Ivelin Kulev. Archeometry
Ивелин Кулев. Археометрия
Interdisciplinary Studies
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Първа глава. Що e археометрия

Втора глава. Исторически бележки

Трета глава. Локализация на археологически паметници

Оптични методи

Фотография от въздуха

Геофизични методи

Геоелектрични методи

Геомагнитни методи

Химични методи

Четвърта глава. Датиране на археологическите находки

Научни методи за датиране на археологически находки

Калий-аргонов метод

Радиовъглероден метод

Вариации в скоростта на образуване на 14C

Изотопно фракциониране

Скорост на обмен между резервоарите

Смущения, предизвикани от човешката дейност

Предварителна подготовка на пробите за анализ

Определяне на съдържанието на 14C

Измерване на активността на 14C с газонапълнени броячи

Нискофоново броене

Измерване на активността на 14C с течен сцинтилационен спектрометър

Измерване на съдържанието на 14C с ускорители на заредени частици

Проби и пробовземане за радиовъглеродно датиране

Ограничения в радиовъглеродния метод

Конвенционална и калибрирана радиовъглеродна дата

Измерване с газонапълнени броячи

Масспектрометрия с ускорител

Датиране по радиокалций

Датиране чрез определяне на степента на нарушено равновесие в радиоактивните семейства на урана

Йониев метод

Датиране но протактиний-231

Датиране по олово-210

Приложение на датирането по степента на нарушено равновесие

Термолуминесцентен метод

Датиране на керамични находки

Приложение на термолуминесцентния метод

Оптично стимулирана луминесценция

Пробовземане и подготовка на пробите за анализ

Приложение на метода на оптично стимулираната луминесценция

Електронен парамагнитен резонанс при датиране на археологически находки

Принцип на метода

Приложение на ЕПР спектрометрия в археологията

Следи от заредени частици

Рацемизация на аминокиселини

Дендрохронология

Пробовземане и подготовка на пробите

Дендрохронологична скала

Ограничения при дендрохронологичното датиране

Археомагнетизъм

Магнитното поле на Земята

Принцип на археомагнетизма

Пробовземане

Археомагнитни калибрационни криви

Ограничения в палеомагнитния и археомагнитния метод

Слоеве на хидратация

Транспорт на йони

Приложение на F-U-N теста

Други методи за датиране

Цикли на Миланкович

Изотопно фракциониране на кислорода

Стратиграфия на ледникови сондажни ядки

Анализ на полени

Анализ на Варниш

Пета глава. Изследване на археологически находки

Керамика

Керамични материали

Глина

Химичен състав и структура на глините

Свойства на глините

Категоризиране на керамиката

Цвят на керамичното тяло

Температура на изпичане

Археометрични изследвания на керамика

Установяване на мястото на производство на керамични находки

Определяне на минералогичния състав на керамиката

Определяне на температурата на изпичане

Изследване на глазурите

Пигменти за оцветяване на глазурата

Определяне на порьозността на керамичния материал

Определяне на остатъци от съхраняваното в керамичните съдове

Датиране на керамика

Стъкло

Стъкло и стъкловидно състояние

Структура на стъклото

Химичен състав на стъклото

Оцветители

Обезцветители и избистрители

Датиране на археологически стъкла

Археометрични изследвания на стъкло

Метали и сплави

Фазова диаграма

Методи на археометалургията

Обследване на местността

Методи за датиране на метални находки

Химичен анализ

Изотопен анализ

Технологични изследвания

Мед и медни сплави

Извличане на медта от рудата

Медни сплави

Арсенов бронз

Калаен бронз

Месинг

Технология на изработване на металните находки от мед и медни сплави

Археометрични изследвания на находки от мед и медни сплави

Находки от мед

Находки от бронз

Находки от месинг

Калай

Олово

Сребро

Злато

Цинк

Желязо

Живак

Кости

Хранителни източници и биологично разпределение на някои елементи в човешкия организъм

Елементен състав на костите и връзката му с диетата

Изменения на елементното съдържание в кости като функция от възрастта на изследваните индивиди

Влияние на вида на анализираните костни субстанции върху елементното съдържание

Влияние на пола на изследваните индивиди върху елементното разпределение в костните им субстанции

Влияние на почвените ефекти post mortem върху елементното съдържание в археологически кости

Проблеми при установяване на палеодиетата

Методи за анализ на костни субстанции

Пробоподготовка на костен материал при археометрични изследвания

Избор на костен материал

Етапи в пробоподготовката на костни субстанции

Археометрични изследвания на кости за реконструиране на диетата чрез определяне на елементния им състав

Реконструиране на диетата на базата на изотопни изследвания

Изотопно отношение на въглерода

Изотопно отношение на азота

Археометрични изследвания за определяне на диетата с помощта на изотопните отношения на въглерода и азота

Изотопни отношения на стронция

ДНК анализ

Археометрични изследвания на археологически находки

Органични остатъци по оръжия и сечива

Скали и минерали

Минерали

Природни стъкла

Обсидиан

Тектити

Кремък

Кехлибар

Определяне на мястото на произход на археологически находки от кехлибар

Начин на работа

Археометрични изследвания на находки от кехлибар

Други минерали

Информация за някои от основните минерални видове, срещани сред археологическите находки

Археометрични изследвания на минерали

Скали

Варовици

Мрамори

Магматични скали

Строителни материали

Гипс

Вар и хоросан

Цимент

Пигменти

Бели пигменти

Жълти пигменти

Зелени пигменти

Сини пигменти

Червени пигменти

Черни пигменти

Пигменти, използвани в изобразителното изкуство

Органични материали

Багрила

Багрила от животински произход

Багрила от растителен произход

Археометрични изследвания на багрила

Смоли, восъци, катран

Парфюми, кремове и гримове

Шеста глава. Математическа обработка на данни от измерване

Основни понятия

Нормално разпределение

Разпределение нa Poisson

Средна стойност

Стандартно отклонение

Статистическа обработка на резултати от измерване

Оценка на прецизността

Оценка на отместването

Измерване на неопределеността

Сравняване на две средни стойности

Откриване на груби грешки

Представяне на аналитичните резултати

Принцип на най-малките квадрати

Мултивариационни методи

Кластърен анализ

Дискриминантен анализ

Факторен анализ

Седма глава. Консервация и реставрация на археологически находки

Техники за консервация

Най-общи принципи за консервация на терена

Почвени проби

Архитектурни обекти

Материали от органичен произход

Метали

Силикати

Списък на таблиците

Списък на фигурите

Указател на личните имена

Указател на географските имена

Предметен указател

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 840
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-2914-5
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset