History of Dobrudzha, Volume 1. Second, revised edition

 

Contents

Foreword

Part I. Landscape and Geography of Dobrudzha

Part II. Paleoclimatic Changes in the Postglacial Period

Part III. Dobrudzha during Prehistoric Age

3.1. The cultural-historic position of Dobrudzha during the Prehistory

3.2. The first humans. Glaciers, loess and cave bear hunters

3.3. End of the glaciers

3.4. The first farmers and breedersi. Stone Age (Neolithic)

3.4.1. General characteristics of the Neolithic Age

3.4.2. The problem of the origin of culture Hamangia

3.4.3. Of agriculture and livestock in Dobrudzha. Hamangia culture, phases I and II, Late Neolithic A and B

3.5. The coming of the metals. Early Copper Age

3.6. The rise of the proto-civilization. Middle Copper Age

3.7. Dobrudzha and the earliest proto-civilization of Varna. Late Copper Age

3.8. The Great ecocatastrophe of the IV mill. BC. Transition from Copper Age to Bronze Age

3.8.1. The great ecological catastrophe of the IV mill. BC. Transition from Copper Age to Bronze Age

3.8.2. The end of early metallurgy. Final Copper Age

3.8.3. New technologies, new population, new beginning. Proto-bronze Age

3.9. Tumuli and coastal settlements during the Early Bronze Age

3.10. Spread of tin-bronze metallurgy. Late Bronze Age

3.11. Thraco-Getae tribes emerge into light

Part IV. Dobrudzha during the I Mill. BC. Getae

4.1. Ethnonyms and ethnicities

4.2. North-eastern Thrace and the Eastern-Mediterranean world

4.3. Social structure

4.4. Zalmoxis cult

4.5. History and culture during 8–7 c. BC

4.6. The Greek colonisation

4.6.1. The Greek colonization

4.6.2. Addendum 1

4.7. Centres of cultural and state–political life from the middle of 6 to the middle of 4 c. BC.

4.8. Political history during the Early Hellenistic age. Dromichaetes

4.9. Political development during 3–2 c. BC. The state of Burebista

Part V. Dobrudzha under Roman Rule (I–III C. AD)

5.1. The conquest of Dobrudzha by the Romans and its incorporation in the Province of Moesia

5.1.1. The conquest of Dobrudzha by the Romans and its incorporation in the Province of Moesia

5.1.2. Addendum 2. Dobrudzha in the administrative and military system of the Roman Empire during the Principate

5.2. Political history (І–ІІІ c. BC.)

5.2.1. Political history (І–ІІІ c. BC.)

5.2.2. Addendum 3. Development of the settlement system in Dobrudzha during the Principate

5.3. Administrative organisation. Military organisation. Road system

5.4. Cities and urban living. Social relations

5.5. The village. Land ownership

5.6. Population. Ethnic relations

5.7. Religion

Part VI. Dobrudzha during the Late Antiquity (IV–VI c. AD)

6.1. Creation of Scythia province. Administrative and military organisation

6.1.1. Creation of Scythia province. Administrative and military organisation

6.1.2. Addendum 4. Dobrudzha in the administrative and military organisation of the Roman Empire during the Late Antiquity

6.2. Political history (IV–VI c. AD)

6.2.1. Political history (IV–VI c. AD)

6.2.2. Addendum 5. Development of the settlement’s structure in Dobrudzha during the Late Antiquity

6.3. Cities and urban living

List of Ancient Authors

Abbreviations (Latin and Cyrillic)

Index (Personal, Ethnic and Geographical Names)

Summary (Bg)

Summary (Eng.)

 

- - - 

 

Предговор

Дял I. Природо-географски условия в Добруджа

Дял II. Палеоклиматичните промени в следледниковия период

Дял III. Добруджа през праисторическата епоха

3.1. Културно-историческото място на Добруджа през праисторията. Палеогеография, относителна и абсолютна хронология на нейната праистория, методи на проучване

3.2. Първите хора. Ледници, льос и ловци на пещерни мечки

3.3. Краят на ледниците

3.4. Първите земеделци, животновъди и строители. Новокаменна епоха (неолит)

3.4.1. Обща характеристика на новокаменната епоха

3.4.2. Проблемът за произхода на култура Хаманджия

3.4.3. Началото на земеделието и животновъдството в Добруджа. Култура Хаманджия, фази I и II, късен неолит А и Б

3.5. Металите навлизат в живота на човека. Ранна медна епоха

3.6. Начало на протоцивилизацията. Средна медна епоха

3.7. Добруджа и най-раннaта протоцивилизация Варна. Късна медна епоха

3.8. Голямата екокатастрофа на IV-ото хил. пр.Хр. Преходен период от медната към бронзова епоха

3.8.1. Екологичната катастрофа на четвъртото хилядолетие

3.8.2. Краят на ранната металургия. Финална медна епоха

3.8.3. Нови технологии, ново население, ново начало. Протобронзова епоха

3.9. Погребални могили и крайбрежни селища през ранната бронзова епоха

3.10. Размах на металургията на калаения бронз. Късна бронзова епоха

3.11. Трако-гетските племена излизат на историческата сцена

Дял IV. Добруджа през I-ото хил. пр.Хр. Гети

4.1. Етнонимическа и етническа картина

4.2. Североизточна Тракия и източносредиземноморския свят

4.3. Социална структура

4.4. Култът към Залмоксис

4.5. История и култура през 87 в. пр.Хр.

4.6. Гръцка колонизация

4.6.1. Гръцка колонизация

4.6.2. Addendum 1

4.7. Центрове на културен и държавнополитически живот от средата на 6-и до средата на 4-и в. пр.Хр.

4.8. Политическа история през ранноелинистическата епоха. Дромихет

4.9. Политическо развитие през 32 в. пр.Хр. Държаваа на Буребиста

Дял V. Добруджа през периода на римското владичество (IIII в. сл.Хр.)

5.1. Завладяването на Добруджа от Рим и включването й в провинция Мизия

5.1.1. Завладяването на Добруджа от Рим и включването й в провинция Мизия

5.1.2. Addendum 2. Добруджа в административната и военна структура на Римската империя през епохата а Принципата

5.2. Политическа история (IIII в. сл.Хр.)

5.2.1. Политическа история (IIII в. сл.Хр.)

5.2.2. Addendum 3. Развитие на селищната структура в Добруджа през епохата на Принципата

5.3. Административна уредба. Военна организация. Пътна система

5.4. Градове и градски живот. Социални отношения

5.5. Селото. Поземлени отношения

5.6. Население. Етнически отношения

5.7. Религия

Дял VI. Добруджа през периода на късната античност (IVVI в. сл.Хр.)

6.1. Създаване на провинция Скития. Админстративна и военна организация

6.1.1. Създаване на провинция Скития. Админстративна и военна организация

6.1.2. Addendum 4. Добруджа в административната и военна структура на Римската империя през Късната античност

6.2. Политическа история (IVVI в. сл.Хр.)

6.2.1. Политическа история (IVVI в. сл.Хр.)

6.2.2. Addendum 5. Развитие на селищната структра в Добруджа през Късната античност

6.3. Градове и градски живот

Списък на използваните антични автори

Съкращения

Показалец (лични, географски и етнически имена)

Резюме на български език

Резюме на английски език

 

История на Добруджа. Том 1. Второ, преработено и допълнено издание

...

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 414
Illustrations b/w and color figues, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-00-0089-1
Creation date 2011
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset