Kosovo: The problem of international law status
Language: Bulgarian

 

     On February 17, 2008, Kosovo declared its independence and claimed to become a full member of the international community. In this way, along with the existing problems in the contemporary political history of the Western Balkans, many new problems of different nature arise. Due to the firm opposition to Kosovo's declaration of independence by Serbia and its refusal to recognize the secession, and in view of the multiple rapid recognition by individual countries, the question of Kosovo's international law status is raised. Is Kosovo a country? If it is not a country, what is its status? Does Kosovo's Declaration of Independence comply with international law and is the unilateral secession from Serbia is legal?..

 

Table of contents

Предговор

От автора

Увод

Първа глава. Косово: историческа, политическа и правна рамка

1.1. Въведение

1.2. Исторически предпоставка на Косовския проблем

1.2.1. Косово като географско и политическо понятие до началото на XIX век

1.2.2. Косово, Сърбия и Кралство Югославия

1.2.3. Косово в състава на Социалистическа федеративна република Югославия

1.2.4. От разпадането на СФР Югославия до намесата на НАТО

1.3. Политически и правни предпоставки за обявяване на независимостта

1.3.1. Резолюция 1244 (1999) на Съета за сигурност на ООН

1.3.2. Косово, УНМИК и КФОР

1.3.3. Провалът на преговорите за статуса и обявяването на независимостта

1.4. Косово след обявяването на независимостта

1.4.1. Политически реакции

1.4.2. Съвещателното мнение на Международния съд

1.5. Изводи

Втора глава. Косово като ефективна общност

2.1. Въведение

2.2. Държавата като субект на международното публично право

2.2.1. Доктрината

2.2.2. Дефиниране на понятието „държава“

2.2.3. Класическите критерии за държавност

2.3. Косово и критериите за държавност

2.3.1. Постоянно население

2.3.2. Определена територия

2.3.3. Ефективно правителство

2.3.4. Способност за влизане в отношения с други държави

2.3.5. Независимост

2.4. Изводи

Трета глава. Косово, правото на самоопределение и едностранното отделяне

3.1. Въведние

3.2. Правото на самоопределение на народите

3.2.1. Историческо развитие

3.2.2. Самоопределението като норма на позитивното международно право

3.2.3. Правото на самоопределение в практиката на Международния съд

3.2.4. Съществува ли право на самоопределение в извънколониален контекст?

3.2.5. Вътрешен и външен акспект на правото на самоопределение

3.2.6. Носители на правото на самоопределение

3.2.7. Териториалната цялост на държавите

3.3. Отделянето като израз на правото на (външно) самоопределение

3.3.1. Отделянето като метод за създаване на държавата

3.3.2. Едностранното отделяне и международното право

3.3.3. Правото на компенсаторно отделяне

3.4. Косово като пример за компесаторно отделяне

3.4.1. Косовските албанци като носители на право на самоопределение

3.4.2. Лишаване от вътрешно самоопределение и сериозни нарушения на човешките права в Косово

3.4.3. Изчерпване на всички възможности за разрешаване на конфликта

3.4.4. Времева рамка на компенсаторно отделяне

3.5. Забраната за заплашване със сила или употреба на сила и нейната релевантност по отношение на законността на отделянето на Косово

3.5.1. Употребата на сила в отношенията между държавите

3.5.2. Законност на хуманитарната интервенция на НАТО в Косово

3.5.3. Отделянето на Косово и нарушаването на норми ius cogens

3.6. Изводи

Четвърта глава. Признаването на Косово

4.1. Въведение

4.2. Признаването в международното право

4.2.1. Правна природа на признаването

4.2.2. „Големият дебат“

4.2.3. Правен ефект на признаването

4.2.4. Колективно признаване и колективно непризнаване

5.2.5. Прибързано (преждевременно) признаване

4.3. Признаване на Косово

4.3.1. Хронология на признаването на Косово

4.3.2. Правен ефект на получените признавания

4.3.3. Налице ли е прибързано признаване на Косово?

4.4. Изводи

Пета глава. Косово и международните организации

5.1. Въведение

5.2. Косово и ООН

5.2.1. Критериите за членство в ООН

5.2.2. Последици  и значение на членството в ООН за международноправния статус на Косово

5.3. Косово и Европейският съюз

5.3.1. Критериите за членство в Европейския съюз

5.3.2. Последици и значение на членството в Европейския съюз за международноправния статус на Косово

5.4. Косово и НАТО

5.5. Косово и Съветът на Европа

5.6. Изводи

Заключение

Библиография

Details
Publisher Macros
Language Bulgarian
Pages 414
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-561-479-8
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset