Table of contents

От издателите

V. Nikolov. Der soziale und religiös-mythologische Kontext des Goldes in der Nekropole bei Varna

T. Stoytchev, V. Gerassimova. Bronze-age regional calendars in monochrome cave paintings in Bulgaria

V. Najdenova. Bronze mithraique de Thrace

А. Радунчева. Праисторически богове и митове и връзката им с някои вярвания на древните гърци

Y. Youroukova. Quelques notes sur les monnaies des fouilles Bulgares

Б. Русева. Относителна хронология на късноелинистическите лизимаховки от Бизантион екземпляри от съкровището от с. Маца, Новозагорско (IGCH 921, 922 и 923)
B. Rousséva. Les lysimaques tardifs de trésor de Maca (IGCH 921-923) (summary)

Г. Китов. Тракийските могили в България

K. Vacheva. Vaulted galleries in the foundations of the Roman thermae in Bulgaria

Д. Овчаров. Прабългарите в Източна Македония през VII-X век (по данни на рисунките-графити)
D. Ovcharov. Protobulgarians in Eastern Macedonia during 7.10. Centuries (According to graffito drawing) (summary)

Й. Йорданов, Б. Димитрова. Антропологична характеристика на погребаните в средновековния некропол (IX-X в.) в с. Батин Русенско (разкопки 1978 г.)
Y. Yordanov, B. Dimitrova. Anthropological characteristics of the burials in the Medieval necropolis (IXth – Xth century) in the village of Batin, the Rousse region (excavations from 1978) (summary)  

Scientific conference in honor of prof. Todor Gerasimov

Й. Юрукова. На учителя с признателност

Б. Божкова. Известни български учени нумизмати
B. Boskova. Well-known Bulgarian scientist numismatists (summary)

В. Герасимова. Графити от Голямо Белово
V. Gerassimova. The excavations at Golyamo Belovo (summary)

Ваня Попова-Мороз. Бележки върху използването на ксоаноните и хермите през римската епоха в България
V. Popova-Morozz. Notes on the usage of xoana and hermae during the Roman period in Bulgaria (summary)

К. Вачева. Архитектурен анализ и реконструкция на късно античната баня в Никополис ад Нестум
K. Vacheva. Architectural analysis and reconstruction of the Late Antique bath of Nicopolis ad Nestum (summary)

С. Чернева-Тилкиян. Стъклени съдове с гравирана украса от Филипопол

М. Мартинова. Паметници на античното занайятчийско изкуство от Филипопол

Бисера Томова. Глава на Херакъл в НАМ София
B. Tomova. Skopas und die Herakel statue (summary)

К. Кисьов. Обредът διασπαρασσω (ανατεμνω) в погребалните практики на тракийските племена в Родопите през втората половина на II I хил. пр.н.е.

А. Радунчева. Отново за Кукова могила и околностите на с. Дуванлий, Пловдивско

В. Николов. Рисуваната орнаментация върху раннонеолитни керамични съдове от Чавдар

Т. Стойчев. Изображение на кон от пещера Магура, България

И. Щерева. Рядка култова находка от Велики Преслав

Й. Йорданов, С. Чолаков, Б. Димитрова. Антропологична характеристика на късносредновековни ислямски популации от българските земи

Scientific conference “Periodization and chronology of the prehistory in the Bulgarian lands

В. Николов. Бележки за конференцията

К. Кънчев. За нов подход при изграждане хронологията и периодизацията на праисторията (неолит бронз) в българските земи

М. Аврамова. Принципи на археологическата периодизация в края на XX в.

С. Сиракова, С. Иванова. Хронология на палеолитните култури на територията на България

Я. Бояджиев. Абсолютна хронология и периодизация на българската праистория. Проблеми

В. Николов. Бележки за периодизацията и хронологията на неолита в Тракия

К. Бъчваров. Хронологични аспекти на неолитните погребални обреди в Тракия

Л. Перничева. Периодизация на неолита в Югозападна България

М. Грембска-Кулова. Мястото на рисуваната керамика тип „Акропотамос“ в периодизацията на късният неолит в Югозападна България

И. Гацов. Хронология и периодизация на неолитните кремъчни ансамбли от Югозападна България

В. Попов. Периодизация и хронология на неолитните култури от поречието на Русенски Лом

В. Гергов. Праисторическото селище Телиш-Редутите и проблема за прехода между енеолита и бронзовата епоха в България

Т. Стойчев. Халколитни изображения от пещера Магура, България

А. Радунчева. Времето между края на каменно медната и началото на бронзовата епоха преходен или хиатусен период в развитието на обществото на Централните Балкани

 

Годишник на Департамент "Археология“, Нов Български Университет, т. 1

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian, English, German, French with summaries in English, Bulgarian, French and German
Pages 338
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISSN 1310-7949
Creation date 1994
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset