A Brief History of Ancient Philosophy: From Its Beginnings to the Hellenistic Period
Кратка история на античната философия. От нейните начала до епохата на елинизма
Category: Ancient Philosophy
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Милетска школа

Талес

Анаксимен

Анаксимандър

Безпределната природа

Анаксимандровият въпрос

Космогония и есхатология

Хераклит

Стилът на Хераклит

Идеята за всеобщо ставане

Учението за всемирния огън

Космогония и есхатология

Фрагментът

Учението за логоса

Питагорейската школа

Състояние на източниците

"Всичко е число"

Вещите и числата

Няколко допълнения

Нулата и единицата

Таблицата на противоположностите и безсмъртието на душата

Елейската школа

Ксенофан

Парменид

Прологът

Интермедията

Пътят на истината

Знаците на битието

Зенон и Мелис

Младите натурфилософи

Софистите

Протагор

Горгий

Няколко допълнителни имена

Едно травматично откритие

Сократ

Сократическите школи

Платон

Основните интуиции

Онтология и математика

Дименсионалният модел

Учение за началото: единното

Учение за началото: неопределената диада

Умопостигаемият космос: идеите-числа

Душата. Възгледът за познанието

Сетивният свят

Платоновата философска система като диалектическа онтология

Мисията на философа

Еволюцията на Платоновата Академия

Аристотел

Съчиненията на Аристотел

Систематиката на знанието

Логиката

Метафизика

Учението за материята

Учението за формата

Учението за движението

Учението за целта

Антропология е епистемология

Съдбата на перипатетическата школа след Аристотел

Философията през епохата на елинизма

Старата стоà

Стоическата физика

Стоическата антропология

Стоическата логика

Стоическата етика

Скептицизмът

Пиронизмът

Академическият скептицизъм

Скептицизмът през римската епоха

Избрана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 214
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5485-7
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset