Modern political systems
Съвременни политически системи
Category: Political science

Language: Bulgarian

 

     The book analyzes the political systems from their emergence during Antiquity, their development during the Middle Ages and their evolution to the Modern Times. The types of electoral systems and their influence on political systems, parliamentarism, the judiciary, civil society institutions, theocracy and the secular state are described. The monograph draws particular attention to the key category of "political system", since its introduction into science since the early 1950s triggered a real revolution and is a turning point in modern political science. Using a systematic approach, the author analyzes the similarities and differences between the categories "political system" and "political regime", while also outlining the parameters of their interaction.

 

Table of contents

Встъпителни думи

Глава първа. Политическата ситема

1. Систематичният подход в политиката

2. Понятието „политическа система“

3. Структура и функции на политическата система

4. Политическа система и политически режим

Глава втора. Политическата власт

1. Дефиниране на политическата власт

2. Легитимност, структура и типология на властта

3. Политическа, публична и юридическа власт

4. Политическа власт и политически мениджмънт

Глава трета. Политическите режими

1. Същност на политическите режими

2. Типове политически режим

3. Преходните политически режими

Глава четвърта. Класификация на политическите режими

1. Критерии за класификациия

2. Типове политическа система

3. Съвременни политически системи

3.1. Демократични системи (конституционни-плуралистични)

3.2. Недемократични (тоталитарни и авторитарни)

Глава пета. Политическите системи през Древността

1. Аристокрация, тимокрация, демокрация

2. Олигархия, тирания, деспотия, империя

Глава шеста. Политически системи през Средновековието

1. Феофална монархия, абсолютна монархия

2. Съсловна държава (градове републики), теокрация (източна ислямска теокрация)

Глава седма. Конституцията  основен елемент на съвременната политическа система

1. Понятието „конституция“

2. Исторически преглед

3. Характеристика, функции и принципи на конституцията

4. Политическата същност (и върховенство) на конституцията

Глава осма. Конституционно-плуралистични политически системи

1. Исторически генезис

2. Обща характеристика и принципи

3. Недостатъци на конституционно-плуралистичните системи

4. Алтернативни модели

Глава девета. Парламентарни системи на управление

1. Парламентарна монархия

2. Парламентарна република

Глава десета. Президентски системи на управление

1. Президентска република

2. САЩ: механизми за уравновесяване на властта между президента и Конгреса

3. Особености на президентската институция в Турция

Глава единадесета. Полупрезидетски системи на управление

1. Формиране, дефиниране и специфика на полупрезидентските системи

2. Конституционни правомощия и действителна власт на президентите

Глава четиринадесета. Правителство и държавна администрация

1. Понятията „изпълнителни власт“ и „правителство“

2. Фунцкии и компетентност на правителството

3. Правителство, администрация и бюрокрация

4. Характеристики на административната ситема (теорията на М. Вебер за бюрокрацията)

Глава петнадесета. Съдебна власт. Контрол на конституционност

1. Същност и функции на съдебната власт

2. Структура на съдебната власт

3. Контрол за конституционност

Глава шестнадесета. Политическите системи и държавното устройство

1. Унитарна държава

2. Федерация

3. Конфедерация

Глава седемнадесета. Видове избирателна система и тяхното влияние върху политическите системи

1. Мажоритарна избирателна система

1.1. Мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство

1.2. Мажоритарна избирателна система с относително мнозинство

2. Пропорционална избирателна система

2.1. Гласуване с различни видове листа

2.2. Изборна квота. Изборна бариера (праг)

3. Смесена избирателна система

4. Закони за взаимовръзка между избирателни и партийни системи (М. Дюверже)

Глава осемнадесета. Партиите в политическата система

1. Произход и развитие на политическите партии

2. Същност и функции на политическите партии

3. Класификация на политическите системи

4. Връзката партийни системи  политически системи

Глава деветнадесета. Институциите на гражданското общество

1. Гражданското общество, дръжавата и политическата система

2. Групите за натиск  основни институции на гражданското общество

3. Политически институт на лобизма  инструмент за влияние върху политическата система

Глава двадесета. Политическата култура и политическите системи

1. Дефиниране и структура на политическата култура

2. Класификация на политическата култура

3. Робърт Дал за типовете политическа система според политическата култура

4. Политическа култура и политическа система

Глава двадесет и първа. Политически системиа и икономически системи

1. Политика и икономика

2. Държава и пазар

3. Взаимодействието политически системи  икономически системи (политически и бизнес цикъл)

Глава двадесет и втора. Теокрации и светска държава

1. Халифат и теокрация

2. Съвременни ислямски политически теокрации

3. Доктрината „ислямски фундаметнализъм“

Глава двадесет и трета. Съвременни недемократични политически системи

1. Тоталитарни политически системи (фашистки, националсоциалистически, социалистически и др.)

2. Авторитарни политически системи (ислямски, олигархични, военни режими и др.)

3. Спецификата на китайския модел

Глава двадесет и четвърта. Политическата система на Европейския съюз

1. Възникване и политически основи на Европейския съюз

2. Институции на Европейския съюз

3. Реформиране на европейските институции

Глава двадесет и пета. Политическата система на България

1. Царство България (18791947)

2. Народна Република България (19471991)

3. Република България (1991  до сега)

4. „За“ и „против“ реформите на политическата система

Кратък речник

Table of contents

 
Details
Publisher Higher School of Security and Economics
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7343-22-9
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset