Kiril Mirchev. Old Bulgarian Language: Phonetic, Morphological and Syntactic Features
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Възникване на старобългарския книжовен език

Значение на старобългарския език

Етична основа и наименование на старобългарския език

Старобългарски паметници

Старобългарски азбуки

Фонетика

Състав на старобългарската звукова система

Гласни ъь

Развой на ъ и ь пред j и пред н

Преглас на гласните след меки съгласни

Гласна ѣ

Гласна о

Гласна ъı

Закон за отваряне на сричката

Носови гласни

Метатеза на групи or ol - er el между съгласни

Монофтонгизация на дифтонгите

Епентетично н

Гласни в началото на думата и на сричката

Редуване на гласните

Уподобяване на гласни

Омекчаване (палатализация) на задноезичните съгласни кгх

Омекчаване на съгласните под влияние на j

Съчетания ктгт пред гласни

Морфология

Съществителни имена

Род, число, падеж

Склонитбени типове

Склонение на имената със стара о- или jo-основа

Склонение на имената със стара й-основа

Склонение на имената със стара а- и ja-основа

Склонение на имената със стара i-основа

Склонение на имената със стара дълга й-основа

Имена със стари съгласкови основи

Склонение на имената със стара n-основа

Склонение на имената със стара nt-основа

Склонение на имената със стара s-основа

Склонение на имената със стара r-основа

Прилагателни имена

Типове прилагателни имена

Сравнителна степен на прилагателните

Склонение на прилагателните имена в сравнителна степен

Склоняване на причастията

Местоимения

Лични местоимения и възвратно местоимение

Показателни местоимения

Въпросителни местоимения

Склоняване на вьсь

Склоняване на сложните форми

Склонение на сложните прилагателни

Склонение на сложните прилагателни в сравнителна степен

Склонение на сложните причастия

Числителни имена

Числителни бройни

Поредни числителни

Глагол

Обща характеристика

Класификация на старобългарския глагол

Преглед на глаголите от първо спрежение

Преглед на глаголите от второ спрежение

Преглед на глаголите от трето спрежение

Преглед на глаголите от четвърто спрежение

Сегашно време

Имперфект

Аорист

Повелително наклонение

Причастия

Инфинитив

Супин

Перфект

Отдавна минало време (плусквамперфект)

Бъдеще

Бъдеще в миналото

Бъдеще предварително (футурум екзактум)

Условно наклонение

Страдателен залог

Неизменяеми форми

Предлози

Съюзи

Наречия

Синтаксис

Съгласуване

Безлични изречения

Отрицание

Подбудителни изречения

Екзистенциални изречения

Въпросителни изречения

Подлог

Сказуемо

Сложни съчинени изречения

Сложни разделителни изречения

Сложни противопоставителни изречения

Сложни заключителни изречения

Сложни определителни изречения

Сложни обстоятелствени изречения

Употреба на падежите. Родителен падеж

Дателен падеж

Винителен падеж

Творителен падеж

Местен падеж

Звателен падеж

Кирил Мирчев. Старобългарски език

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 144
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-9541-58-4
Creation date 2000
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset