The Bulgarian Lands in the Middle Ages 7th  18th Centuries. International Conference. A Tribute to the 70th Anniversary of Prof. Alexander Kuzev, Varna, 12-14 September 2002

 

Table of contents

Archaeology

М. Даскалов, К. Трендафилова. Коланът в южнодунавските византийски провинции през VIVII в.
M. Daskalov, K. Trendavilova. Der Gürtel in den byzantinischen Provinzen des südlichen Donauraums  6.7. Jhs (Summary)

Б. Тотев, О. Пелевина. Сребърните накити от гроб З на ранносредно-вековния некропол при с. Черна, Добричко
B. Totev, O. Pelevina. Silver adornments from grave 3 of the early-mediaeval necropolis by the village of Cherna, district of Dobrich (Summary)

Т. Тотев. Меден печат матрица с фланикиран с отвесни хасти ипсилон (IYI) от с. Златна нива, Шуменско
T. Totev. A copper seal – matrix with the sign IYI (Summary)

С. Станилов. Половин звънец (принос към проучването на старобългарските звънящи амулети от VIIXI в.)
S. Stanllov. Half bell: contribution to the research on ancient Bulgarian ringing amulets of 7th
11th  Century (Summary)

В. Петрова. Двукамерни кръгли пещи за изпичане на битова керамика от територията на Първата българска държава (края на VII - началото на XI в.)
V. Petrova. Zweikammertöpferöfen aus dem Bereich des ersten bulgarischen Reiches (Ende des 7. 
 Anfang des 11. Jhs.) (Summary)

Л. Дончева-Петкова. Добруджа в края на XXI в.
L. Doncheva-Petkova. Dobroudja at the end of 10th
11th century (Summary)

С. Дончева. Езическите храмове  опит за архитектурно-семантичен анализ
S. Doncheva. The pagan temple  an attempt of architectural and semantic analysis (Summary)

Г. Дзанев. Епископията от края на Х век в Абритус
G. Dzanev. A late 10th century bishopric centre in Abritus (Summary)

К. Попконстантинов, Р. Костова, В. Плетнъов. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през IX-X в.
K. Popkonstantinov, R. Kostova, V. Pletnyov. The Monasteries of Ravna and Karaachteke in the 9th-10th century monastic geography of Bulgaria  (Summary)

Я. Димитров, Х. Стоянова. Жилища в източната част на така наречената „Цитадела" в Плиска (разкопки през 19951996 г.)
J. Dimitrov, C. Stojanova. Die Wohnungen im östlichen Teil der s. g. Zitadelle in Pliska (Ausgrabungen 
 19951996) (Summary)

М. Станчева. За някои технологични традиции в обработката на кост през средните векове
M. Stancheva. On some technological traditions in bone processing during the middle ages (Summary)

В. Йотов. Археологически приноси към историята на Варна през средновековието (2). Древноруски внос във Варна през XIXII в.
V. Jotov. Archäologische Beiträge zu der mittelalterlichen Geschichte von Varna (2). Altrussische Importwaren in Varna, 11.
12. Jhs. (Summary)

Й. Йорданов. Данни от антропологичното проучване на черепи от средновековния некропол (IXX в.) в квартал "Трошево" във Варна
J. Jordanov. Donnees de l’etude anthropologique des cränes de la necropole medievale "Trochevo", Varna (IX
X siecles) (Summary)

Х. Кузов. Средновековни ключове и катинари от Североизточна България
H. Kuzov. Mediaeval keys and padlocks from north-eastern Bulgaria (Summary)

Ч. Кирилов. Българският замък  реален или въздушен?
T. Kirilov. Die bulgarishe Adelsburg 
 real oder illusiorisch (Summary)

И. Джамбов. Нови проучвания в подножието на Аневското кале крепостта „Хисарлъка (предварително съобщение)
I. Djambov. New researches at the foot of the Anevsko kale 
 the "Hisarlaka" castle (preliminary report) (Summary)

Б. Борисов. Една хипотеза за прототипа на т. нар. "българска" сграфито керамика
B. Borissov. Eine Hypothese betreffs des Prototyps der s. g. "bulgarischen" Sgraffitokeramik (Summary)

М. Манолова-Войкова. За произхода на червеноангобираната керамика в българските земи от XI—XII в.
M. Manolova-Voykova. The problem of the origin of the red slip-coated ceramics from the 11th
12thc. (Summary)

В. Плетньов. За предназначението на един вид средновековни керамични изделия  капаци или свещници
V. Pletnjov. Über die Anwendung einer Art Keramikwaren  Deckel und Leuchter-aus dem Mittelalter (Summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Златен пръстен с надпис от с. Стан, Шуменско
D. Vladimirova-Aladzhova. Golden ring with inscription from Stan, Shoumen region (Summary)

В. Степаненко. Свинцовая иконка с „Чудом со спасенним юношей" из Новгорода и культ св. Димитрия Солунского в Византии и Болгарии конца XII  первой половини XIII в.
V. Stepanenko. Bleiikone aus Nowgorod mit dem „Wunder der Rettung des Knaben" und der Kult zum Hl. Dimitrios von Thessaloniki in Byzanz und Bulgarien, Ende des 12.
1. Hälfte des 13. Jhs. (Summary)

Г. Шейлева. Пръстен с надпис "PAX"
G. Sheileva. A finger Ring with inscription "PAX" (Summary)

К. Тотев. Златен пръстен печат от Кранево, Балчишко
K. Totev. Bague-sceau en or du sevaste Hodor de Kranevo, region de Balchik (Summary)

Н. Николов. Новооткрити средновековни пръстени печати от Североизточна България (XIXIV в.)
N. Nikolov. Des bagues-sceaux du Moyen äge recemmenet decouverts en Bulgarie de Nord-Est (XI
XIV siecles) (Summary)

М. Робов. За отливането на накити във Велико Търново (XIIXIV в.)
M. Robov. About the casting of adornments in Veliko Turnovo (12th
14th c.) (Summary)

В. Павлова. Нова колекция от средновековни накити във Варненския археологически музей
V. Pavlova. Über eine neue Sammlung mittelalterlicher Schmuckgegenstände in dem Archäologischen Museum von Varna (Summary)

В. Нешева. Етапи в историческото развитие на Мелник до края на XIV в.
V. Nesheva. Phases in the historical development of Melnik until the end of the 14th century (Summary)

Г. Атанасов. За локализацията на късносредновековната църква № 3 и за датата на средновековната църква № 1 в Силистра
G. Atanasov. A la localisation de l'eglise du bas moyen age No 3 et la date de l'eglise medievale No 1 a Silistra (Summary)

Х. Вачев. Митрополитски храмове в Търновската епархия през XVIXVII в.  проблеми на взаимодействието
H. Vachev. Bishopric churches in Turnovo eparchy during the 16th17th c.  some interaction problems (Summary)

И. Чокоев. Текстилни материали от втората камера на епископски гроб от средновековната църква в Кърджали
I. Tchokoev. Textile remnants from the second camera of a bishop's tomb in a mediaeval church in the town of Kardzali (Summary)

Б. Томова. Тъканите в облеклото на ктиторските портрети през XVII в.
B. Tomova. Textles employed for garments of the 17th century donors' portraits  (Summary)

И. Карайотов. Ктиторските надписи в църквата на островния манастир "Света Анастасия Фармаколитрия"
I. Karayotov. Les inscriptions des donateurs dans l'Eglise du monastere insulaire "Sainte Anastasie Pharmakolytria" (Summary)

 

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian with summaries in English, German and French
Pages 396
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-427-667-X
Creation date 2005
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset