ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ: Studies in memory of prof. Dimitar Popov
Language: 
Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

 

Bibliography of prof. Dimitar Popov's works

 

П. Ангелов. Гърци, елини и ромеи в духовния свят на средновековните българи
P. Angelov. Greeks, Hellenes, and Romaioi in the spiritual world of the medieval Bulgarians (Summary)

 

Д. Байраков. Планински светилища в Родопите
D. Bayrakov. Mountain sanctuaries in the Rhodopes (Summary)

 

Т. Богданова. Роля и място на благовонните масла в живота на гръцката жена
T. Bogdanova. Role and place of fragrant oils in the life of the Greek woman (Summary)

 

Д. Ботева. Паметници и същност на така наречения Тракийски конник: отново и не за последен път...
D. Boteva. Monuments and nature of the so called Thracian Horseman: Again and not for the last time... (Summary)

 

И. Боянов. Нов паметник за култа към Аполон Таденос в Тракия
I. Boyanov. A new inscription referring to the cult of Apollo Tadenos in Thrace (Summary)

 

Д. Валентинова. Престъплението на сенатора-търговец в Lex Claudia de nave senatorum (Plebiscitum Claudianum) от 218 г. пр. Хр.
D. Valentinova. The senator trader’s crime in Lex Claudia de nave senatorum (Plebiscitum Claudianum) of 218 BC (Summary)

 

К. Гагова. Орфей в света на романса
K. Gagova. Orpheus in the world of romance (Summary)

 

Л. Грозданова. Градският пантеон на Пауталия в светлината на монетосеченето на полиса  някои основни наблюдения
L. Grozdanova. The city Pantheon of Pautalia in the light of the polis’ coinage  some basic observations (Summary)

 

П. Делев. За генеалогията на Сапейската династия
P. Delev. On the genealogy of the Sapaean dynasty (Summary)

 

Д. Драганов. Тануза  основателят на второто скитско царство в Добруджа
D. Draganov. Tanousas — the founder of the second Scythian Kingdom in Dobrudja (Summary)

 

Ж. Жеков. Александър I Филелин и Ахеменидите  перспективи и реалии
Zh. Zhekov. Alexander I Philhellenos and the Achaemenidae: perspectives and realities (Summary)

 

М. Иванов. Житието на Св. Дазий Доростолски и древната езическа религиозност на Балканския полуостров
M. Ivanov. The Life of St Dasius of Durostorum and the ancient pagan religiousness in the Balkan lands (Summary)

 

К. Йорданов. Политиката и дипломацията на Филип ІІ с Атина и одриския династически дом през 342340 г. пр. Хр.
K. Yordanov. Political and diplomatic relations of Philip II with Athens and the Odrysian dynastic house, 342340 B. C. (Summary)

 

Г. Митрев. Формирането на ранните християнски общини в Древна Македония (ІІІІ в.)
G. Mitrev. The formation of early Christian communities in ancient Macedonia (ІІІІ century) (Summary)

 

Р. Нейкова. Авлосът  находки, изображения, контекст
R. Neikova. The Aulos  finds, depictions, context (Summary)

 

А. Николов. Монголите, Презвитерът Йоан и десетте изгубени колена
A. Nikolov. The Mongols, Prester John and the ten lost tribes (Summary)

 

К. Панайотова. Музиката в Аполония Понтийска (по археологически материали)
K. Panayotova. Music in Apollonia Pontica (based on archaeological materials) (Summary)

 

И. Попова. Антични паметници на Балканите през погледа на Западни пътешественици от 15 в.
I. Popova. Ancient monuments in the Balkans observed by western travellers of the 15th century (Summary)

 

К. Порожанов. Какви са бебриките (Βεβρυκες) на Мраморно море у Аполоний Родоски
K. Porozhanov. Who were the Bebrykes at the Sea of Marmara in Apollonios Rhodios (Summary)

 

А. Порталски. Природни условия, демография и социална структура в Западна Мала Азия и Източните Балкани през първото хилядолетие пр. Хр.
A. Portalsky. Natural conditions, demography and social structure in Western Anatolia and the Eastern Balkans during the first millennium BC (Summary)

 

К. Рабаджиев. „Страдащите богове“ на Елевзинските мистерии
K. Rabadjiev. The „Suffering Gods“ of the Eleusinian Mysteries (Summary)

 

И. Тодоров. Религията на всекидневието: Полетът (по данни от сюжети в митологичната литература на гръко-римския свят)
I. Todorov. Religion of the weekday: The Flight (based on motives from the mythological literature of the Greco-Roman world) (Summary)

 

И. Топалилов. Някои бележки върху мита за „Основателя“ на града в Римска Тракия
I. Topalilov. Some notes on the myth of the city „Founder“ in Roman Thrace (Summary)

 

Ю. Цветкова. Сакралното и профанното в тракийските светилища от І хил. пр. Хр.
J. Tsvetkova. The sacred and the profane in the Thracian sanctuaries from the first pre-Christian millennium (Summary)

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 420
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4158-1
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset