summaries in English and German
Category: Linguistics; Proceedings

 

Table of contents

Предговор
Preface

Acad. Stefan Mladenov  scientific work and contributions to linguistics

Л. Крумова-Цветкова. Стефан Младенов  живот отдаден на науката (18801963)
L. Krumova-Tsvetkova. Stefan Mladenov 
 a Life Dedicated to Science (18801963)

Е. Джунова. Академик Стефан Младенов и ролята на науката в управлението на държавата
E. Dzhunova. Stefan Mladenov and the Roleof Science in Governing the State

А. Ангелов. За някои по-малко известни публикации на акад. Стефан Младенов
A. Angelov. On Some Stefan Mladenov’s Lesser-Known Publications

Р. Станчева. „Как не бива да се говори и пише български“  100 години по-късно през фокуса на езиковите нагласи
R. Stancheva. How Not to Speak and Write Bulgarian 
 100 Years Later

М. Томов. Фонетиката в „Граматика на българския език“ от Стефан Младенов и Стефан Попвасилев (1939 г.)
M. Tomov. Phonetics in the Grammar of Bulgarian Language Written by Stefan Mladenov and Stefan Popvasilev (1939)

Ц. Георгиева. Съществителните имена с наставки в „Граматика на българския език“ на Стефан Младенов
T. Georgieva. Nouns with Suffixes in Grammar of the Bulgarian Language by Stefan Mladenov

Т. Александрова. „Етимологически и правописен речник на българския книжовен език“ и възгледите на Стефан Младенов за правописното устройство на българския език
T. Aleksandrova. Etymological and Orthographic Dictionary of the Bulgarian Literary Language and the Stefan Mladenov's Views on the Orthographic Structure of the Bulgarian Language

Д. Благоева. Начини за семантизация на лексиката в непубликувания втори том на „Български тълковен речник“ от Стефан Младенов
D. Blagoeva. Ways of Semantic Interpretation of Vocabulary in the Unpublished Second Volume of  Bulgarian Еxplanatory Dictionary by Stefan Mladenov

С. Колковска. Представяне на системните отношения в „Български тълковен речник с оглед към народните говори“
S. Kolkovska. Presentation of Systemic Relations in Bulgarian Explanatory Dictionary with a Consideration of the Bulgarian Dialects

Н. Костова. За азбучно-гнездовия принцип и представянето на глаголите в „Български тълковен речник с оглед към народните говори“ на Стефан Младенов
N. Kostova. On the Alphabetical-Nesting Principle and the Lexicographic Presentation of Verbs in the Bulgarian Explanatory Dictionary with a Consideration of the Bulgarian Dialects by Stefan Mladenov

В. Сумрова. Феминативите в „Български тълковен речник с оглед към народните говори“ на Стефан Младенов
V. Sumrova. Feminatives in Stefan Mladenov’s Bulgarian Explanatory Dictionary with a View to the Vernaculars

А. Атанасова. Многопредставъчните глаголи в „Български тълковен речник“ на Стефан Младенов
A. Atanasova. Multi-Prefixed Verbs in Stefan Mladenov’s Bulgarian Explanatory Dictionary

М. Кузмова. Наблюдения върху лексикографската разработка на фразеологичния материал в „Речник на българския език“ от Найден Геров и „Български тълковен речник с оглед към народните говори“ от Стефан Младенов
M. Kuzmova. Observations on Lexicographical Treatment of Phraseology in Nayden Gerov's Dictionary of Bulgarian Language and Bulgarian Explanatory Dictionary with a Consideration of the Bulgarian Dialects by Stefan Mladenov

К. Симеонова. За някои специфики при лексикографското представяне на терминологична лексика в трудовете на академик Стефан Младенов
K. Simeonova. Zu einigen Besonderheiten in der lexikografischen Darstellung des terminologischen Vokabulars in den Werkendes Akademikers Stefan Mladenov

Linguistics

History of the Bulgarian Language

Е. Мирчева. Наемният труд в средновековното българско общество през погледа на езика  напъ, напътъ / напъта, напьта, набьда
E. Mircheva. Wage Labor in Medieval Bulgarian Society Through the Eyes of Language 
 напъ, напътъ/напъта, напьта, набьда

T. Илиева. Обща генетична характеристика на думите от тематичната група „Облекло“, документирани в средновековни славянски текстове
T. Ilieva. A General Genetic Characterization of the Words of the Topical Group Clothing Documented in Medieval Slavic Texts

М. Цибранска-Костова. Ръкопис ЦИАИ 1160 от XIV в. и българското монашество
M. Tsibranska-Kostova. The 14th Century Manuscript CHAI 1160 and the Bulgarian Monasticism

Г. Митринов. Фасадният надпис на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Ловча, Неврокопско (дн. Драмско)
G. Mitrinov. The Facade Inscriptions of the Church “St. Archangel Michael” in the Village of Lovcha, Neurokop Region (Today Drama Region)

Etymology

Х. Дейкова. Омонимите в „Българския етимологичен речник“
H. Deykova. Homonyms in the Bulgarian Etymological Dictionary

Л. Селимски. За произхода, строежа и значението на 14 думи
L. Selimski. About the Origin, Structure and Meaningof 14 Words

К. Фучеджиева. За произхода на глагола лапардòсвам ‘бърборя’ (опит за обяснение чрез семантични паралели)
K. Fuchedzhieva. On the Origin of the Verb лапардoсвам ‘To Chatter’ (An Attempt at Explaining by Means of Semantic Parallels)

С. Стефанов. За някои заети названия на охлюва в българския език (òхлюв, сàляк и сюлюк)
S. Stefanov. On Some Borrowed Names of the Snail in the Bulgarian Language

Б. Михайлова. От блясъка до яростта. Славянските основи *kaz- ‘разрушавам’ и *čez - ‘изчезвам’
B. Mihaylova. From Brilliance to Fury. Slavic Stems *kaz- ‘Destroy’ and *cez- ‘Disappear’

А. Шапошников. Опыт реконструкции древнеболгарского языка IVII вв.
A. Shaposhnikov. The Experience of the Reconstruction of the Ancient Bulgarian Language of the Ist
VIIth Centuries

Dialectology

M. Nevaci. A linguistic geography analysis on Balkan-Romance Linguistic Convergences in South-Danubian Romanian Dialects

S. Gospodinova, M. Damova. GIS-based Representationof Lexical Geolinguistic Elements of the Bulgarian Language Territory  an Interactive Map of Bulgarian Dialects

Л. Антонова-Василева. Диалектът на с. Пустец, Преспанско (с оглед на особеностите на рефлексите на задната носова и задната ерова гласна)
L. Antonova-Vasileva. The Dialect of the Village of Pustets, Prespa Region (In View of Peculiarities of the Reflexes of Posterior Nasal and Posterior Er Vowel)

А. Кочева. Български съответници на лексикални кулинарни балканизми
A. Kocheva. Bulgarian Equivalents of Culinary Lexical Balkanisms

И. Гаравалова. Съвременната езикова ситуация в областта Средска Жупа, Република Косово 
I. Garavalova. The Modern Linguistic Situation in the Area of Sredska Jupa, R. Kosovo

Onomastics

А. Чолева-Димитрова. Старинни местни имена от Царибродско
A. Choleva-Dimitrova. Ancient Place Names of Tsaribrod Region

Contemporary Bulgarian Language

М. Стойчева. Колебания при рода на някои съществителни имена
M. Stoycheva. Fluctuations in the Gender of Some Nouns

И. Кунева. Правилата за слято, полуслято и разделно писане в последните три академични правописни речника
I. Kuneva. The Rules For Separate and Together Writing of Words or Hyphenation in the Last Three Academic Spelling Dictionaries

Л. Желева. За правилата за писане на запетаи според правописните речници на БАН от 1983 г. до днес
L. Zheleva. On the Rules for Comma Usage in the Spelling Dictionaries of the Bulgarian Academy of Sciences from 1983 Until Now

Ж. Златева. Актуални случаи при предаването на собствени имена от чужди езици на български език
Z. Zlateva. Actual Cases of Transferring of Foreign Proper Names into Bulgarian

Phraseology

Е. Недкова. За образната мотивация на български и сръбски фразеологизми с компоненти названия на облекло/аксесоари
E. Nedkova. On Figurative Motivation of Bulgarian and SerbianPhraseological Units Containing Clothes or Accessory Words

Д. Благоева, В. Сосновски, Р. Тимошук. Нова фразеология в българския, полския и украинския език
D. Blagoeva, W. Sosnowski, R. Tymoshuk. New Phraseology in Bulgarian, Polish and Ukrainian

Н. Хороз, О. Сорока. Фразеологія української мови „епохи“ коронавірусу
N. Khoroz, O. Soroka. Ukrainian Phraseology in the “Age” of the Coronavirus

Lexicography

J. Sierociuk. Leksykografia a językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej
J. Sierociuk. Lexicography and the Linguistic and Cultural Community of a Slavic Village

 

Details
Publisher Institute for Bulgarian Language
Language Bulgarian, English, Russian, Ukrainian, Polish with summaries in English and German
Pages 496
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-90884-1-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset