Proceedings of the National Museum of History. Vol. XXXI
Известия на Националния исторически музей. Том XXXI
Category: Proceedings of the National Museum of History
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Archaeology

М. Аврамова. Магията на предметите  предметите на магията
M. Avramova. Magic of Objects 
 Objects of Magic

М. Попова. Резултати от спасително археологическо проучване на обект „УПИ ΙΙ150, кв. 15“, ул. Феникс №3, НАР “Античен град Аполония”, гр. Созопол
M. Popova. Results of the Rescue Archaeological Excavations on “УПИ ΙΙ
150, Кв. 15” Site, 3, Antique City of Apollonia, National Archaeological Reserve, Sozopol

П. Девлова. Антична крепост „Равадиново“ в територията на гръцката колония Аполония Понтика
P. Devlova. The Antique Fortress at Ravadinovo on the Territory of the Greek Apoikia Apollonia Pontica

Б. Петрунова. Късноантичната крепост Перистера в гр. Пещера
B. Petrunova. The Late Antique Fortress of Peristera at Peshtera

И. Христов, М. Манолова и кол. Археологически проучвания на остров Св. Тома и неговата акватория
I. Hristov, M. Manolova et al. Archaeological Researches on the Island of St. Thomas and its Aquatory

И. Христов, Н. Марков. Бронзов пръстен с изображение на сцената „Поклонение на влъхвите“ от късноантичната крепост Акра при гр. Черноморец
I. Hristov, N. Markov. Bronze Ring with the Adoration of the Magi Scene found in the Late Antique Fortress at Chernomorets

М. Инкова. Съд със сграфито украса от Националния исторически музей
M. Inkova. A Dish with Sgraffito Decoration in the National Museum of History

Numismatics and Epigraphics

К. Йорданова. Част от колективна находка със сребърни аполонийски монети, съхранявана в НИМ  София
K. Yordanova. Part of a Hoard of Silver Apollonian Coins in the Collection of the National Museum of History,
 Sofia

В. Пенчев. Златните венециански монети от фонда на Националния исторически музей  София
V. Penchev. The Gold Venetian Coins in the Collection of the National History Museum,
 Sofia

В. Пенчев. Талерови монети и техни подразделиния (втората половина на ХVІІІ  първата половина на ХІХ век), от фонда на НИМ  София
V. Penchev. Thaler Coins and Their Subdivisions (Second Half of the 18th 
 First Half of the 19th Century), from the Collection of the National History Museum, Sofia

Н. Шаранков, М. Христов. Фрагмент от римска военна диплома от 119 г. от района на Сердика
N. Sharankov, M. Hristov. Fragment of a Roman Military Diploma of 119 AD from the Serdica Region

History

Р. Иванов. Селища по южния Понтийски бряг в две карти от 1584 и 1589 г. (Бургаска област)
R. Ivanov. Settlements on the Southern Pontic Coast on two Maps from 1584 and 1589 (Burgas Province)

Ц. Райчевска. Каза Ахиолу през първата половина на XVI век. Териториален обхват и население
T. Raychevska. Kaza Ahyolu in the First Half of the 16th Century: Territorial Coverage and Population

Н. Марков. Българо-унгарски „ситнежи“. Втора част
N. Markov. Bulgaro-Hungarian “Fragments” (Second Part)

М. Симов. Бил ли е Феликс Каниц агент на руското разузнаване?
M. Simov. Was Felix Kanitz an Agent of the Russian Intelligence Service?

В. Задгорска. Поглед към историята на Военния съюз и Народния сговор от създаването им до 9 юни 1923 г.
V. Zadgorska. A Look at the History of the Military Union and the National Alliance from their Creation up to June 9, 1923

Н. Кочанков. За необходимостта от „превантивни“ военни действия срещу България според документ на Генералния щаб на Югославия от 1939 г.
N. Kochankov. On the Necessity of “Preventive” Military Action against Bulgaria, according to a Document from 1939 of the General Staff of Yugoslavia

Ethnology

Н. Марков. За произхода на т.нар. „второ погребение“ на Балканите. Кратки бележки
N. Markov. On the Genesis of the so called “Secondary Burial” on the Balkans: Brief Notes

Literary Heritage

Н. Вутова. Филиграните от средновековната хартия  аспекти на семантиката
N. Vutova. Watermarks in the Medieval Paper: Aspects of Semantics

Museology

М. Симов. Изложба „Знаци на свободата и героизма“, представена в Националния исторически музей по случай 140-годишнината от освобождението на България
M. Simov. “Signs of Freedom and Heroism”: Exhibition at the National Museum of History on the Occasion of the 140th Anniversary of the Liberation of Bulgaria

М. Инкова. Изложба „Преславското съкровище“ в музей Лувър
M. Inkova. ”The Preslav Treasure”: An Exhibition in the Louvre Museum

Д. Василев. Функции и съдържание, цели и реализация на временни изложби (три експозиции на Националния исторически музей)
D. Vassilev. Functions and Content, Goals and Realization of Temporary Exhibitions (Three Exhibitions of the National Museum of History)

Музейни вести в памет на проф. д-р Божидар Димитров
Museum News in Memory of Prof. Dr. Bozhidar Dimitrov

В. Велинова. В търсене на скрити послания. Доц. д-р Нина Вутова на 65 години
V. Velinova. In Search of Hidden Messages: Assoc. Prof. Dr. Nina Vutova at the Age of 65

Една заслужена награда
A Deserved Reward

 

Details
Publisher National Museum of History – Sofia
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 482
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1311–5219
Creation date 2019
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset