Proceedings of the international scientific conference The basilica of St. Sophia during the transition from Paganism to Christianity. Sofia, March 1113, 2014 (Serdica • Sredets • Sofia, vol.7)
Бaзиликата „Св. София“ на прехода между езичество и християнство
Language: Bulgarian, English with summaries in English and Bulgarian

 

Table of contents

Plenary papers

S. Ćurčić. Domed basilica in early Byzantine architecture: Origins of the type, its significance, and its geographic spread

Г. Фингарова. Оригиналната структура на базиликата „Св. София“
G. Fingarova. The original structure of St. Sophia in Sofia

I. History and archaeology

С. Горянова. Базиликата при Бухово в контекста на раннохристиянските средища около Сердика
S. Gorianova. The basilica near the town of Bukhovo in the context of the early Christian centers near Serdica

В. Динчев. Сердикийската „Св. София“. По въпросите за датата и причините за появата ѝ
V. Dintchev. The St. Sophia Basilica in Serdica: On the issues of the date and the reasons for its occurrence

М. Иванов. Функция, хронология и градоустройствени аспекти на раннохристиянската култова архитектура в Serdica
M. Ivanov. Function, chronology and urban features of the early Christian cult architecture in Serdica

А. Минчев, В. Тенекеджиев. Раннохристиянска базилика в м. Боровец край Варна (Одесос) (предварително съобщение)
А. Minchev, V. Tenekedjiev. Early Christian basilica at Borovets Locality near Varna (Odessos) (Preliminary report)

Ю. Мешеков. Последни археологически разкрития в и около базиликата „Св. София“ в рамките на източния некропол на Сердика
Y. Meshekov. The latest archaeological discoveries in and around the St. Sophia Basilica in the framework of the eastern necropolis of Serdica

В. Плетньов. Епархиите в Мизия и Скития според църковните документи от VІХ в.
V. Pletnyov. The eparchies of Moesia and Scythia according to the clerical documents from 6th
10th century

S. Pressler. The Gothic raids on Thrace in 376378 and the destruction of churches

И. Топалилов. Една непубликувана раннохристиянска гробница от Пловдив
I. Topalilov. An unpublished early Christian tomb from Plovdiv

II. Art history and theology

Б. Иванова. Размисли върху запазване на художественото пространство в интериора на базиликата „Св. София“ в София
B. Ivanova. Specific considerations in the preservation of the artistic space in the interior of the St. Sophia Basilica in Sofia

M. Kaplarević. Some of the problems in the research of early Christian grave painting in Serbia

В. Ноева. Мозаечни техники при декорацията на раннохристиянските базилики в София
V. Noeva. Mosaic techniques in the decoration of early Christian basilicas in Serdica

III. Architecture and conservation, restoration and adaptation of cultural values

В. Венков. Базиликата „Св. София“. Земетръсни проблеми и решението им
V. Venkov. The St. Sophia Basilica. Some earthquake problems and their solving

В. Върбанова. Българската реставрационна школа в началото на XX в. по примера на базиликата „Св. София“
V. Varbanova. Bulgarian restoration school at the beginning of the 20th century as exemplified by the St. Sophia Church

К. Китанов. Стенописите на гробница № 16. Диагностика на състоянието. Метод на консервация
K. Kitanov. The mural paintings of Tomb № 16. Diagnostics of its condition. Conservation methods

П. Попов. Мозайки от раннохристиянския храм в основите на базиликата „Св. София“: консервация, реставрация и експониране
P. Popov. Mosaics from the early Christian chapel found in the bases of the St. Sophia Basilica: Conservation, restoration and exposure

В. Цветков. Гробница № 2 (Гроб на Хонорий) от източния некропол на Сердика: въпроси на превантивната консервация
V. Tsvetkov. Tomb № 2 (Honorius’ grave) from the Eastern necropolis of Serdica: Issues of preventive conservation

IV. Museology and management of cultural heritage sites

И. Борисова. Анализ на археологическото наследство на София
I. Borisova. Analysis of the archaeological heritage of Sofia

В. Едрева. Експозиционната стойност на базилика „Св. София“ и средата й в гр. София
V. Edreva. The expositional value of the St. Sophia Basilica and its environment in the city of Sofia

П. Стоянова. Социализация на подземното ниво на базиликата „Св. София“. Основни тенденции и насоки в управлението
P. Stoyanova. Socialization of the underground level of the St. Sophia Basilica. Main administration tendencies and lines

A. Tantsis. (Re)Defining the transition from paganism to Christianity: The Rotunda of Thessaloniki and its shifting identity

V. Posters

Д. Аладжова. Християнското влияние върху брачните солиди от V в.
D. Aladzhova. The impact of Christianity on the marriage solidi of the 5th century

J. Perica. The late antique sarcophagi in Liburnia (between the 4th and the 6th century)

Д. Георгиева. Етически и философски измерения на достъпността до културното наследство или защо е нужна различна гледна точка
D. Georgieva. Ethical and philosophical dimensions of accessibility to cultural heritage or why we need a different perspective

I. Zavadskaya. The first cathedral of diocese of Fuly in Crimea and Bulgarian architectural prototypes

A. Kurilić, Z. Serventi. Late Roman tombs and burial places in the province of Dalmatia

Д. Мирчев, А. Пижев. Пловдивската епархия в раннохристиянската епоха (IVVIІ в.)
D. Mirchev, A. Pijev. The Eparchy of Plovdiv in the Early Christian Era (4th
7th century A.D.)

А. Станев. Влиянието на варварските нашествия през IV и V в. върху историческата стратиграфия на църквата „Св. София“ в София
A. Stanev. The impact of the barbarian invasion upon the historical stratigraphy of St. Sofia Church during 4th and 5th centuries

С. Филипова. Раннохристиянска иконография – ролята на кръста и варианти на кръстовe, представени в художествени творби в Македония
S. Filipova. Early Christian iconography – the role of the cross and variants of crosses present in the art works in Macedonia

 

Details
Publisher Regional Historical Museum – Sofia
Language Bulgarian, English with summaries in English and Bulgarian
Pages 520
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0762-3
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset