In honorem professoris Stanislav Stanilov (Bulletin of the National Institute of Archaeology, 2016, XLIII)
Language: Bulgarian, German and Russian with summaries in English

 

Table of contents

Bibliography of Prof. Stanislav Stanilov's works

В. Динчев. По въпроса за урбанизацията на Moesia Inferior
V . Dintchev. On the Urbanization of Moesia Inferior (summary)

П. Павлов. Спартак  идеята за един по-добър свят

Е. Василева. Култово място от късножелязната епоха и късното средновековие по трасето на АМ Тракия
E. Vassileva. Cult site from the Late Iron Age and the Late Middle Ages along the Thracian Highway (summary)

П. Караилиев. Ранновизантийска крепост край с. Знаменосец
P. Karailiev. Early Byzantine Fortress near the Village of Znamenosets (summary)

Б. Борисов. Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски градец, в района на комплекса „МарицаИзток“
B. Borisov. Belt Buckles from the SarmatianAlanian Necropolis near Polski Gradets Village in the Region of Maritsa  East Complex (summary)

Е. Коматарова-Балинова. Аспаруховите българи и северите  археологически срещу исторически свидетелства
E. Komatarova-Balinova. Asparukh Bulgarians and Severians  Archaeological vs. Historical Evidence (summary)

И. Йорданов. Монограмите върху златните пръстени на патриция Кубрат (635665)
I. Yordanov. The Monograms on the Golden Rings of Patricius Kubrat (635665) (summary)

Г. Атанасов. Политическият център на каган Кубрат по Среден Дръстър  изходна точка в емиграцията на хан Аспарух към Долен Дунав
G. Atanasov. The Political Centre of Khagan Kubrat along the Middle Dnieper  A Starting Point for the Emigration of Khan Asparukh to the Lower Danube (summary)

П. Георгиев. Връзките между (пра)българските анклави в Югоизточна Европа в периода VIIIX век
P. Georgiev. The Connection between the (Proto)Bulgarian Enclaves in Southeastern Europe during the 7th9th C. (summary)

А. Айбабин. О дате миграции хазар в регион между Каспиен и Черным морем
A. Aibabin. On the Date of the Khazars’ Migration to the Region between the Caspian and Black Seas (summary)

П. Димитров. Нов поглед към ранносредновековното езическо светилище в Монтана
P. Dimitrov. A New View on the Early Medieval Pagan Sanctuary in Montana (summary)

U. Fiedler. Nochmals zur Rekonstruktion und Datierung des so genannten Krumpalastes von Pliska
U. Fiedler. Once again for Reconstruction and Dating of the So-Called Krum Palace in Pliska (summary)

В. Плетньов. Епархията на Одесос-Варна в писмените извори от VIIX век
V. Pletnyov. The Eparchy of Odessos – Varna in the Written Sources from the 7th10th C. (summary)

K. Mesterhazy. Die Palmette in der Kunst der Landnehmenden Ungarn (10. Jahrhundert)

К. Константинов. За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век
K. Konstantinov. About Architectural Complexes in Pliska and Hersones during X Century (summary)

А. Аладжов. Структура на селищата във Външния град на Плиска
A. Aladzhov. Structure of the Settlements in the Outer Town of Pliska (summary)

В. Григоров. Следстолична Плиска: стратиграфски наблюдения на обект „Дворцов център  изток“
V. Grigorov. Post-Metropolitan Pliska: Stratigraphic Observations on Palace Centre  East Site (summary)

Я. Димитров. Към археологическата карта на НИАР „РЗУ Кабиюк“: находки от средновековна кермика и „масов археологически материал“ от теренно обхождане през 2013 г.

Б. Петрунова. Едно средновековно селище до село Зимница, Ямболско

М. Златков. За интерпретацията на средновековното селище Гледачево1
M. Zlatkov. On the Interpretation of the Medieval Settlement of Gledachevo(summary)

Г. Владимиров. Волжка България и Кимакският каганат: перспективи на изследването
G. Vladimirov. Volga Bulgria and the Kimak Khaganate: Perspectives of Researching 
(summary)

Е. Бакалова. Иконата „Св. Богородица Убежище“ и „Видението на пророк Йезекил“ от Погановския манастир в колекцията на НАИМ
E. Bakalova. The Icon of St. Theotokos Kataphigi and the Vision of the Prophet Ezekiel from the Poganovo Monastery in the Collection of the National Institute of Archaeology with Museum 
(summary)

В. Пенчев. Две златни монети на византийския император Роман III Аргир (1028—1034) от фонда на НИМ — София
V. Penchev. Two Golden Coins of the Byzantine Emperor Romanos III Argyros (1028
1034) from the Depot of the National Museum of History  Sofia (summary)

К. Тотев. Сребърен нагръден кръст от разкопките на Трапезица
C. Totev. Silver Pectoral Cross from Trapezitsa Excavations 
(summary)

Д. Рабовянов. Меден съд от разкопките в южния сектор на средновековния град Трапезиця във Велико Търново
D. Rabovyanov. Copper Container from the Excavations in the Southern Sector of the Medieval Town of Trapezitsa in Veliko Tarnovo 
(summary)

С. Дончева. Бронзова матрица с изображение на Архангел Михаил
S. Doncheva. Bronze Matrix with a Representation of Archangel Michael 
(summary)

М. Инкова. Средновековна сабя и ножче от експозицията на Националния исторически музей — София
M. Inkova. Medieval Saber and Knife from the Exposition of the National Museum of History 
 Sofia (summary)

И. Топалилов. К. Станев. Средновековни улуци от Пловдив
I. Topalilov, K. Stanev. Medieval Ceramic Rain Gutters from Plovdiv 
(summary)

Н. Марков. Бележки за един любопитен северномесопотамски или анатолийски предмет, намерен в България
N. Markov. Notes on a Curious North Mesopotamian or Anatolian Object found in Bulgaria 
(summary)

В. Нешева. Църквите на манастиря „Св. Богородица Пантанаса“ в Мелник
V. Nesheva. The Church of St. Theotokos Pantanassa Monastery in Melnik 
(summary)

In honorem professoris Станислав Станилов. Известия на Националния археологически институт, 2016, XLIII

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, Geman and Russian with summaries in English
Pages 496
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 0323-9535
Creation date 2016
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset