Art and memory: Collection in honor of the 80th anniversary of Prof. Ivan Marazov
Изкуство и памет. Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов
Category: Art studies; Cultural studies; Ancient history; archaeology
Language: Bulgarian, English, Russian

 

   The two-volume collection is dedicated to the 80th anniversary of Prof. Ivan Marazov. Prominent specialists from all fields of humanities participate in it: art studies, anthropology, archaeology, literary studies and linguistics, Indology, Egyptology, history and philosophy. The authors are representatives of different methodologies, schools and tendencies in science, of different generations and countries, but they are all united by the high recognition that the academic community gives to prof. Ivan Marazov for his contributions to the theory and practice of scholarly research and education, for his outstanding and distinguished presence in cultural and social life.

 

Table of contents

TABULA GRATULATORIA

ИВАН МАРАЗОВ: ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ 2002–2022 
IVAN MARAZOV: SELECTED BIBLIOGRAPHY 2002–2022

ПРЕДГОВОР
PREFACE

Част I. ИЗКУСТВО И ВРЕМЕ
Part I. ART AND TIME

Ч. Попов. Самоопределянето и легитимирането на изкуството като проблем на науката 
C. Popov. Self-Defi nition and Legitimization of Art as a Problem of Science

A. Balakhvantsev. Achaemenid Imports in the South Urals: Time and Circumstances of Appearance
А. Балахванцев. Ахеменидски внос в Южен Урал: време и обстоятелства на поява

В. Фол. Проблеми на визуализацията на свещеността на царската власт и на владетеля 
V. Fol. Problems of Visualization of the Sacredness of the King and King’s Power

В. Лозанова. Орфей на сцената на староатическия театър
V. Lozanov. Orpheus on the Stage of the Old Attic theater

Т. Шалганова. Семантика на сцената „Лов на елен“ от Александровската гробница, Хасковско
T. Shalganova. Semantics of the Scene “Deer Hunt” from the Tomb at Aleksandrovo, Region of Haskovo

Д. Гергова, Г. Пировска. Гробницата под Голямата Свещарска могила 
D. Gergova, G. Pirovska. The Tomb under the Great Sveshtare Tumulus

Р. Гичева. „Погребалното ложе“ на тракийските аристократи 
R. Gicheva. The Burial Bed” of the thracian Aristocrats

F. Kaul. The Path of the Warrior, through Life and Death. The Warrior Plate of the Gundestrup Cauldron Reconsidered 
Ф. Каул. Пътят на воина в живота и смъртта. Нов прочит на воинската сцена върху купела от Гундеструп

S. Dungern. Neu betrachtet – neu gesehen: Zur Bildsprache der „Bronze-Matrize“ von Garčinovo
С. Дунгерн. Нов преглед – нов възглед: за визуалния език на бронзовата матрица от Гърчиново

М. Вахтина, М. Кашуба. Немировское городище на Южном Буге – важный центр архаической Скифии в контактах между западом и востоком
M. Vakhtina, M. Kashuba. Nemirovskoe Gorodishche at the South Bug River: Аn Important Center of Archaic Scythia between West and East

Н. Сираков. Елементи на конското снаряжение от „Далакова могила“ в района на Сливен 
N. Sirakov. Elements of Horse Harness from “Dalakova mogila” in the Region of Sliven

Р. Стойчев. Юздите от Луковитското съкровище 
R. Stoichev. The Bridles from Lukovit Treasure

M. Treister. A Treasure of the Late Hellenistic Phalerae from the Vicinities of Taganrog (1897): New Data 
М. Трейстер. Съкровище от късноелинистически фалери от околностите на Таганрог (1897) – нови данни

V. Popova. Roman and Late Antique Portraiture of Augusta Traiana–Beroe and its Territory 
В. Попова. Римска и късноантична портретна пластика от Августа Траяна–Берое и територията

M. Perseng. Pagan Images in Early Christian Art 
М. Персенг. Езически образи в раннохристиянското изкуство

R. Zotović. Roman Votive Monuments Dedicated to the Cult of Mithra on the Territory of Central Serbia
Р. Зотович. Римски вотивни паметници, посветени на култа към Митра, от територията на Средна Сърбия

В. Седых.В поисках нового стиля: об одной категории украшений поздневендельского-ранневикингского времени 
V. Sedykh. In Search of a New Style: Considering One Category of Jewelry from the Late Vendel–Early Viking Times

О. Белова, В. Петрухин. К истории трансконтинентальных сюжетов: дунайские конники, русская вышивка и всадники памятных камней Готланда
O. Belova, V. Petrukhin. To the History of Transcontinental Subjects: the Danubian Horsemen, Russian Embroidery and the Horsemen on the Stone Monuments in Gotland

А. Джурова. Размисли върху наследството на Византия на Балканите (Вместо поздравление)
A. Dzhurova. Contemplations on the Heritage of Byzantium in the Balkans (Instead of Congratulations)

O. Minaeva. Proto-Bulgarians and Silla Korea 
О. Минаева. Прабългарите и Сила Корея

Т. Томов. Рисунки-графити от северния кораб на храма „Св. София“, Константинопол (Истанбул)
T. Thomov. Drawings-Graffi ti from the North Aisle of the “St. Sophia” Cathedral, Constantinople (Istanbul)

Г. Геров. Стенописите от XV век в църквите „Св. Симеон Богоприимец“ в Новгородския Зверин-Покровский манастир и „Св. Богородица Витошка“ в Драгалевския манастир 
G. Gerov. Murals from the Fifteenth Century in the Church of “St. Simeon the God-receiver“ of Zverino-Pokrovsky Monastery in Novgorod and in “St. Virgin Mary of Vitosha” Church of Dragalevtsi Monastery

Л. Миков. Барокови джамии в България (принос за появата и разпространението на Барока по българските земи) 
L. Mikov. Baroque Mosques in Bulgaria (a Contribution to the Appearance and Spread of the Baroque in Bulgarian lands)

Р. Маринска. Румъния в творчеството на Владимир Кавалджиев (1908–1988) 
R. Marinska. Romania in the Oeuvre of Vladimir Kavaldzhiev (1908–1988)

Валентина Ганева. От самото начало 
V. Ganeva. From the Very Beginning

И. Гранитски. Социална динамика и трансформации в образно-символно-метафоричната система на българската поезия от 40-те години на XX век до началото на XXI век
I. Granitski. Social Dynamics and Transformation in the Visual, Symbolic and Metaphoric System of Bulgarian Poetry from the Forties of the Twentieth Century to the Beginning of the Twenty First Century

Част II. КУЛТУРА, МИТ, ФОЛКЛОР
Part II. CULTURE, MYTH, FOLKLORE

Г. Марков. Когато фактите говорят 
G. Markov. When Facts Speak

M. Geller. The End of Polytheism
М. Геллер. Краят на политеизма

M. Dexter. DNA Evidence for the Roots of Indo-European Patriarchy and Proto-Indo-European Culture 
М. Декстър. ДНК свидетелства за корените на индоевропейския патриархат и праиндоевропейската култура

В. Николов. Интериор и дейности в раннонеолитната къща (според проучванията на селището Слатина-София) 
V. Nikolov. Interior and Activities in the Early Neolithic House (According to Research of the Settlement at Slatina, Sofia)

М. Братоева. Пътят на ритá: прозрения за космическия принцип на съществуването в Ригведа
M. Bratoeva. The Path of ṛtá: Insights on the Cosmic Principal of Being in Ṛgveda

Г. Русева. Колелото, нишката и станът – за някои представи за времето и съдбата в Древна Индия
G. Ruseva. The Wheel, the thread, and the Loom: on Some Views of Time and Fate in Ancient India

Б. Камова. Опори на общността в древноиндийската традиция на социални и политически практики 
B. Kamova. Fundamentals of the Entity Traversed in Ancient Indian Social and Political Practices

Т. Леков. Царят и слънцето в учението на Амарна 
T. Lekov. The King and the Sun in the Teaching of Amarna

Н. Янков. „Повече от всичко друго те говорят за смъртта“ – древногръцките източници за индийските софисти и доброволния отказ от живота 
N. Yankov. “They Converse More about Death than Anything Else”: Ancient Greek Sources on Indian Sophists and their Voluntary Renunciation of Life

E. Beksaç, Ş. Beksaç. Sacred Hill Çöke 
Е. Бексач, Ш. Бексач. Свещеният хълм Чьоке

Ф. Бадаланова. „Фолклорна Библия“ и етнохерменевтика: кратки бележки 
F. Badalanova. Folk Bible and Ethnohermeneutics: Brief Remarks

A. Poruciuc. Old European and Proto-Indo-European Relics Manifested in Romanian Folklore
А. Поручиук. Древноевропейски и праиндоевропейски реликти в румънския фолклор

Д. Радойнова. Метаморфозите на „вкаменената митология“
D. Radoynova. The Metamorphoses of “Petrified Mythology

С. Йорданов. Atlantis Thracica. I. Mossynoeciae Moesiaeque aurichalcum et argentum 
S. Yordanov. Atlantis Thracica. I. Mossynoeciae Moesiaeque aurichalcum et argentum

К. Рабаджиев. Александър между мита и пропагандата 
K. Rabadjiev. Alexander between Myth and Propaganda

Н. Торбов. Върхове от копия от II–I в. пр. Хр.
N. Torbov. Spearheads from the the Second and the First Century BC

П. Бочков. Митология на потопа. Пандемичната версия
P. Bochkov. Mythology of the Flood. Pandemic Version

В. Димитров. Стенописите на храма „Вси светии“ в село Очуша, Софийско
V. Dimitrov. Murals of the All Saints Church in the Village of Ochusha, Sofi a District

С. Райчевски. Проучвания върху нестинарството в Тракия през XX век
S. Raichevski. Research on the Firewalking in Thrace in the Twentieth Century

В. Добрева. Измерение на културната памет
V. Dobreva. Measurement of the National Memory

В. Демирев. За сакралния контекст на местното знание
V. Demirev. On the Sacred Context of Local Knowledge

И. Бокова. Живи наследства в музея
I. Bokova. Living Heritage in the Museum

Р. Димова. Учредяване на Държавното рисувално училище в София през 1896 година. Предпоставки, законодателство и резултати 
R. Dimova. The Founding of the State Drawing School in Sofi a in 1896: Prerequisites, Legislation and Results

P. Petrov. Power and Budget: Analysis of the Law on the Structure of the State Budget under the Governance of Todor Zhivkov 
П. Петров. Власт и бюджет: aнализ на Закона за устройство на държавния бюджет при управлението на Тодор Живков

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian, English, Russian, French, German
Pages 812
Illustrations b/w and colour figures
Binding hardback
ISBN 978-619-233-224-2
Creation date 2024
Size 22 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset