Table of contents /summary/

B. Koleva, G. Katsarov. Rescue Excavations on the West Slope of the Nebettepe Hill in Plovdiv

B. Koleva. Animal Figures in the Complex of Cult at the Village of Dolnoslav

K. Kisyov. Mound Necropolis near the Village of V. Levski, Municipality of Karlovo (5  1  c. BC)

V. Handzhiyska. Hand-made Ceramics of the Hellenic Age Discovered in Plovdiv

Z. Dimitrov. The Development of the Corinthian Order in Philippopolis during the Roman Period

E. Kesyakova. Narcissus House Building from Philippopolis

S. Cherneva. Unfinished Marble Monuments from Philippopolis  an Evidence of Local Production

E. Kesyakova. Mosaic from the Residence of Philippopolis

A. Milcheva. Ein Anubisamulet aus Philippoplis

M. Martinova-Kyutova. The Cult of Dionysis in Philippopolis

J. Tankova. Medieval Bracelets of Glass and Metal from the Funds of the Regional Archaeological Museum  Plovdiv

D. Davidova. New Exhibits in the Numismatic Fund of the Regional Archaeological Museum  Plovdiv

K. Stanev. The Battle for Plovdiv of 970 and Its Consequences

V. Todorov, I. Topalilov. Ceramic Pipes from Plovdiv

B. Ilkova. Mesembrian Old Metropolitan’s Church  Studies and New Attempts to Interpret Its Architecture and History

I. Topalilov. Rescue Excavations in Plovdiv during 20032004

- - 

Б. Колева, Г. Кацаров. Спасителни разкопки на западния склон на Небеттепе в Пловдив

Б. Колева. Животинските фигурки от култовия комплекс при с. Долнослав

К. Кисьов. Могилен некропол край с. В. Левски, община Карлово (V  III в. пр. Хр.)

В. Ханджийска. Керамиката на ръка от елинистическата епоха, открита в Пловдив

Здр. Димитров. Развитие на коринтския ордер във Филипопол през римската епоха

Е. Кесякова. Жилищна сграда „Нарцис“ от Филипопол

Сл. Чернева. Недовършени мраморни паметници от Филипопол  доказателство за местно производство

Е. Кесякова. Мозайки от резиденцията на Филипопол

Ал. Милчева. Евин анубисамулет от Филипопол

М. Мартинова-Кютова. Култът към Дионис във Филипопол

Ж. Танкова. Средновековни гривни от стъкло и метал от фондовете на Регионален археологически музей  Пловдив

Д. Давидкова. Нови постъпления в нумизматияния фонд на Регионален археологически музей  Пловдив

К. Станев. Битката за Пловдив за 970 г. и нейните последици

Вл. Тодоров, И. Топалилов. Керамични лули от Пловдив

Б. Илкова. Месемврийската Стара митрополитска църква  проучвания и нови опити за интерпретация на нейната архитектура и история

И. Топалилов. Спасителни разкопки в Пловдив през 2003  2004 

 

Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив. Том XI

...

Details
Publisher Regional Archaeological Museum – Plovdiv
Language Bulgarian (with summaries in English and German)
Pages 292
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
Creation date 2009
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset