Numismatic, sphragistic and epigraphic contributions to the history of the Black Sea Coast. International Conference in Memory of Dr. Milko Mirchev. Varna, September 15th17th, 2005

 

Table of contents

A. Minchev. Early Byzantine Weights Found in Northeastern Bulgaria and Some Notes on Their Production, Distribution and Use
А. Минчев. Ранновизантийски теглилки от Североизточна България и някои бележки за тяхното производство, разпространение и използване (Резюме)

П. Караилиев. Ранновизантийска мярка за тежест
P. Karailiev. Early Byzantine Weight (Summary)

Н. Христов. Бронзови теглилки от късноантичната и средновековна крепост Проват-Овеч
N. Hhristov. Bronze Weights from the Late Antique and Mediaeval Fortress of Provat-Ovech
(Summary)

Д. Владимирова-Аладжова, Ж. Аладжов. Новооткрити средновековни тежести еталони
D. Vladimirova-Aladzhova, Z. Aladzhov. Newly Found Mediaval Weight Standards (Summary)

В. Пантелеев. Седем императорски (?) моливдовула от V век
V. Panteleev. Seven Imperial (?) Molybdobulls of 5th Century AD (Summary)

В. Пантелеев. Три византийски императорски печата от VI-VII век
V. Panteleev. Three Byzantine Imperial Seals of 6th 7th Centuries (Summary)

K. Zografopoulos. Probleme sigillographischer Monogrammforschung
К. Зографопоулос. Проблеми, свързани с проучването на сигилографските монограми (Резюме)

Н. Алексеенко, Ю. Самойленко. Моливдовулы деятелей церкви из Херсонского архива: новые находки
N. Alekseenko, J. Samoilenko. Byzantine Bullae of Clergymen from the Chersonesos Archive: New Finds (Summary)

W. Seibt. "Mesopotamia des Westens" ist es im 9. und 10. Jahrhundert südlich der Marica zu suchen?
В. Зайбт. "Западна Месопотамия" трябва ли да се търси през IX и Х век на юг от Марица? (Резюме)

И. Йорданов. Средновековният Созопол според данните на сфрагистиката
I. Jordanov. Mediaeval Sozopolis According to Sphragistic Data (Summary)

Н. Кънев. Новооткрит печат на Цар Симеон I (893-927) от Крайморска Добруджа
N. Kanev. A Newly Discovered Seal of Tsar Simeon I (893-927) from the Area of Black Sea Coastal Dobrudzha (Summary)

Н. Николов. Неизвестен моливдовул на цар Петър I (927-969)
N. Nikolov. Unknown Molybdobull of Tsar Peter I (927-969) (Summary)

В. Йотов. Нов печат на Алексий I Комнин
V. Yotov. New Seal of Alexios I Comnenos (Summary)

Д. Стоименов. Византийски моливдовули от Музея на Македония Скопие
D. Stoimenov. Byzantine Molybdobulls from the Macedonian Museum Scopje (Summary)

В. Степаненко. Цоцикии в Тао и Византии в конце Х-XI вв.
V. Stepanenko. The Family of Tzotzikoi in Тао and Byzantium in 10th 11th centuries (Summary)

Е. Степанова. Связи Болгарии и Крыма по данным судакского архива печатей
E. Stepanova. The relations between Bulgaria and Crimea based on information from Sudak seals (Summary)

M. Jeffreys. The prosopography of the Byzantine world 1025-1204: Seals "Out of Place"
М. Джефрис. Просопографията на византийския свят 1025-1204 г.: печати "извън местоположението" (Резюме)

T. Papacostas. Lead seals in an electronic prosopography: The PBWway
Т. Папакостас. Оловни печати в електронна просопография: Просопография на византийския свят (ПВС) (Резюме)

В. Пенчев. Оловна пломба на град Рагуза (Дубровник), намерена при археологическите разкопки в Силистра
V. Penchev. A lead trade-seal from the town of Raguza (Dubrovnik) found by archaeological excavations in Silistra (Summary)

Х. Вачев. Златен пръстен печат от Арбанаси, Великотърновско
H. Vachev. Golden signet-ring from the village of Arbanassi, district of Veliko Tarnovo (Summary)

Д. Стоянова. Строителна керамика и архитектурна теракота от Одесос
D. Sstoyanova. Roof tiles and architectural terracotta from Odessos (Summary)

И. Топалилов. За датата на надгробния надпис на T. Aurelius Secundus
I. Topalilov. On the date of T. Aurelius Secundus Gravestone Inscription (Summary)

Н. Марков. Една нова войскова единица в Долна Мизия от втората четвърт на II век (според открит наскоро по светителен надпис)
N. Markov. A new army unit in Lower Moesia in the second quarter of 2nd Century AD according to a recently found dedication
(Summary)

B. Migotti. An inscription to Fortuna from Aquae lasae, dedicated by a Centurion from Oescus
Б. Миготи. Надпис от Aquae lasae, направен от центурион от Ескус, посветен на Fortuna Augusta (Summary)

M. Oppermann. Beobachtungen zu den Denkmälern des Suregethes
М. Оперман. Някои наблюдения върху паметниците на Сурегет (Резюме)

Д. Ботева. Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево
D. Boteva. Reconsidering the inscription and image on the votive relief of a three-headed Horseman from Komatevo (Summary)

Х. Кузов. Непубликувани оловни огледала с надписи (II-IV в.) от Варненския археологически музей
H. Kuzov. Unpublished lead mirrors with inscriptions (2nd 4th centuries AD) from Varna museum of Archaeology (Summary)

К. Попконстантинов. За два оловни амулета от Х век от Варненския музей
K. Popkonstantinov. About two 10th century lead amulets in the museum of Varna (Summary)

И. Чокоев. За предназначението на одеждата с монограми на Цар Иван Александър (1331-1371) от разкопките на храма "Св. Никола" до с. Станичене, Пиротскоѝ
I. Chokoev. On the function of a dress with monograms of Tsar Ivan Aleksandar (1331-1371) found in the excavations of "St. Nikola" church near the village of Stanichene, Pirot Region (Summary)


Съкращения / Аbbreviations

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian, English, Russian, German
Pages 426
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-1502-04-4
Creation date 2008
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset