Laurea: Researches and materials in honor of 80-anniversary of Prof. Vladimir Popov. Collected papers
Language: Bulgarian, English, Russian with summaries in English and Bulgarian

 

Table of contents

I. Ad gloriam

1. Н. Дончева / N. Doncheva. Доц. д-р Владимир Попов сред първосъздателите  на Великотърновския университет / Prof. Vladimir Popov, Among the Founders of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

2. М. Йовевска / M. Yovevska. Поздравления за 80-годишния юбилей на доцент Владимир Попов / Congratulations on the 80th anniversary of Prof. Vladimir Popov

3. М. Иванова / M. Ivanova. На учителя / To the Teacher

4. Б. Герова / B. Gerova. Спомен за моя преподавател Владимир Попов / In Remembrance of my University Teacher Vladimir Popov

5. Р. Къцаркова / R. Katsarkova. На доц. д-р Владимир Попов поздрав по повод 80-годишния му юбилей / To Prof. Vladimir Popov, on the Occasion of His 80th Anniversary

6. М. Михалев / M. Mihalev. Академичният път на доцент д-р Владимир Попов през погледа на един възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (доц. д-р Владимир Попов – преподавател, ръководител, първият демократично избран ректор на ВТУ) / The Academic Career of Prof. Vladimir Popov, through the Eyes of one of the Graduates of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

7. Ж. Жеков / Z. Zhekov. Библиография на доц. д-р Владимир Пенчев Попов / Bibliography of Assoc. Prof. Vladimir Penchev Popov, PhD

II. Thracology, Old and Medieval History

8. С. Игнатов / S. Ignatov. The Mission to Punt in Middle Egyptian Literature / Мисията до Пунт в средноегипетската литература

9. П. Вълев / P. Vаlev. Кога и как е открита хармоничната пропорция (Златното сечение) / When and How the Harmonic Proportion (Golden Ratio) Was Discovered

10. С. Монева / S. Moneva. Народният съд и жените в класическа Атина / The People’s Court and Women in Classical Athens

11. Н. Неделчев / N. Nedelchev. Политизация на преходните периоди в общата история  проблемът комунизъм / Politicization of Transition Periods in General History and the Problems of Communism

 12. И. Тодоров / I. Todorov. Политически и обществени промени при тракийските племена на север от Хемус (Стара планина) през I в. пр.Хр.  / Political and Social Changes in the Thracian Tribes North of Haemus (Stara Planina) in the First Century BC

13. В. Лозанова / V. Lozanova. Император Константин I Велики между Бизантион и Константинопол / Emperor Constantine i the Great Between Byzantion and Constantinopl

14. Р. Иванов / R. Ivanov. Етническият състав на населението между Дунава и Хемус през ІVІІ век / The Ethnic Composition of the Population Between the Danube and Haemus Mountain in the 1st7th Century

15. Н. Христова / N. Hristova. Порядъчните граждани на средновековна Италия / The Decent Citizens of Medieval Italy

16. М. Младенов / M. Mladenov. Ямбол в българо-византийските отношения през първата четвърт на ХІV век / Yambol in the Bulgarian-Byzantine Relations in the First Quarter of the 14th century

III. Archaeology, sphragistics, epigraphics

17. Б. Борисов / B. Borisov. Още за античното селище северно от с. Караново, Новозагорско / Once Again for the Ancient Settlement North of the Village of Karanovo, Nova Zagora Region

18. А. Атанасов / A. Atanasov. Луковична фибула от югозападния некропол на Августа Траяна / Crossbow Fibula from the Southwestern Necropolis in Augusta Trayana

19. П. Владкова / P. Vladkova. Самостоятелни кули западно от Novae / Free-Standing Towers West from Novae

20. О. Миланова / O. Milanova. Скулптурна човешка глава от цитаделата „Баба Вида“  Видин / Sculptural Human Head from the Citadel “Baba Vida”  Vidin

21. Н. Кънев / N. Kanev. Нови оловни печати от района на Русокастро, постъпили в колекцията на Регионален исторически музей – Бургас / New Lead Seals from the Area of the Medieval Fortress of Rusokastro, Acquired by the Regional Historical Museum in Burgas

22. Р. Иванов / R. Ivanov. Османски епиграфски паметници от България / Ottoman Epigraphic Monuments from Bulgaria

IV. Ethnology and historiography

23. П. Чаушев / P. Chaushev. Заключващите системи през Античността / Locking Systems in Antiquity

24. С. Сечкин / S. Seçkin. The Mevlevîhane In Skopje / Мевлевихането в Скопие

25. М. Иванова / M. Ivanova. Българската народна култура в миналото и в съвременността / The Bulgarian Traditional Culture in the Past and in the Present Day

26. Д. Мъглова / D. Maglova. Родствената терминология в село Страхилово / Kinship Terminology in the Village Of Strahilovo

27. Ю. Киселева / Y. Kiselyova. «Я был близок к отчаянию… спасла меня работа»:  историографический быт В. П. Бузескула в 1920-е гг. / “I Was Close to Despair… Work Saved Me”: the Historiographical Daily Life of V. P. Buzeskul in the 1920s.

28. К. Калчев / K. Kalcev. Науката в спор с… публицистиката / Science in Dispute With… Non-Fiction

V. New and Modern History

29. В. Кисьов / V. Kisyov. Тилзитският мирен договор между Русия и Франция от 1807 г. / The Tilsit Peace Treaty of 1807 Between Russia and France

30. В. Спиридонов / V. Spiridonov. Германското общество в навечерието на Мартенската революция 1848 г. / German Society on the Eve of the March Revolution of 1848

31. Т. Астарджиева / T. Astardzhieva. Женското избирателно право в Русия / Women’s Vote in Russia

32. И. Михов / I. Mihov. Разузнавателно-диверсионната дейност на партизанския отряд от състава на 11-та пехотна Македонска дивизия в периода 19151916 г. / The Reconnaissance and Sabotage Activity of the Guerrilla Detachment of the 11th Macedonian Infantry Division in the Period of 1915–1916

33. С. Анчев / S. Anchev. Политиката на САЩ и техните западни съюзници към създадената след войната СФРЮ (Втора Югославия) / The Policy of the United States and Its Western Allies Towards the After the War-Formed Sfry (Second Yugoslavia)

34. К. Димитрова / K. Dimitrova. Югославия в сферата на геополитическите интереси на САЩ през втората половина на XX век / Yugoslavia in the Sphere of the Geopolitical Intereses of USA in the Second Half of the 20th Century

35. А. Игнатова / A. Ignatova. Сътрудничеството в областта на образованието и науката между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии / Cooperation in the Field of Education and Science between St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo and the University of Library Studies and Information Technologies

Abbreviations

About the authors

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, English, Russian with a summaries in English and Bulgarian
Pages 422
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-208-70-3
Creation date 2021
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset