Le judaïsme et le christianisme antique
Античният иудаизъм и античното християнство
Category: Jewish studies
Language: Bulgarian

 

Table of contents

I част. Иудаизмът от Макавеевото въстание до победата нa църквата

Глава I. Историческата обстановка

1. Началото на иудаизма

2. Конфликтът с Елинизма: Макавеевото въстание

3. Римска Палестина

Глава II. Фундаментални вярвания и институции

1. Монотеизъм и ортопраксия

2. Храмът

3. Синагогата

Глава III. Палестинските секти

1. Определение

2. Садукеи и фарисеи

3. Зелоти и есеи

Глава IV. Месианизъм и апокалиптика

1. Бъдещият свят

2. Месията

Глава V. Елинистичният иудаизъм

1. Диаспората

2. Начинът на мислене на елинистичния иудаизъм

3. Филон

Глава VI. Израел и народите

1. Иудейският прозелитизъм

2. Иудейската и християнската мисии

3. Отстъплението на иудаизма

4. Равинският иудаизъм

II част. Християнството от възникването му до Константин

Глава I. Иисус и раждането на християнството

1. Източници и хронология

2. Земният път на Иисус

3. Посланието на Иисус: Божието царство

4. Иисус — Месия

5. Иисус и еврейският закон

6. Иисус и езичниците

7. Иисус и Църквата

8. Първичната общност

9. Стефан и елинистите

Глава II. Свети Павел и християнският универсализъм

1. Източниците

2. Земният път на Павел

3. Неговата доктрина

4. Проблемът за спазването на ритуалите

5. Павелианство и иудео-християнство

Глава III. Християнската експанзия

1. Падането на Ерусалим и последиците от това

2. Началото на християнската мисия

3. Рим

4. Александрия

5. Антиохия и Сирия

6. Мала Азия

7. Семитският Изток и латинският Запад

8. Християнският свят в началото на IV век

9. Социалното разпределение на християнството

Глава IV. Християнството и класическата традиция

1. Църквата и света

2. Упреците па езичниците

3. Апологетите

4. Юстин Мъченик и християнската философия

5. Неуспехът на апологетите

6. Александрийската школа: Климент

7. Ориген

Глава V. Християнството и Империята до 313 година

1. Първите реакции против християнството

2. Указите против християните

3. Повсеместните гонения

Глава VI. Доктриналнинт подем на християнството

1. Кризата на християнската мисъл през II век

2. Реакцията на християнската доктрина

3. Западната теология в края на IIIII век

4. Източната теология през III  началото на IV век

5. Арианската криза и Никейският събор

Глава VII. Църковните институции

1. Първичиата християнска общност

2. Общностите на Павел

3. Институционалните служби

4. Монархисткото епископство

5. Християнското свещеничество

6. Апостолското наследство

7. Римското първенство

Глава VIII. Богослужението и религиозният живот

1. Произходът на християнското богослужение

2. Кръщението

3. Евхаристията

4. От агапията към месата

5. Тайнство и саможертва

6. Религиозните места и християнското изкуство

7. Християнският морал

8. Покаятелната дисциплина

Глава IX. Триумфът на Църквата

1. Новата религиозна политика

2. Подновяване на гоненията при Лициний през 320324 г.

3. Константин и Църквата

III част. Проблеми и насоки в изследванията

Глава I. Палестина и Диаснорага

1. Езиковият и културният проблеми

2. Палестинското влияние

3. Александрия и Диаспората

4. Филон и иудаизма

Глава II. Израел и езичниците

1. Универсализъм и партикуларизъм

2. Реалност и характер на иудейския прозелитизъм

3. Иудейската и християнската мисии

4. Проблемът със Зелотите

Глава III. Новозаветнага критика

I. Евангелието

II. Другите новозаветни писания

1. Деянията на апостолите и посланията на Павел

2. Посланието до евреите и Съборните послания

3. Проблемът с Йоан

III. Проблемите около живота на Иисус

1. Тезата за мита

2. "Formgeschichte"

Глава IV. Иудейски и гръцки елементи в ранното християнство

1. Проблемът

2. Християнство и елинизъм

3. Паулинизъм

4. Християнство и иудаизъм

5. Кумран и християнството

6. Иудейско или гръцко

Глава V. Иудео-християнството

1. Трудностите при дефиницията

2. Иудео-християнството и ритуалните предписания

3. Иудео-християнството на Псевдо-климентините

4. Последните виждания за иудео-християнството

5. Иудео-християнството като категория на мисълта

6. Опит за уточнение

7. Иудео-християнството и ерусалимската общност

8. Иудео-християнството и ересите

9. Иудео-християнството и сирийско-палестинското християнство

Глава VI. Произходът на гностицизма

1. Гностицизъм и християнство

2. Гностическото учение и историята на религиите

3. Гностическото учение и иудаизмът

Глава VII. Ортодоксии и ерес в християнството от първите векове

1. Класическата теория: ортодоксията и ересите

2. Реакцията на В. Бауер

3. Тезата на X. Е. У. Търнър

4. Установените факти

Глава VIII. „Обръщане“ на Константин в християнската вяра

1. Различните обяснения за „обръщането“ на Константин

2. Източниците

Заключение

 

Details
Publisher Kama
Language Bulgarian
Pages 268
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-396-009-5
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset