Table of contents /summary/

B. Koleva. Certaines observations sur le complexe de culte eneolithique pres du village de Dolnoslav
(region de Plovdiv)

K. Kisyov. Thracian Mound and Necropolis near  Starosel, Municipality of Hisaria

E. Kesyakova. On the Early Byzantine Fortification System of Philippopolis

I. Topalilov. Contribution to the History of Philippopolis during Ist  the beginning of IInd Century

S. Cherneva. Review f the Bronze Plastic Arts from the Fund of the Archaeological Museum  Plovdiv 

R. Moreva-Arabova. Evidences for the Topography of the Medieval Plovdiv

J. Tankova. A Residential District on the South-Eastern Slopes of the Three Hills in Plovdiv
from IXth 
 XIIth Centuries

K. Stoyanov. More about the Ancestors of Khan Krum

A. Guiliguyan. Armenian Tomn-Stones in Plovdiv during XVIIth  XIXth Centuries

E. Kantareva-Decheva. New Conservation Techniques and Materials used in USA

- - 

Б. Колева. Някои наблюдения върху архитектурата на късноенеолитния култов комплекс
при с. Долнослав, Пловдивско

К. Кисьов. Тракийски могилен некропол край Старосел, община Хисаря

Е. Кесякова. За ранновизантийската укрепителна система на Филипопол

И. Топалилов. Приноси към историята на Филипопол през I в.  началото на II в.

Сл. Чернева. Преглед на бронзовата пластика от фонда на Археологически музей  Пловдив

Р. Морева-Арабова. Данни за топографията на средновековния Пловдив

Ж. Танкова. Жилищен квартал по югоизточните склонове на Трихълмието в Пловдив (IX  XII в.)

Кр. Стоянова. Още за „Родоначалието“ на хан Крум

А. Гилигян. Арменски надгробия в Пловдив през XVII  XIX век

Е. Кантарева-Дечева. Нови консервационно-реставрационни техники и материали,
използвани в Съединените Американски Щати

Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив. Том X

...

Details
Publisher Regional Archaeological Museum – Plovdiv
Language Bulgarian (with summaries in English and French)
Pages 160
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
Creation date 2001
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset