100 Anniversary Petar Detev’s conference “Prehistoric cultures in the river of Maritsa valley
and their relations with the neighbor regions” 

 

Table of contents /summaries/

Y. Vlasev, Petar Detev’s contribution as archaeologist and museum worker

S. Chohadzhiev. Notes on the neolithization in the Bulgarian lands

V. Nikolov. Regarding some elements of the Neolithic material culture in Thrace

S. Dermendzhiev. Petrographic studies on the raw materials for Neolithic stone implements (from the Fund of the Archaeological museum, Plovdiv)

L. Pernicheva. Concerning the transition from the Early to the Late Neolithic period in Southwestern Bulgaria

T. Kancheva-Ruseva. Zoomorphic and anthropomorphic handles and plastic decorations of ceramic pottery from the prehistoric settlement of Hlebozavoda, Nova Zagora

V. Vandova. Contribution to the study of the Late Neolithic pottery at the valley of Struma

V. Ilcheva. Two interesting finds of the Late Neolithic settlement of Hotnitsa-Orlovka, district of Veliko Tarnovo

E. Naydenova, G. Ganetsovski. Sample survey of the prehistoric settlements of Brenitsa-Kremenita Mogila in 2000

A. Raduncheva. Eneolithic temple complex near the village of Dolnoslav, district of Plovdiv and the system of rock sanctuaries with prehistoric cultural strata in Rhodopi mountains and outside its territory

B. Koleva. Spatial model of the objects of first construction horizon of the Late Eneolithic complex near the village of Dolnoslav

V. Balabina, V. Matsanova, N. Merpert, T. Mishina, S. Terziiska-Ignatova. Relative chronology of the strata of the Late Chalcolithic Age and the Early Bronze Age of the settlement mound of Yunatsite (According to the data from the microstratigrapphy and palynology)

K. Kisyov. Mound necropolis from the Late Bronze Age near the village of Borino, district of Plovdiv  

--

Й. Власев. Приносът на Петър Детев като учен  археолог и музеен работник

Ст. Чохаджиев. Бележки върху неолитизацията на българските земи

В. Николов. За някои елементи на неолитната материална култура в Тракия

Ст. Дерманджиев. Петрографски изследвания върху суровините за неолитни каменни оръдия (от фонда на Археологически музей — Пловдив)

Л. Перничева. За прехода от ранния към късния неолит в Югозападна България

Т. Кънчева-Русева. Зооморфни и антропоморфни дръжки и пластични украси на керамични съдове от праисторическото селище Хлебозавода  Нова Загова

В. Вандова. Принос към проучването на къснонеолитната керамика в долината на Струма

В. Илчева. Две интересни находки от къснонеолитното селище Хотница-Орловка, Великотърновско

Е. Найденова, Г. Ганецовски. Сондажно проучване на праисторическо селище Бреница-Кременитата могила през 2000 г.

А. Радунчева. Енеолитният храмов комплекс до с. Долнослав, Пловдивско и системата от скални светилища с праисторически културни пластове в Родопите и извън тях

Б. Колева. Пространствен модел на инвентара от първи строителен хоризонт на късноенеолитния комплекс при с. Долнослав

В. Балабина, В. Мацанова, Н. Мерперт, Т. Мишина, Ст. Терзийска-Игнатова. Относителна хронология на пластовете от късния халколит и ранната бронзова епоха на селищна могила Юнаците (по данни на микростратиграфията и палинологията)

К. Кисьов. Могилен некропол от къснат бронзова епоха край с. Борино, Пловдивска област

 

Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив. Том IX/1

...

Details
Publisher Regional Archaeological Museum – Plovdiv
Language Bulgarian (with summaries in English)
Pages 160
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
Creation date 2002
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset