Studia in Memoriam Ivani Ivanov. The Varna Eneolithic necropolis and problems of prehistory in Southeast Europe

 

Table of contents

 

V. Dergacev, P. Dolukhanov. Black Sea levels fluctuations, climate change and the neolithisation of the North Pontic area and the Balkans
В. Дергачов, П. Долуханов. Колебанията на Черноморското ниво,климатичните промени и неолитизация на Северното Причерноморие и Балканите (Резюме)

В. Славчев. Бележки към проучването на културните контакти в района на днешното българско Черноморие през късния неолит
V. Slavchev. Some remarks on cultural relations in the area of today's Bulgarian Black sea coast during the Late Neolithic (Summary)

D. Bailey. Neolithic bodies beyond the grave: corporealities of being
Д. Бейли. Неолитни тела извън гроба: разбиране за същността (Резюме)

Р. Костов. Минералогични особености на антигоритовия серпентинит като суровина сред неолитните и халколитните артефакти от територията на България
R. Kostov. Mineralogical peculiarities of antigorite serpentinite as a raw material among the Neolithic and Chalcolithic artifacts on the territory of Bulgaria (Summary)

Y. Boyadziev. Changes of the burial rites within the transition from Hamangia to Varna culture
Я. Бояджиев. Промени в погребалния обряд при прехода от култура Хаманджия към култура Варна (Резюме)

T. Higham, J. Chapman, V. Slavchev, B. Gaydarska, N. Honch, Y. Yordanov, B. Dimitrova. New AMS radiocarbon dates for the Varna Eneolithic cemetery, Bulgarian Black Sea coast
Т. Хайъм, Д. Чапман, В. Славчев, Б. Гайдарска, Н. Хонч, Й. Йорданов, Б. Димитрова. Нови AMS радиовъглеродни дати за Варненския енеолитен некропол (българско Черноморско крайбрежие) (Резюме)

L. Manolakakis. Le mobilier en silex taille des tombes de Varna 1
Л. Манолакакис. Кремъчни изделия от гробовете на некропола Варна 1 (Резюме)

J. Chapman, B. Gaydarska, V. Slavchev. The life histories of Spondylus shell rings from the Varna I Eneolithic cemetery (Northeast Bulgaria): transformation, revelation, fragmentation and deposition
Д. Чапман, Б. Гайдарска, В. Славчев. "Житейската история" на гривните от Spondylus, открити в енеолитния некропол Варна I (Североизточна България): преобразуване, преоткриване, фрагментация и депониране (Резюме)

M. Ivanova. Dunkle Übergangszeit? Wandel und Kontinuität im (End)chalkolithikum an der Unteren Donau
М. Иванова. Тъмните векове на прехода? Промяна и континюитет през (финалния) халколит по Долния Дунав (Резюме)

C. Lichter. Varna und îkiztepe — Überlegungen zu zwei Fundplätzen am Schwarzen Meer
К. Лихтер. Варна и Икизтепе — Размисли относно два археологически обекта на Черно море (Резюме)

M. Filipova-Marinova, E. Bozilova. Palynological data of submerged prehistoric settlements along the Bulgarian Black Sea coast
М. Филипова-Маринова, Е. Божилова. Палинологични данни от потънали праисторически селлища по Българското Черноморско крайбрежие (Резюме)

I. Gatsov, P. Nedelcheva. Some observations about the chipped stone artifacts from Early Bronze Age II — settlement at Küllüoba, Yenikent, Eckisehir region
И. Гацов, П. Неделчева. Някои бележки относно каменните артефакти от раннобронзовата епоха II — праисторическото селище Кюлуоба, Район Есхишехир, Северозападна Турция (Резюме)

Л. Субботин. Металлические изделия ямнмх племен Северо-Западного Причерноморья
L. Subbotin. Metal artifacts of the Pit-grave culture tribes from Northwest Pontic area (Summary)

Details
Publisher Archeological museum – Varna
Language Bulgarian, English, German, French, Russian
Pages 248
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-427-787-1
Creation date 2008
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset