Studia in nonorem Boni Petrunova: Proceedings of the National Museum of History. Vol. XXXIII
Известия на Националния исторически музей. Том XXXIII
Category: Proceedings of the National Museum of History
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

М. Ваклинова. За Бони Петрунова  човекът, колегата, изследователят. На многая лета!
M. Vaklinova. To Boni Petrunova 
 the Personality, the Colleague, the Researcher. For Many Years!

Е. Ендарова. Творческа биография на доц. д-р Бони Петрунова
E. Endarova. Creative Biography of Assoc. Prof. Dr. Boni Petrunova

Archaeology

М. Попова. Селищна могила в м. Скритата могила, с. Порой, общ. Поморие. Резултати от проучванията през 2019 г.
M. Popova. Skritata Mogila Tell at the Village of Poroy, Municipality of Pomorie. Results of the 2019 Archaeological Research

П. Неделчева, И. Гацов. Кремъчни артефакти от халколитно селище Драма Мерджумекя. Технико-типологична характеристика
P. Nedelcheva, I. Gatsov. Flint Artefacts from Drama Merdžumekja Settlement. Technological and Typological Analysis

М. Христов. Предварителни резултати от археологическите проучвания на селище от ранната бронзова епоха до с. Богдан, Карловско
M. Hristov. Preliminary Results of the Archaeological Research on an Early Bronze Age Settlement Near the Village of Bogdan, Karlovo Municipality

П. Минков. Aскоси от ранната бронзова епоха от погребални контексти от съвременните български земи (наблюдения върху относителната хронология, характеристиките и данните за обема)
P. Minkov. Askoi from the Early Bronze Age in the Burial Contexts from the Present-Day Bulgarian Lands (Observations on Relative Chronology, Characteristics and Volume Data)

И. Христов и кол. Елинистически укрепен обект в м. Палюра до с. Емона, община Несебър
I. Hristov et al. Hellenistic Fortified Site in Palyura near Emona, Nesebar Municipality

М. Николов. Археологически разкопки на обект от елинистическата, средновековната и османската епоха при църквата „Св. Успение Богородично“ в кв. Василико, гр. Царево
M. Nikolov. Archaeological Excavations of a Site from the Hellenistic, Medieval and Ottoman Periods at the Church of The Dormition of the Theotokos in the Vasiliko Quarter of Tsarevo

И. Христов. Рядка бронзова лампа от ранновизантийския град Хрисосотира при гр. Черноморец
I. Hristov. A Rare Bronze Lamp from the Early Byzantine City of Hrisosotira near Chernomorets

В. Кирякова. Старобългарски апотропеен звънец от село Еленово, област Търговище
V. Kiryakova. Old Bulgarian Apotropaic Bell from the Village of Elenovo, Targovishte Province

М. Инкова и кол. Букелон. Археология и геофизика
M. Inkova et al. Bukelon. Archeology and Geophysics

С. Попов. Относно един тип ранносредновековни бойни чукове
S. Popov. About One Type of Early Medieval War Hammers

С. Станилов. Гробът при Кабиюк. Обект за дискусия или предмет на спекулация?
S. Stanilov. The Grave at Kabiyuk: Matter of Discussion or Subject of Speculation?

Л. Вагалински. Средновековен параклис с аязмо в квартал Сарафово на западночерноморския град Бургас
L. Vagalinski. Medieval Chapel with Holy Spring in Sarafovo District of the Western Black Sea City of Burgas

С. Иванов. За две средновековни сгради от Анхиало
S. Ivanov. On Two Medieval Buildings in Anhialo

Д. Рабовянов, Ф. Петрунов. Елемент от пластинчата броня от средновековния град Лютица
D. Rabovyanov, P. Petrunov. An Element of Plate Armour from the Medieval Town of Lyutitsa

Х. Вачев. За мястото и ролята на жените в обществено-икономическия живот в Арбанаси през XVIIXIX век
H. Vachev. On the Place and Role of Women in the Socio-Economic Life in Arbanasi in the 17th
19th Centuries

И. Петракиев. Търговски връзки на Търновската каза с европейските страни през ХVХVІІІ в. (по нумизматични данни)
I. Petrakiev. Trade Relations of the Tarnovo Kaza with the European Countries in the 15th and 18th Centuries (According to Numismatic Data)

Е. Василева и кол. Селище от късното средновековие до село Джерман, община Дупница
E. Vasileva et al. Late Medieval Settlement Near the Village of Dzherman, Municipality of Dupnitsa

Ф. Петрунов. Материални следи от бита и културата в средновековния манастир около храм „Св. Илия“ На Кокалянски Урвич
P. Petrunov. Material Traces of Everyday Life and Culture in the Medieval Monastery around the Church of St. Elijah at the Kokalyane Urvich

Numismatics

И. Христов, И. Прокопов. Колективна находка от елинистически и келтски тетрадрахми от с. Терзийско, Троянско
I. Hristov, I. Prokopov. A Hoard of Hellenistic and Celtic Tetradrachms from the Village of Terziysko, the Troyan Region

К. Дочев. Любопитен екземпляр златна перпера на византийския император Алексий ІІІ Ангел (11951203)
K. Dochev. А Curios Piece of Gold Hyperpera of the Byzantine Emperor Alexius III Angelus (1195
1203)

В. Пенчев. Нидерландските златни дукати от фонда на Националния исторически музей  София
V. Penchev. Dutch Gold Ducats in the Collection of the National History Museum, Sofia

В. Пенчев. Сребърни и златни руски монети от XVIХІХ век (до Освобождението), от фонда на НИМ  София
V. Penchev. Russian Silver and Gold Coins from the 16th and 19th Centuries (Until the Liberation) of the NHM
Sofia Numismatic Collection

History

П. Павлов. Сръбската кралица Белослава (12341243), дъщерята на цар Иван Асен II
P. Pavlov. The Serbian Queen Beloslava (1234
1243), the Daughter of Tsar Ivan Asen II

Н. Марков. По следите на една мистификация или защо „Голямата Митрополия“ в Несебър не бива да бъде наричана „Света София“?
N. Markov. On the Trail of a Mystification or Why the Golyamata Mitropoliya in Nesebar Should Not Be Called “Saint Sophia”

Н. Марков. Бележки за миниатюра, илюстрираща разказа на флорентинския Търговец Якопо Тедалди за превземането на Константинопол от турците през 1453 г., според ms. Français 6487 от Френската национална библиотека
N. Markov. Notes on a Miniature Illustrating the Story of the Florentine Merchant Jacopo Tedaldi about the Conquest of Constantinople by the Turks in 1453, according to Ms. Français 6487 from the French National Library

Ц. Райчевска. Кратки бележки върху две вписвания в османските сиджили за 1618 и 1664 г.
T. Raichevska. Brief Notes on Two Entries in the Ottoman Sicils for 1618 and 1664

Н. Овчаров, Д. Стоименов. Паисий Хилендарски и крепостта Кокалянски Урвич
N. Ovcharov, D. Stoimenov. Paisius of Hilendar and the Fortress of Kokalyanski Urvich

В. Задгорска. Христо Калфов и външната политика на България (19231926)
V. Zadgorska. Hristo Kalfov and the Foreign Policy of Bulgaria (1923
1926)

Н. Кочанков. България и Югославия (19381941): политика и дипломация на Балканите и в Европа. Част II. В началото на войната (септември 1939  февруари 1940)
N. Kochankov. Bulgaria and Yugoslavia (1938
1941): Policy and Diplomacy on the Balkans and in Europe. Part 2: At the Beginning of the War (September 1939  February 1940)

Н. Марков. За морала в историческите проучвания или за „пътя“ на Дечанската дарохранителница до сбирките на Националния исторически музей в София
N. Markov. On the Morality in Historical Studies or the “Way” of the Dečani Monstrance to the Collections of the National History Museum in Sofia

М. Симов. Корабът „Радецки“. Бележки за неговата история и представяне на обновената музейна експозиция на НМ „Параход „Радецки“
M. Simov. Radetzky Steamship. Notes on Its History and Presentation of the Renewed Museum Exposition of Radetzky Steamship National Museum

Ethnology

Н. Марков. С лице към опашката на магарето или за една необичайна лечебна практика
N. Markov. With the Face to the Tail of the Donkey or of an Unusual Treatment Practice

Е. Гуцева. Традиционното облекло в село Добърско  между бита и фестивала
E. Gutseva. Traditional Clothing in the Village of Dobarsko – Between Lifestyle and Festival

Museology

М. Първанова. Два документа за обществената дейност на Екатерина Каравелова
M. Parvanova. Two Documents Concerning the Public Activity of Ekaterina Karavelova

С. Янакиева. Интерактивни беседи  една добра практика в НИМ (из опита на един екскурзовод)
S. Yanakieva. Interactive Discussions 
 A Good Practice at NHM (From the Experience of a Guide)

Art Studies

М. Мегала. Светците от Боянската църква: бележки относно някои по-малко познати светци
M. Megalla. The Great Saints of the Boyana Church: A Closeup on the Less Known Saints

 

Details
Publisher National Museum of History – Sofia
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 800
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISSN 1311–5219
Creation date 2021
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset