Numismatic, sphragistic and epigraphic contributions to the history of the Black Sea Coast. International Conference in Memory of Dr. Milko Mirchev. Varna, September 15th 17th, 2005

 

Table of contents

 

Е. Туровский. Некоторые особенности монетизации греческих государств Северного Причерноморья
E. Turovskyi. Some Peculiarities of the Coin Occurrence in the Greek Cities of Northern Black Sea Coast (Summary)

Н. Фефосеев. Датам и Синопа монеты и клейма
N. Fedoseev. Datâmes and Sinope: Coins and stamps (Summary)

Г. Дзанев. Монети на персийски сатрапи от Североизточна България
G. Dzanev. Coins of Persion satraps from Northeastern Bulgaria (Summary)

S. Gramatici, V. Ionită. Les premières émissions monétaires de bronze de l'atelier de Callatis
С. Граматику, В. Йоница. Първите бронзови монети на Калатис (Резюме)

I. Karayotov. Les monnaies posthumes d'argent et d'or de Messambria, Odessos et Dionysopolis aux III-Ier siècles av. J.-C.
И. Карайотов. Постумните сребърни и златни монети на Месамбрия, Одесос и Дионисополис през III-I в. пр. Хр. (Резюме)

V. Golenko. Some Coin Finds in Taurika and the Problem of Thracian Mercenary-ship in the Region
В. Голенко. Отделни нумизматични находки в Таврика и въпросът за тракийското наемничество в района (Резюме)

A. Gavrilov. Coin finds from Kuru Bash (Camp) settlement and some questions of history of Theodosia in the end of the 2nd lst centuries BC
А. Гаврилов. Нумизматичният материал от селището Куру баш (лагер) близо до Феодосия и някои въпроси от историята на града през Митридатовата епоха (Резюме)

M. Abramzon. 1961 Kerch Hoard of Bronze Coins and Some Chronological Problems of the Bosporan Coinage of the End of the 1st Century BC
М. Абрамзон. Съкровището от бронзови монети от Керч (1961) и някои хронологически проблеми на боспорското монетосечене в края на I в. пр. Хр. (Резюме)

Т. Самойлова, С. Булатович. Нумизматические находки последних лет в Тире и основные этапы развития ее экономики в доримский период
T. Samoylova, S. Bulatovich. Numismatic finds of the latest years in Tyra an the main stages of its economics development in the Pre-Roman age (Summary)

И. Лaазаренко. Колко и кои са божествата, представени върху реверсите на одесоските монети, сечени през елинистическата епоха?
I. Lazarenko. How Many and Which are the Deities on the Reverse of Odessos Coins Struck during the Hellenistic Age? (Summary)

В. Беков. Псевдоавтономни монети на Одесос
V. Bekov. Pseudo-autonomous Coins of Odessos (Summary)

Р. Гущераклиев. Одесоски бронзови монети II-III век от Ловешко
R. Gusterakliev. Bronze Coins of Odessos of 2nd – 3nd Centuries AD from the Region of Lovech (Summary)

G. Talmatchi. A Medallion of Gordian III Discovered at Tomis (Constanţa)
Г. Талмацки. Медальон на Гордиан III, намерен в Томис (Констанца) (Резюме)

Н. Лозински. Нови монетни типове и варианти на Марцианополис
N. Lozinsky. Some New Types and Versions of Marcianopolis Coins (Summary)

M. Iacob, D. Paraschiv. La circulation des monnaies de Nikopolis ad Istrum et Markianopolis - avec une vue d'ensemble sur le territoire de la Dobroudja
М. Якоб, Д. Парашив. Поглед върху циркулацията на монети на Никополис ад Иструм и Марцианополис на територията на Добруджа (Резюме)

D. Draganov. New Coin Types and Die-links of Deultum
Д. Драганов. Нови монетни типове и варианти на Деултум (Резюме)

D. Moisil, G. Custurea, G. Talmatchi 5th Century AD Hoards in Dobrоgea
Д. Мойсил, Г. Кустуреа, Г. Талмацки. Монетни находки от V век в Добруджа (Резюме)

В. Стойков. Поглед върху монетната картина на късноримската крепост „Ковачевско кале" ("Вътрешен сектор") до град Попово
V. Stoykov. A Snapshot of the Coinage of the Late Roman Fortress of Kovachevsko Kale (Internal Sector) near the Town of Popovo (Summary)

С. Михайлов. Видовете номинали в монетното обращение на Византийските провинции Скития и Втора Мизия (498-681 г.)
S. Mihaylov. The Denominations in the Coin Circulation of Byzantine Provinces of Scythia and Moesia Secunda 498-681 (Summary)

A. Gândila. Some Aspects of the Monetary Circulation in the Byzantine Province of Scythia during the 6th – 7th Centuries
А. Гандила. Някои аспекти на монетното обращение във византийската провинция Скития през VI и VII век (Резюме)

Ж. Жекова. Имитация на златна византийска монета от Х век
Z. Zhekova. The Imitation fo Glod Byzantine Coin from the 10th Century (Summary)

V. Maladakis. The Coronation of the Emperor on Middle Byzantine Coinage: A Case of Christian Political Theology (10th – mid 11th Centuries)
В. Маладакис. Коронацията на императора върху монети от средния византийски период: пример за християнска политическа теология (Х – средата на XI век) (Резюме)

G. Mănucu-Adameşteanu. Un trésor de folles découvert à Noviodunum-Isaccea
Д. Мънуку-Адамещяну. Съкровище от фолиси, открито в Новиодунум-Исакча (Резюме)

К. Дочев. Нов вариант медна монета на цар Иван Александър (1331-1371) с царица Теодора II
K. Dochev. A New Version of a Copper Type Coin of Tsar Ivan Alexandar (1331-1371) with Tsaritsa Theodora II (Summary)

К. Кузманов. Неописан тип медна монета на Цар Иван Срацимир (1355-1396)?
K. Kuzmanov. Unidentified Coin Type of Ivan Sratsimir (1355-1396)? (Summary)

В. Гурулева. Болгарские монеты XIV века, найденные в Восточном Крыму (из частной коллекции)
V. Gurulyova. 14th Century Bulgarian Coins Foud in Eastren Crimea (from a Private Collection) (Summary)

Г. Дзанев, Н. Николов. Две колективни находки от средновековни български и ранноосмански монети
G. Dzanev, N. Nikolov. Two Hoards of Mediaeval Bulgarian and Early Ottoman Coins (Summary)

Г. Атанасов, Н. Руссев. Средневековые болгарские и ордынские монеты XIII-XIV вв. из укрепления с. Пожарево на Нижнем Дунае
G. Atanasov, N. Rrussev. Medieval Bulgarian and Golden Horde Coins of 13th – 14th Centuries from a Fort near Pozharevo Village on the Lower Danube (Summary)

Л. Лазаров. Непубликувани джучидски монети от фонда на Варненския археологически музей
L. Lazarov. Unpublished Juchid Coins from the Collection of Varna Museum of Archaeology (Summary)

E. Nicolae. Le monnayage de Yangi-şehr / Sehr al-Cedid (1363-1369)
Й. Николае. Монетосеченето в Лиги Шехр/ Шехр Ал Джедид (1363-1369) (Резюме)

A. Vîlcu. Un trésor d'aspres tartaro-génois frappés à Caffa dans la première moitié du Xve siècle découvert en Bulgarie
А. Въку. Съкровище от татаро-генуезки аспри, сечени в Кафа през първата половина на XV век, открито в България (Резюме)

A. Ponomarev. Genoese Treasurers of Caffa – Witnesses of the Golden Horde Crisis and Byzantine Reform
А. Пономарьов. Генуезките сметководни книги от град Кафа – свидетелства за кризата в Златната Орда и реформата във Византия (Резюме)

E. Lianta. A Die-Study of the Half-Stavrata of Manuel II Palaeologus (1391-1425)
Е. Лианта. Изследване на матриците за половин ставрата от времето на Мануил II Палеолог (1391-1425) (Резюме)

А. Герцен. Нумизматический спектр Мангупа-Дороса
A. Gersten. The Numismatic Spectrum of Mangup-Doros (Summary)

Abbreviations

Authors and Addresses

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian, English, French, Russian
Pages 496
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-15-0203-7
Creation date 2008
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset