In memoriam Ivani Venedikov: Collected papers on the occasion of the 100th anniversary of his birth (Annual of the National archaeological museum 2020/14)
In memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му
Category: Annual of the National archaeological museum
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Bibliography of Ivan Venedikov’s works

Р. Узунова, С. Сиракова. Каменни праисторически ансамбли от Перперикон–Акропола, Южна България
R. Uzunova, S. Sirakova. Stone prehistoric assemblages from Perperikon-Akropola, South Bulgaria

М. Гюрова. Раннонеолитни сърпове от Караново от експозицията на НАИМ-БАН
M. Guruva. Early Neolithic sickles of Karanovo type from NIAM-BAS

М. Аврамова. Скално светилище „Дядо Божова стъпка“  с. Домлян, Карловско (теренно наблюдение)
M. Avramova. Rock sanctuary of Dyado Bozhova Stapka 
 village of Domlyan, Karlovo region (Field observation)

И. Маразов. Златното руно в тракийската иконография
I. Marazov. The golden fleece in Thracian imagery

Ф. Михайлов, А. Пировска. Златни нагръдници и пластини от некропола между селата Дрен и Делян
F. Mihaylov, A. Pirovska. Golden pectorals and lamellaе from the necropolis between the villages of Dren and Delyan

М. Дамянов. Материали от античния некропол на Аполония Понтика в кв. „Харманите“: към пространственото развитие на некропола през VIV в.пр.Хр
M. Damyanov. Artifacts from the Ancient Necropolis of Apollonia Pontica in Harmanite Neighborhood: On the Spatial Development of the Necropolis in the 5th
4th c. BC

Б. Русева. Фрагмент от Памидово (IGCH735), съхраняван в НАИМБАН
B. Ruseva. The fragment from Pamidovo (IGCH 735), housed at NIAM
BAS

Д. Драганов. Среброто на Сариак и крахът на Второто скитско царство в Добруджа
D. Draganov. The silver of Sariakes and the end of the Second Scythian Kingdom in Dobrudzha

З. Димитров. Йонийският ред от римската вила при язовир Бели Лом
Z. Dimitrov. The Ionic order from the Roman villa at Beli Lom dam

В. Игнатов. Видове пътнически двуколки от погребални комплекси в римската провинция Тракия (средата на IIII в.)
V. Ignatov. Types of passengers’ two-wheeled chariots from funeral complexes in the Roman Province of Thracia (the mid 1st
3rd century)

Е. Пенчева. Северноафриканска червенолакова керамика от селище от римската епоха в Дана бунар в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец
E. Pencheva. North African red-slipped ware from the Roman settlement in “Dana Bunar” locality, on the territory of Georgi Dobrevo village, municipality of Lyubimets

Н. Русева. Производство на „войнишка“ керамика на територията на Ratiaria
N. Ruseva. Production of soldier pottery on the territory of Ratiaria

Б. Драганов. Типология на бронзовите статуетки, изобразяващи Хермес-Меркурий от територията на провинциите Долна Мизия и Тракия
B. Draganov. Typology of the bronze figurines of Hermes-Mercury on the territory of the Provinces of Moesia Inferior and Thrace

П. Владкова. За архитектурните комплекси при с. Бутово (западната част от територията на Nicopolis ad Istrum)
P. Vladkova. On the architectural complexes at the village of Butovo (western part of the territory of Nicopolis ad Istrum)

В. Kацарова. Светилище на нимфите и Афродита при с. Каснаково  нови археологически проучвания на т.нар. театър през 20142015 г.
V. Katsarova. Sanctuary of Nymphs and Aphrodite at Kasnakovo village 
 new archaeological excavations at the so-called “theatre”

В. Динчев. Последните археологически проучвания при mutatio Scretisca (в м. Горна Белица край гр. Костинброд)
V. Dinchev. The latest archaeological investigations at mutatio Scretisca (in Gorna Belitsa locality by the town of Kostinbrod)

С. Филипова. Късноантична монетна находка от с. Хотово, Мелнишко
S. Filipova. Late Antique coin hoard from the village of Hotovo, Melnik region

В. Пенчев. Вторични въздействия върху големия златен медальон на Констанций II от музея в Рилския манастир
V. Penchev. Secondary impacts on the large gold medallion of Constantius II from the museum at the Rila Monastery

Б. Божкова, Д. Димитрова. Монетни находки от IV в. от могилата Оструша, разположена в землището на гр. Шипка
B. Bozhkova, D. Dimitrova. Fourth century coin finds from Ostrusha tumulus, located on the territory of Shipka town

Н. Шаранков, М. Инкова. Керемида с гръцки надпис от м. Градищенска Каля при с. Черна Места, Якоруда
N. Sharankov, M. Inkova. A roof tile with Greek inscription from the Gradishtenska Kalya locality, at the village of Cherna Mesta, Yakoruda

С. Михайлов. Колективна монетна находка от VI в. от територията на град Варна
S. Mihaylov. A sixth century coin hoard on the territory of Varna town

С. Станилов. Токи с прорезни плочки и зоо/антропоморфни изображения от сбирката „Ватеви“
S. Stanilov. Belt buckles with cut plates and zoo/anthropomorphic images from the Vatevi Collection

И. Иванов, М. Минкова. Пръстен от Шуменско с прабългарски знаци
I. Ivanov, M. Minkova. New gilded silver ring with Proto-Bulgarian signs

Ж. Аладжов. Нов медальон с ипсилон и кръст от разкопките във Велики Преслав
Z. Aladzhov. A new medallion with an upsilon and a cross from the excavations at Veliki Preslav

Д. Рабовянов, К. Чакъров. Средновековен пръстен с римска гема от археологическите проучвания в южния сектор на крепостта Трапезица
D. Rabovyanov, K. Chakurov. Medieval ring with a Roman gem from the archaeological investigations in the south section of Trapezitsa fortress

В. Гюзелев. Описание на баварски бенедиктински монах на Цариград, Балканите и Православната църква от 1437 г.

Н. Марков. Кое е най-старото изделие от нетъкан текстил, познато на Балканите? (Кратки бележки за началото на плетачеството в Югоизточна Европа)
N. Markov. What is the oldest product of non-woven textile on the Balkans? (Brief notes on the beginning of weaving in Southeastern Europe)

К. Венедикова. Бронзов съд с надписи, посветени на Маликитския клон на сунизма и на Мевлевийския орден
K. Venedikova. A bronze vessel with inscriptions dedicated to the Maliki branch of Sunni Islam and to the Mevlevi Order

М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас
M. Klasnakov. Leuven-thalers and the golden ducats of the United Provinces from the numismatic collection of RHM-Burgas

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 496
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9472-95-0
ISSN 1310-7933
Creation date 2020
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset