Table of contents

Избрана библиография

Мит и митология. Устното слово

Б. Богданов. Хезиодовият разказ за Прометей. Мит или какво

Н. Шиваров. Опити в Стария завет за демитологизиране на Ханаански религиозни представи

B. Lincoln. Sir William Jones, Iranian Myth, and the Thesis of Aryan Origin

J. Nunley. Weaving a Time: Male and Female aesthetics

J. Marler. An Archaeomythological Investigation of the Gorgon

М. Василева. Мидас и Силен

К. Рабаджиев. Херакъл  бог или херой? (Към интерпретацията на мита, образа, култа)

Фолклор и традиция. Слово и ритуал

В. Живкова, Т. Живков. Памет и пространство

Г. краев. За фолклорното слово

В. белова, Я. Петрухин. Репрезентация мифа: легенды о спасении Ноева ковчега в книжной и фольклорной традиции

С. Янева. Предящата Богородица

П. Бочков. Братът и сестрата

А. Байбурин. Пересол

М. Беновска-Събкова. Коледната свиня  между ритуала и всекидневието

Т. Бонева. Кулинарният триъгълник при българите

Е. Узенева. Терминология болгарского свадбеного обряда в лингвогеографическом освещении

A. Poruciuc. Thracian Lions and Romanian Lion-Carols

Писмената. Исторически прочит

A. Фол. Τό μυείν καί τό ϑρησκεύειν

I. Duridanov. Zur Deutung des Gottesnamens Silenos

К. Порожанов. Тракийски царе-богове като херои-основатели на елински апойкии в Мраморно и Черно море

M. Alexieva. Le papyrus de Derveni dans la tradition orphique hellénique

В. Фол. Трон и стела на Майката на боговете

Т. Роков. Връзките между западнопонтийските градове и светилищата с оракули на Аполон през античността

M. Hatzopoulos. Artemis Agrotera Gazoreitis et Bloureitis une Dèesee Thrace en Macedoine?

M. Oppermann. Zum Problem nordwestpontischer Einflüsse und skythischer Präsenz in der Dobrudscha vom 7. Jh. V. Chr. Bis zum Hellenismus

М. Тачева. За тракийската царска икономика през V-IV в. пр. Хр. според надписа от Пистирос

П. Делев. Плиний Стари (N. H. 4. 40) и тракийските племена в района на Средна Места

D. Boyadzhiev. Was there a Thracian Common Noun ZIA?

М. Славова. Старогръцките надписи върху предмети, намерени в България (Състояние на проучванията и перспективи)

L. Domaradzka. Pistiros and its Contribution to Classical Greek Epigraphy

И. Божилов. Жан Франсоа Мармонтел, „Велизарий“ и българите (Една византийска легенда и нейният път до възрожденска България)

Образни текстове в сцени и паметници

В. Николов. Изобразителна дейност през халколита в Тракия

F. Kaul. Reading the Pictorial Texts of the Nordic Bronze Age

Д. Митова-Джонова. Давидовият цикъл при протосардинската бронзова пластика (IX-VI в. пр. Хр.)

А. Вайнгауз, П. Сенчилов, Я. Шер. К вопросу о соотношении федоровской и алакульской орнаментальных традиции

Д. Раевский. О некоторых аспектах толкования зверинного стиля скифской эпохи

D. Tsiafakis. Battles between Athenians and Thracians: An Abstract Representation or a Realistic Scene?

V. Sîrbu. “The Golden Age” of the Getae Princes (±350 — ±250 B.C.)

З. Гочева. Особености в иконографията на Силван в провинция Долна Мизия

Д. Ботева. Изображения-разказ „Лов на глиган“ върху оброчните релефи на Тракийския конник  анализ на база данни

Б. Думанов. Наблюдения към един иконографски тип „Ловуващ конник“ върху произведения на късноантичното ювелирство

Л. Миков. Емблематични образи в изкуството и културата на хетеродоксните мюсюлмани в България (тадж и телсим ташъ)

I. Genova. Historicizing Balkan Modernism. The Bulgarian Condition

М. Георгиева. Срещата на българското и европейското в книжната графика на Харалампи Тачев

Ч. Попов. Тоталитарното изкуство: от социална митология към изображението

Светът на артефактите

И. Гацов. Холоценски каменни ансамбли от територията на Северозападна Турция. Състояние на изследванията. Последни резултати

М. Аврамова, Б. Тодориева. Колективна находка от метални предмети  средна бронзова епоха

К. Ников. Керамика, метал или текстил? (Към проблема за „пътуването“ на информация през ранната желязна епоха в Тракия)

J.V.S. and M. Ruth Megaw. Persians Bearing Gifts? A Footnote on an Old Find

М. Тонкова. Аристократични накитни украси от V в. пр. Хр. в Тракия

V. Inkova. A Beaker from the Rogozen Treasure. A Technological Study

Д. Станчев. Резултати от археологическите разкопки на могилата Яланджи тепе до с. Полско Косово, Русенско

Д. Стоянова. Гръцката врата в Тракия

Г. Атанасов, Н. Неделчев. Гонимаседзе  жената на Севт и нейната гробница

I. Karayotov. Noveaux Monuments des villes antiques de littoral oust de la mer Noire

И. Дончева. Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко

С. Бояджиев. Архитектурният образ на Западната порта на Сердика през II и IV в.

К. Шалганов. Нови данни за архитектурната предистория на базиликата „Света София“ в София

С. Ангелова. Един тип средновековни обици от Силистра

И. Гергова. Гробът на св. Йован Рилски 

 

Details
Publisher Anubis
Language Bulgarian, English, Russian, French, German
Pages 608
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding hardback
ISBN 954-426-431-0
Creation date 2002
Size 17 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset