Bulgaria and Bulgarians in Modern and Contemporary History: Collected Papers in Honour of Prof. Kalcho Kalchev
Original title: България и българите в Ново и най-ново време
Languiage: Bulgarian with short abstracts in English

 

Table of contents

Библиография на проф.д.и.н. Калчо Костов Калчев
Bibliography of Prof. Dr.Habil. Kalcho Kostov Kalchev

Н. Тодоров. Създаване и дейност на Българското търговско дружество в Тулча (18751885 г.)
N. Todorov. Establishment and Activity of Bulgarian Commercial Society in Tulcea (1875
1885) 

Д. Чаушева. Грижата за развитиетона образованиетои културния просперитет в дейността на Теофан Райнов
D. Chausheva. The Care for Education Progress and Cultural Prosperity in Theophan Raynov’s Activities

Т. Петров. Създаване на българската земска войска
T. Petrov. Formation of the Bulgarian Land Army

М. Златев. Випускници на Военното училище министри на народното просвещение
M. Zlatev. Graduates of the Military Academy Who Serve das Ministers of the Education

Д. Георгиев. години от провеждането на първия конен пробег в историята на българската кавалерия
D. Georgiev. Years since the First Horse Running in the History of the Bulgarian Cavalry

А. Дончев. Ямболският отряд във военната защита на Съединението 1885 г.
A. Donchev. The Yambol Detachment in Military Protection Union 1885

Г. Марков. За освобождението на Добруджа през есента на 1916 г.
G. Markov. A Hundred Years Since the Liberation of Dobrudzhia 

Л. Дончева, А. Игнатова. Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново
L. Doncheva, A. Ignatova. The Wars of National Unification of Bulgaria, Reflected in the Chronicle Book of St. Cyril Men’s High School in Veliko Tarnovo

Л. Спасов. Българската криза от Добро поле до Ньой (септември 1918 ноември 1919 г.)
L. Spasov. The Bulgarian Crisis from Dobro Pole to Neuilly (September 1918 November 1919)

М. Палангурски, Г. Луков. Един документ от 1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от 1917 г. и неговото потушаване
M. Palangurski, G. Lukov. A Document from 1919 on the Bulgarian Position toward the Moravian Uprising from 1917 and its Suppression

Д. Колева. Еврейската общност в Разград от Освобождението 1878 г. до средата на ХХ век
D. Koleva The Jewish Community in Razgrad since the Liberation 1878 until the Middle of the 20th Century 

Д. Саздов. Стефан Савов Бобчев – радетел за славянско единство
D. Sazdov. Stefan Savov Bobchev Champion of Slavonic Unity

И. Думиника. Комрат и Болград в спомените на един бесарабски свещеник
I. Duminika. Comrat and Bolgrad Cities in the Memoir of a Priest from Bessarabi

П. Петков. Преименуването на връх „Свети Никола“ на „Столетов връх“ през 1951 година
P. Petkov. Renaming St Nikola Peak to Stoletov Peak in 1951

Н. Червенков. Бесарабските българи в Бразилия: състояние на проучванията
N. Chervenkov. Bessarabian Bulgarian in Brazil: State of Researches

И. Христов. България и неоосманизмът
I. Hristov. Bulgaria and the Neo-Ottomanism

В. Спиридонов НаполеонБонапарт, реформите в Прусия и зараждането на германския национализъм
V. Spiridonov. Napoleon Bonaparte, the Reforms in Prussia and the Birth of German Nationalism

Р. Мишев. Външнополитически лидери и доктрини на Австро-Унгария в края на XIX и началото на XX век
R. Mishev. Foreign Political Leaders and Doctrines of Austria-Hungary at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century

П. Пейковска. Унгарската линия в балканската културна политика на Австро-Унгария и мястото на България в нея
P. Peykovska. The Hungarian Line in Austria-Hungary’s Cultural Policy for the Balkans and Bulgaria’s Place in It

Т. Астарджиева. Омската преса в края на 1918 началото на 1919 г.
T. Astardzhieva. The Omsk Press at the End of 1918: The Beginning of 1919

Х. Глушков. Пътят на Русия в Европа през XIXXX век събития, личности, коментари
H. Glushkov. Russia’s Way in Europe in the19h
20th Centuries: Events, People, Commentaries

В. Стойчева, О. Стрелова. Юрий Венелин: две съдби в Русия и България
V. Stoycheva, O. Strelova. Yuriy Venelin: Two Destinies in Russia and Bulgaria 

Т. Михалева, С. Йорданов. Пушкин или Лермонтов? Ботевото поетическо майсторство между народната песен и класическата руска литература (предварителни бележки)
T. Mihaleva, S. Yordanov. Pushkin or Lermontov? The Poetic Artistry of Botev between the Folk poetry and the Classic Russian Literature (Preliminary Notes)

За авторите
About the Authors

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 318
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-208-204-8
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset