The Tarnovo Literary School: Realms of memory. Proceedings of the 11th international symposium. Veliko Tarnovo, 2629 October 2017 (Tarnovo Literary School, volume 11)
Languiage: Bulgarian, English, Russian with summaries in English, German, Russian and Serbian

 

Table of contents

В. Гюзелев. Патриарх Евтимий Търновски (13751393) за смисъла и значението на историята

Literature

В. Грудков. Култът към св. Иван Рилски в търновската агиография
V. Grudkov. The cult ot Saint John of Rila in the hagiography of Tarnovo (summary)

P. Gkoranis. Symbols: Deciphering their semantic and literal function in the “Life of the saints” by Euthymius of Tarnovo
П. Горанис. Семантика и литерарна функциjа „симбола“ у житиjама Jевтимиjа Трновског (резюме)

В. Литвиненко, И. Грицевская. Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарский гомилиариях
V. Litvinenko, I. Gritsevskaya. Athanasius of Alexandria’s Triodion homilies in the 14th century Bulgarian homiliaries (summary)

А. Николова. „Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа“ в сборници ХІVХVIIІ в.
A. Николова. „Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа“ в сборниках ХІV
ХVIIІ вв. (резюме)

К. Кабакчиев. Средновековният текст  проблем на нашето време
K. Kabakchiev. Der mittelalterliche Text 
 ein Problem inserer Zeit (Zusammenfassung)

М. Полимирова. Сбирката от старопечатни книги на манастира „Света Троица“ в Ново село, град Априлци
M. Polimirova. The collection of old printed books of “The Holy Trinity” monastery in Novo selo, the town of Apriltsi, Bulgaria (summary)

Language

С. Баталова. Катенните коментари на Св. Кирил Александрийски върху книга на пророк Исайя: преславското наследство в среднобългарска и руска редакция
S. Batalova. The catena commentaries on the book of Prophet Isaiah by St. Cyrul of Alexandria: The Preslavian heritage in Middle Bulgarian and Russian manuscript tradition (summary)

И. Христова. Празникът Въведение Богородично в словата на Теофилакт Български и патриарх Евтимий Търновски
I. Hristova. Праздник Введения во храм Прасвятой Богородицы в словах Феофилакта Болгарского и патриарха Евфимия Тырновского (резюме)

Й. Райнхарт. Чудото на Богородица с каещия се иконом Теофил от Адан (BHG 13191320, 1322)  среднобългарски превод от XIV век
J. Reinhart. Die Legende von Theophil von Adana (BHG 1319-1320, 1322) und ihre Mittelbulgarische Übersetzung (Zusammenfassung)

В. Легких. Особая редакция службы Свт. Николаю в двух болгарских минея XIV век
V. Legkikh. The special version of the service to St. Nichilas of Myra in two Bulgarian menaions of 14th century (summary)

Т. Попова. О средневековых славянских переводах Лествицы Иоанна Синайского и их именованиях в научной литературе
T. Popova. About the Medieval Slavic translations of John Climacus’ Ladder and their names in the scholarly literature (summary)

У. Федер. Скалигеровият Патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове
W. Feder. The Scaliger Patericon and the twofold transmission of Slavonic texts (summary)

П. Петков. Славянският текст на постническите слова на св. Василий Велики
P. Petkov. The Slavonic translation of the ascetic rules and sermons of St. Basil the Great (summary)

П. Пенкова. Към изворите на похвално слово за Светите Константин и Елена от Патриарх Евтимий
P. Penkova. On the sources of the panegyric for St. Constantine and St. Helena of 
Patriarch Euthymius (summary)

Т. Илиева. Към въпроса за словното богатство в произведенията на Патриарх Евтимий
T. Ilieva. To the question of the lexical richness in the works of 
Patriarch Euthymius (summary)

М. Цибранска. За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий
M. Tsibranska. About the vocabulary with foreighn origin in Patriarch Euthymius’ original works (summary)

К. Димитров. Причастията в дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст
K. Dimitrov. The participles in the Dionysius’ translation of the homilies against the Anomoeans (summary)

Т. Илиева. Hapax Legomena в корпуса „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни
T. Ilieva. Hapax Legomena in John Chrysostom’s work “Of the Seraphim” from Margarit Collectanea, translated by Dionisii Divni (summary)

М. Обретенова. Още за ролята на търновския книжовен език като класически
M. Obretenova. More about the role of the official Medieval Bulgarian literary language as classical (summary)

И. Марчевски. Старобългарският език като даденост
I. Martschewski. Die alte bulgarische Sprache als Gegeben (Zusammenfassung)

History / Archaeology

Г. Ковачев. Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството
G. Kovachev. Holy Mountain of Sliven and Holy Mountain of Athos: Fro two sacred regions before Christianity (summary)

Г. Атанасов. Археологически свидетелства за проникването на Кирилометодиевото дело в Североизточна България
G. Atanasov. Archaeological evidences for the spread of the cause of Cyril and Methodius in North-Eastern Bulgaria (summary)

Д. Чешмеджиев. Рилската грамота на цар Йоан Шишман и някои проблеми на историята на Рилския манастир до XIV в.
D. Cheshmedzhiev. Notes on the history of the Rila Monastery until the end of the 14th century (summary)

А. Маркова. Мощи на светци, придобити по време на войните през Второто българско царство
A. Markova. Saint’s relics acquired during the wars of the Second Bulgarian Kingdom (summary)

М.Робов. Костен архиерейски жезъл от затворения комплекс при Църква №3 на Трапезица
M. Robov. A prelaric bone sceptre from the closed complex near Church №3 at Trapezitsa (summary)

М. Николов. Крепостта Русокастро в светлината на историческите от XIIXIV в.
M. Nikolov. The fortress of Rusokastro in the light of historical sources of 12th
14th century (summary)

И. Чокоев. Археологически данни за представителен неметализиран текстил от средновековните български земи  XIIIXIV век
I. Chokoev. Archaeological evicence for luxury non-metalized textiles from Medieval Bulgaria 
 13th14th century (summary)

Р. Комсалова. Търновски принцеси като иноземни владетелки
R. Komsalova. Princesses of Tarnovo as foreign rulers (summary)

Л. Кръстев. Теодор Светослав  просопографски бележки за времето преди възцаряването му
L. Krastev. Theodore Svetoslav: Prosopographic notes about the time before his reign (summary)

М. Младенов. Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 13431344 г.
M. Mladenov. Tsar Ivan Alexander and the development of the civil war in Byzantium in 1343
1344 (summary)

И. Иванов. Воините и въоръжението в миниатюрите от Лондонското четвероевангелие (BL ADD MS 39627)
I. Ivanov. Weapons, armour and armed men in the Gospels ot Tsar Ivan Alexander (BL ADD MS 39627) (summary)

Д. Лалчев. За покровителството на цар Йоан Александър към манастирите през ХІV в.
D. Lalchev. About Tsar Yoan Alexander’s patronage of 14th-century monasteries (summary)

A. Uzelac. Downfall of the the kingdoms  Tatar and Bulgarians in the second half of the fourteenth century
А. Узелац. Залезът на двете царства 
 татари и българи през втората половина на XIV в. (резюме)

Д. Полывянний. Историческая память о Первом болгарском царстве в правление первых Асеней
D. Polyvyannyy. Historical memory on the First Bulgarian Tzardom in the reign of First Asenides (summary)

А. Добычина. Наследие Тырновской книжной школы и историческая память болгар о своем прошлом времен Первого болгарского царства в XVXVI вв.
A. Dobychina. The heritage of Tarnovo literary school and the historical memory of Bulgarians about the past time of the First Bugarian Tzardom during the 15th
16th centuries (summary)

Б. Николова. Граматикът и неговият статус: монах, църковник или светско лице
B. Nikolova. The grammarian and his status: Monk, clerk or secular person (summary)

А. Стамболийска. Женското монашество на Балканите от ХІV до края на ХVІII век
A. Stamboliyska. Female monasticism in the Balkans from 14th till the end of the 18th century (summary)

Philosophy / Theology / Art studies

А. Буюклиева. Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий
A. Buyuklieva. The ideas of the Hesychasm reflected in the works of Patriarch Euthymius (summary)

И. Илиев. Изразните средства на исихастката апофатичност като отражение на древни мословни модели
I. Iliev. The means of expression of Hesychastic apophaticism as a reflection of ancient mental models (summary)

В. Мичева. Концептът воля в оригиналните произведения на Патриарх Евтимий
V. Micheva. The concept will in the original  works of Patriarch Euthymius (summary)

З. Ждраков, П. Орфеев. Ктиторският портрет на митрополит Игнатий и Христовата генеалогия в катедралната църква на Търново Св. Първоапостоло Петър и Павел
Z. Zdrakov, P. Orfeev. The ktitor’s portrait of metropolitan Ignatius and Christ’s genealogy in the cathedral church St. Apostles Peter and Paul in Tarnovo (summary)

Л. Стефанова. Образно-символни представи от ареопагитските трактати в художествените модели на търновската средновековна живопис
L. Stefanova. Image and symbolic notions of Areopagite’s treatises in artistic trends of Tarnovo Medieval wall-painting (summary)

П. Събев. Зографи от Бока-Которската школа и техните икони (XVIIIXIХ век)
P. Sabev. Painters of the Boka-Koor school and their icons (18th
19th century) (summary)

Р. Тодорова. Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен
R. Todorova. The influence of Veliko Tarnovo in an icon of Ss. Cyril and Methodius by Nikola Vasilev from Shumen (summary)

Търновската книжовна школа – пространства на паметта

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, English, Russian with summaries in English, German, Russian and Serbian
Pages 704
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-208-181-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset