Table of contents /summaries/

E. Kessyakova. The Agora of Philippopolis

N. Sharankov, S. Tcherneva-Tilkiyan. The Life of Ancient Philippopolis in Lucian’s Dialogue “Runaways”

M. Tatscheva. Über das thrakische Koinon (κοινόν των Θρακων) zur Zeit der Flavier

A. Mitscheva. Oinophoros aus Philippopolis

M. Martinova. New Data on the Topography of Philippopolis in the Lowland

N. Sharankov. Notes and Addenda to Several Inscriptions from Philippopolis

M. Ivanov. Some Observations on Several Roman Tombstones from Philippopolis

B. Gonagle. Observations on inscriptions from the Plovdiv/Pazardjik district containing the element
Τιουτα/Τiutia [full text]

K. Kissyov. The Emergence of the Thracian Town of Philippopolis in the Light of the Latest Archaeological Discoveries

B. Koleva. The Ritual Fragmentation of the Artefacts found in the Ritual Complex near the Village of Dolnoslav

М. Čičikova. La céramique thrace tournée (VIeIVe s. av. J.  C.)

K. Dimitrov. Hoards with Posthume Coins of the Type of “Alexander the Great” found on Nebet Tepe in Plovdiv (IGCH 780) and near the Village of Hotovo, the Region of Melnik (CH V 29)

D. Vladimirova-Aladgova. Bronze Coin Hoard, IVthVth c. from Brestovitza, Plovdiv District (Preliminary Report)

D. Davidova, I. Prokopov. Further Data on the Coin Hoard found near Zlatograd

K. Dochev, I. Topalilov. Hoard of Electrum Nomisma Coins of Alexius I Comnenus (1081118) from Plovdiv

D. Damyanov. Monastery Complex from VVI c. in Smolyan

E. Kessyakova, J. Tankova, I. Topalilov. Rescue Excavations in Plovdiv (19972003)

--

Е. Кесякова. Агората на Филипопол

Н. Шаранков, Сл. Чернева-Тилкиян. Животът на античния Филипопол, отразен в диалога на Лукиан „Роби-бегълци“

М. Тачева. За провинциалното събрание (κοινόν των Θρακων) във Филипополис по времето на Флавиите

Ал. Милчева. Ойнофорос от Филипопол

М. Мартинова-Кютова. Нови данни за топографията на Филипопол в низината

Н. Шаранков. Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол

М. Иванов. Наблюдения върху няколко римски надгробни плочи от Philippopolis

Б. Гонагл. Изследване на надписи от Пловдивско-Пазарджишкия регион, съдържащи елемента Τιουτα/Τiutia (резюме)

К. Кисьов. За появата и развитието на тракийския град върху Трихълмието в Пловдив през елинистическата епоха

Б. Колева. Ритуалното фрагментиране на инвентара от култовия комплекс при с. Долнослав

М. Чичикова. Тракийската керамика, работена на колело (VIIV в. пр.Хр.)

К. Димитров. Съкровища с постумни бронзови монети тип „Александър Велики“ от Небеттепе в Пловдив (IGCH 780) и от с. Хотово, Мелнишко (CH V 29)

Д. Владимирова-Аладжова. Бронзова монетна находка, IVV в. от с. Брестовица, Пловдивско (Предварително съобщение)

Д. Давидова, И. Прокопов. Допълнителни данни за съкровището от Златоград

К. Дочев, И. Топалилов. Колективна находка от електронови номизми на Алексий I Комнин (10811118) от Пловдив

Д. Дамянов. Манастирски комплекс от VVI в. в Смолян

Е. Кесякова, Ж. Танкова, И. Топалилов. Спасителни разкопки в Пловдив (19972003) 

Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив. Том IX/2

Details
Publisher Regional Archaeological Museum – Plovdiv
Language Bulgarian, English with summaries in English, German and French
Pages 320
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
Creation date 2004
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset