Table of contents

С. Иванова. Н. Сираков, А. Лавил, В. Попов, Е. Атанасова, Ц. Цанова. Нови данни за средния и късния палеолит в Карлуковския карст — пещера Скандална
S. Ivanova, N. Sirakov, H. Laville, V. Popov, e. Atanasova, T. Tsanova. New dates for Middle and Upper Palaeolithic in the karst area ot Karlukovo — Skandalna cave (Summary)

Т. Стойчев. Скално изкуство — опит за обща класификация
T. Stoytchev. Rock art: An attempt for general clasification (Summary)

Я. Бояджиев. Развитие на раннонеолитните култури в Тракия в светлината на радиовъглеродните дати
Y. Boyadzhiev. Evolution of the early neolithic cultures in Thrace in the light of the radiocarbon dates (Summary)

J. Chapman. Engendering material culture in the Bulgarian Copper age

Б. Колева. Новооткрито светилище по източните склонове на Джамбазтепе
B. Koleva. A newly discovered sanctuary on the eastern slopes of Dzhambaztepe (Plovdiv) (Summary)

А. Радунчева. Организация на рудодобива и металургията в българските земи през каменномедната епоха
A. Radouncheva. The organization of Eneolithic mining and metallurgy in Bulgaria (Summary)

Т. Стойчев. Скално изкуство — проблеми на датирането
T. Stoytchev. Rock art: Problems of dating (Summary)

N. Gale, Z. Stos-Gale, A. Radouncheva, I. Ivanov, P. Lilov, T. Todorov, I. Panayotov. Early metalurgy in Bulgaria

А. Радунчева, Б. Холевич. Manus vara congenita или най-ранното семантично ниво за създаване на образа на Богинята със змиите
A. Radouncheva, B. Hollevich. Manus vara congenita or the earliest semantic level of creating the idea about the Snake Goddess (Summary)

А. Шукерова. Скални обекти от Момчилградския район
A. Shukerova. Rock sites in Momchilgrad region (Southeastern Bulgaria) (Summary)

К. Грозданова, Ц. Върбанов, А. Тонев. Спасителни сондажни проучвания на селище от ранножелязната епоха до село Средно градище, Чирпанско
K. Grozdanova, T. Varbanov, A. Tonev. Rescue excavations of an Early Iron Age settlement near the village of Sredno gradishte, district of Chirpan (Summary)

М. Домардски. Фибули от късножелязната епоха в Тракия
M. Domaradzki. Fibules de deuxieme age du fer en Thrace (Summary)

Х. Прешленов. Политически отношения на античните градове по Българското Черноморие (I век пр. Хр. — I век сл. Хр.)
C. Preschlenoff. Politischen Beziehungen der antiken Städte an der bulgarische Schwarzmeerküste (1. Jhs.v.Chr. — 1.Jhs.n.Chr.) (Summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Новооткрити римски монети с контрамарки
D. Vladimirova-Aladzhova. New-found Roman coins with countermarks (Summary)

Р. Иванов. Дислокация на римските легиони по Долни Дунав през епохата на принципата
R. Ivanov. Dislocation of Roman legions on Lower Danube during the Principat (Summary)

М. Боспачиева, С. Чернева. Гръцки лампи от римската епоха от Филипопол
M. Bospachieva, S. Cherneva. Data about production of clay lamps from Philippopolis (Summary)

Л. Вагалински. За хронологията на Питийските игри във Филипопол
L. Vagalinski. Über die Chronologie der Pythischen Spiele in Philippopolis (Heute Plovdiv, Südbulgarien) (Summary)

Т. Стойчев. Ситовския надпис — нова гледна точка към проблеми
T. Stoytchev. Sitovo inscription: New approach to the problem (Summary)

И. Щерева, Ж. Аладжов. Разкопките в Сливен и Карнобат и проблемът за прехода от Античността към Средновековието
I. Shtereva, Z. Aladzhov. The excavations in the towns Sliven and Karnobat and the problem of transition from Antiquity to Middle ages (Summary)

С. Станилов. Старобългарски пръстени с отворена халка
S. Stanilov. Old-Bulgarian rings with opened hoop (Summary)

Н. Илиев. Коневъдството във Велики Преслав (IXX век)
N. Iliev. Horse-breeding in Veliki Preslav (910 century) (Summary)

Н. Илиев, Н. Спасов. Върху средновековните породи кучета от Велики Преслав (IXX век)
N. Iliev. On the Medieval dog breeds from Veliki Preslav (910 century) (Summary)

И. Щерева. Накити от дворцовия център на Велики Преслав
I. Shtereva. Adorments from the palace centre of the Veliki Preslav (Summary)

Л. Дончева-Петкова. За етническата принадлежност на някои некрополи от XI век
L. Doncheva-Petkova. The ethnical affiliation of some necropolises from the 11th century (Summary)

Й. Йорданов, Б. Димитрова. Трепанации на черепа у погребаните в средновековен некропол (X-Xвек) край село Одърци, Добричко
Y. Yordanov, B. Dimitrova. Skull trepanations in buried individuals from the medieval necropolis (10-11 century) near the village of Odartsi, district of Dobrich (Summary)

О. Сомова. Средновековни гривни от градския археологически музей в Сандански
O. Somova. Medieval bracelets from the town museum of archaeology in Sandansky 
(Summary)

И. Сотиров. Сребърни монетни съкровища от село Тишевица, Врачанско. I. Нумизматични щрихи към историята на западните български земи (втора половина на XIII век)
I. Sotirov. Coin treasures from Tishevitsa village, district of Vratsa. I. Numismatic touches to the history of the Western Bulgarian lands (second half of the 13th century) (Summary)

С. Горянова. За типа на ветрилообразните  драгижевски наушници
Z. Goryanova. About the type of the fan-shaped ear-muffs from the village of Dragizhevo (Summary)

В. Пенчев. Още веднъж за съкровището от златни хиперпирони на палеолозите, намерено в Поморие
V. Penchev. Once again about the hoard of golden Paleologan hyperpyrons, found in Pomorie (Summary)

В. Герасимова. Бродиран надпис от 1550 година върху епитрахил от Рилския манастир
V. Gerassimova. Gestrickte Inschrift aus dem Jahre 1550 auf dem Rila Klosters Epitrachelion (Summary)

Г. Мавров. Опит за консервация и защита на дървесина със силиконови смоли

Н. Чанева-Дечевска. Арменските преселници в България и техните църкви
N. Chaneva-Dechevska. Armenian settlers in Bulgaria and their chirches (Summary) 

 

Годишник на Департамент "Археология“, Нов Български Университет, т. 4-5

Details
Publisher New Bulgarian University / National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian-English-German-French
Pages 442
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISSN 1310-7949
Creation date 2000
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset