ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ: Collected papers in honor of professor Petar Delev
In 
Bulgarian, English and Spanish with summaries in English and Bulgarian

 

Table of contents

Bibliography of professor Petar Delev's works

Tabula Gratulatoria

Ancient History 

S. Panayotov. Mesopotamian ghosts in a modern disguise

К. Мукарзел. Арабската кампания на Тиглат-Паласар III в царските надписи и релефите от Централния дворец в Калах
K. Moukarzel. The Arab Campaign of Tiglath-Pileser III in the royal inscriptions and reliefs from the Central Palace in Calah (summary)

К. Младенов. Възцаряването на Асархадон
K. Mladenov. The accession of king Esarhaddon (summary)

К. Порожанов. Царството на долионите
K. Porozhanov. The kingdom of the Doliones (summary)

N. Proeva. On the names of Thracia and Eastern Macedonia

Д. Драганов. Скитите в Добруджа (кратки исторически бележки)
D. Draganov. Scythians in Dobrudja (A brief historical introduction) (summary)

С. Янакиева. Етническата идентичност на гетите
S. Yanakieva. The ethnic identity of the Getae (summary)

Г. Митрев. Исторически извори за античния град Бине (Мойхополис)
G. Mitrev. The historical sources concerning the ancient town Binai (Moihopolis) (summary)

A. Solas. Thucydide en Thrace

S. Panovski, V. Sarakinski. Comfortable Sunk: Philip, the Battle of Chios and the list of losses in Polybius

К. Йорданов. Цар Филип II  хегемонът на Елада (337336 г. пр. Хр.)
K. Yordanov. King Philip II 
 the hegemon of Hellas (337336 BC) (summary)

Н. Христов. Пътят към Баграда. За началото на войната на Картаген срещу наемниците 241240 г. пр. Хр.
N. Hristov. The Road to Bagradas: On the beginning of the Carthaginian Mercenary war in 241
240 BC (summary)

С. Димитрова. Някои аспекти от политическата история на Северна Тракия. Казусът „даки“  Дакия
S. Dimitrova. Some aspects of the political history on Northern Thrace. The case of “Dacians” 
— Dacia (summary)

Д. Ботева. Създаването на провинция Тракия
D. Boteva. Reducing Thrace into a Roman province (summary)

A. Panayotov. Professions of Jews in the Roman and Early Byzantine Balkans)

Archaeology

В. Николов. Актуалин методологически „мъглявини“ в проучването на праисторически селища и къщи
V. Nikolov. Methodological ambiguities in current investigation of prehistoric settlements sites and houses (summary)

Н. Тодорова. От Егея и Понтийските степи до... Мътница. Микрорегионални специфики и надрегионални елементи в керамичния стил от финала на халколита. Данните от Илинден-Клисура
N. Todorova. From the Aegean and the Pontic steppe to… Matnitsa. Intra-regional specifics and supra-regional elements in the Final Chalcolithic pottery style: The data from  Ilinden-Klisura (summary)

С. Александров. Украшения от благороден метал от Ранната бронзова епоха във Фонда на Националния археологически институт с музей  София
S. Alexandrov. Early Bronze Age precious metals jewelry from the National Archaeological Institute with Museum 
 Sofia collection (summary)

А. Порталски. От „хероона“ край Лефканди до „драконовите къщи“  архитектурни следи от прехода от къснобронзова към ранножелязна епоха на остров Евбея
A. Portalsky. From “heroon” near Lefkandi to “dragon houses” 
 architectural traces of the transition from the Late Bronze to Early Iron Age on the island of Euboea (summary)

S. Gimatzidis. Cooking pots and ancient identities: Indicators or obscurers of cultural change?

С. Илиев. Места за добив на плочи за долмени от района на Сакар планина. Предварително проучване
S. Iliev. Places for extraction of dolmen slabs in the Sakar Mountain region (a preliminary study) (summary)

L. Roller. Phrygian Cult Sites: Evidence, interpretations and problems

К. Рабаджиев. Зооморфният лик на Деметра: статуята във Фигалия, видяна различно
K. Rabadjiev. The zoomorphic face of Demeter: The Phigalian statue seen differently (summary)

А. Орачев. Оглед на селищната и пристанищаната система на Черноморска Странджа между Резовска и Кара ач
A. Orachev. Examination of rural and port systems of Black-Sea-Strandzha between Rezovksa and Kara ach rivers (summary)

M. Gyuzelev. Salmydes(s)os  A place, a stretch of coast, a river, a town…: Problems of the historiography (7th century BC  12th century AD)

М. Дамянов. Некрополът на Аполония като исторически извор
M. Damyanov. The necropolis of Apollonia as historical source (summary)

К. Панайотова. Пространствено-архитектурен облик на некропола на Аполония Понтийска в м. Калфата/Буджака
K. Panayotova. Architectural spatial configuration of the necropolis of Apollonia Pontica in the Kalfata/Budzhaka locality (summary)

П. Девлова. Сведения за антично земеделие на територията на Аполония Понтика
P. Devlova. Data on ancient farming in the territory of Apollonia Pontica (summary)

А. Божкова, П. Кияшкина, В. Милчева. Погребалният обряд „кремация“ в некропола на антична Месамбрия
A. Bozhkova, P. Kiyashkina, V. Milcheva. Cremation as funerary ritual in the necropolis of ancient Mesambria (summary)

М. Издимирски. Текстил, цвят и символ в тракийски гробни находки от I хил. пр. Хр.
M. Izdimirski. Textile, color and symbol in Thracian grave finds from 1st Millennium BC (summary)

В. Генчева, И. Прокопов. Разпръснато съкровище от статери от типа „силен и нимфа“
V. Gencheva, I. Prokopov. Scattered coin hoard of Silenus/Mymph type staters (summary)

Д. Байряков. Няколко обекта от Чепинската котловина  проблеми на интерпретацията
D. Bayryakov. Some sites in the Chepino Valley 
 problems of interpretation (summary)

A. Минчев. Късноантична глинена лампа от град Бяла, Варненско с рядка пасторално-християнска сцена
A. Minchev. Late Antique ceramic lamp from Byala, region of Varna with rare pastoral-Christian scene (summary)

Х. Попов. За одриските резиденции в Средна гора
H. Popov. On the Odrysian residences in Sredna Gora (summary)

Я. Иванов. Златен предмет от Шивачева могила – идентификация и функция
Y. Ivanov. A golden object from Shivacheva tumulus. Identification and functional interpretation (summary)

Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Монументална гробница при с. Черничино, Ивайлоградско
G. Nehrizov, Y. Tsvetkova. Monumental tomb near the village of Chernichino, Ivaylovgrad region (summary)

Д. Стоянова, В. Танева. Нови наблюдения за гробницата от Ветрен
D. Stoyanova, V. Taneva. New observations on the tomb at Vetren (summary)

И. Лозанов. Още веднъж за монетите с легенда ΟΔΡΟΣΩΝ
I. Lozanov. The coins with legends ΟΔΡΟΣΩΝ (a reappraisal) (summary)

J. Emilov. A tale of two commanders in Thrace (late third  early second century BC)

Т. Стоянов, М. Николаева. Оловен букраний от гетската столица Хелис
T. Stoyanov, M. Nikolaeva. Lead bucranium from the Getic capital Helis (summary)

М. Тонкова. Бронзов пръстен с портрет на птолемейска царица от колекцията на Националния археологически музей в София
M. Tonkova. Bronze finger ring with a portrait of a Ptolemaic queen from the collection of the National Archaeological Museum in Sofia (summary)

N. Tonkov. Complex magnetic and resistivity geophysical survey at the National Archaeological Reserve “Kabyle”

В. Кацарова. Нова сграда от архитектурния комплекс „Светилище на нимфите и Афродита“ при с. Каснаково, община Димитровград
V. Katsarova. A new building from architectural complex “The sanctuary of Nymphs and Aphrodite”near Kasnakovo village, Dimitrovgrad region (summary)

И. Вълчев. Религиозният живот в Никополис ад Нестум и хинтерланда му през римската епоха
I. Valchev. Religious life at NIcopolis ad Nestum and its hinterland during the Roman period (summary)

L. Grozdanova. Some aspects of the coinage from Pautalia issued for the empresses

В. Динчев. Нов късноантичен некропол в околностите на Сердика
V. Dinchev. New Late Antique necropolis in the region of Serdica (summary)

H. Preshlenov. Pagan reminiscences in the Late Antique burials along the Southwestern Black Sea coast

Д. Аладжова. Печат на император Тиберий II Константин от Сердика
D. Aladzhova. A seal of the emperor Tiberius II Constantinus from Serdica (summary)

A. Тенчова. Византийските монети и монетовидни паметници като средство за политическа пропаганда
A. Tenchova. Byzantine coinage and its use as political propaganda (summary)

Medieval and Modern History

А. Николов. Пиер Дюбоа и неговият трактат „Мнение на едного, който убеждава френския крал са завладее Йерусалимското кралство и Кипър за един от синовете си и да нахлуе в Египет“ (1303)
A. Nikolov. Pierre Dubois and his treatise “Oppinio cujusdam”(1303) (summary)

K. Гагова. Рецепта за здравословен живот от края на XI век
K. Gagova. A guide for a healthy life from the end of 11th century (summary)

Й. Бенчева. Да похапнем на Балканите с евреите през Средновековието
Y. Bencheva. Let’s eat with Jews in the Medieval Balkans (summary)

И. Попова. Църкви, манастири, свети мощи и реликви в Константинопол според сведенията на западни поклонници от XIVXV в.
I. Popova. Churches, monasteries, holy relics in Constantinople according to the relations of Western travelers of the 14th and 15th century (summary)

А. Стрезова. Клинописни таблици, индиански лули, рапири за фехтовка: за малко познатата дарителска дейност на Петър Матеев в котленското читалище (30-те години на ХХ в.)
A. Strezova. Cuneiform clay tablets, Indian pipes and rapiers: Some evidence on the little known donations of Peter Mateev to the Kotel library (1930s) (summary)

В. Станев. Армията и българските партизани
V. Stanev. The army and the Bulgarian guerrillas (summary)

List of authors

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Spanish with summaries in English and Bulgarian
Pages 688
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4309-7
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset