Discipline and everyday life in the politics of IMАRO [Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization](18931912)
Дисциплина и всекидневие в политиката на ВМОРО (18931912 г.)
Language: Bulgarian. Category: Modern Bulgarian History

 

     The book presents an unconventional view of not widely known aspects of the Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization's activities, which turn out to be important in view of the appropriateness and Organization's authority among the population. The study centers on the disciplinary policy of IMARO towards the everyday life of the population with Bulgarian national awareness in Macedonia and Edirne, as well as towards the staff members.

 

Table of contents

Въведение

Дисциплиниращата политика спрямо всекидневието и интердисциплинарния подход към нея (историографски обзор)

Дисциплиниращата политика на ВМОРО в историографията

Дисциплина на всекидневието в етнографските и фолклористичните изследвания

Извори и методологически проблеми

Хронологически и географски обхват на темата

Глава първа. Правораздавателни функции на ВМОРО

От шериата до модерното право. Османската законодателна система

Силата на традицията да отсъжда. Обичайно-правната система

„Който се узнае, че е шпионин, се осъжда на смърт“. Правораздаването в българското национално-освободително движение от втората половина на XIX в.

„С ум и разум, и поведение непорочно“. Устав на Българската екзархия

„Да се наказва не по-строго, а по-ефективно“. Българската законодателна система

Изграждане на революционен съд

Цел на правораздавателната дейност на ВМОРО

Правораздавателна дейност на ВМОРО, регламентирана в програмните ѝ документи

„Турските съдилища опустяха“. ВМОРО в борбата с турския съд

Глава втора. ВМОРО и дисциплиниране на кадровия състав

„Лоялен до смърт“. Преданост към каузата

„Войводата бе старши брат, комуто всички отдаваха послушност и уважение“. „Образцовият“ войвода

„Дисциплината е строго определен ред, който всичките въстаници трябва да спазват“. Дисциплиниращата политика на ВМОРО към членовете, регламентирана в програмните ѝ документи

Без „пиянство и разврат“. Морално-етични проблеми с членовете на ВМОРО

Глава трета. ВМОРО и надзорът над стопанския живот в Македония и Одринско

„Комити“ срещу „чифликсайбии“. Политика към турските чифлици

Поземлената собственост в Македония и Одринско под османска власт

„… никой да не става при турците слуга…“. ВМОРО, работата в чифлиците и заплащането на труда

„Постоянно пакостене на чифлиците…“. ВМОРО в борбата за промяна на земеделската собственост

От овощарство до тютюн. ВМОРО и модернизацията на селското стопанство

„Комитите“, като арбитри. ВМОРО и имотните спорове в селото

ВМОРО и надзора на пазара

От абаджийския дюкян до тютюневата манифактура. Градската икономика в Македония и Одринско

„От сега нататък, никой да не пазарува…“. Забрана за търговия с турци и гърци

Интервенции на ВМОРО в данъчната система на Османската империя

От юшура до бедела. османската данъчна система

„Ще се бойкотират данъците…“. Забрани на ВМОРО за плащане на данъци към хазната

Нуждата от „волни помощи“. Облагане на населението за нуждите на ВМОРО

Глава четвърта. От училището до брака. Дисциплиниране на населението

„Бездеятелните учители да се уволняват“. ВМОРО и екзархийското образование в Македония и Одринско

„Нашето училище „беше най-достославно“. Учебното дело в Македония и Одринско до 1893 г.

„Мерки за подобряване на учебното дело“. Политиката на ВМОРО в сферата на образованието

„Мерки за премахване на нечистотията в къщите и хората“. ВМОРО и хигиената на населението

„Да се чистят, да се требят“. Хигиенни навици на населението

„…чистотата е здраве, а мърсотията – болест“. Отношението на ВМОРО към хигиената и здравните грижи във всекидневието на населението

Дисциплиниращата политика на ВМОРО по отношение на женския пол

„Ребро Адамово“. Отношението към жената в традиционното общество

От кошулята до саята. Традиционното женско облекло

„Натруфени и пременени без повод“. ВМОРО и политиката към женското облекло

„Организацията с доста крути мерки успя да ограничи разврата“. ВМОРО и поведението на женския пол

Политиката на ВМОРО по отношение на брака и семейството

„Кога те невеста караме, кога те от кон свалиме, ниско да си се кланяла, на свекор дор до земята“. Традиционната сватба и брак

„Женитбите да стават по взаимно съгласие и любов между момъка и момата“. Отношението на ВМОРО към брака и семейството

Заключение

Извори и историография

Съкращения

 

Details
Publisher Ivrai
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9388-89-3
Creation date 2020
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset