Preslav Literary School. Volume 14: Proceedings of an international symposium "Sts Cyril and Methodius and the Bulgarian Golden Age", 1—3 November, 2013, Veliki Preslav, Bulgaria
Language: Bulgarian, Russian, Czech with summaries in English

 

Table of contents

Golden Age

А. Калоянов. Свети Йоан Екзарх – първият български патриарх
A. Kaloyanov. St. Joan Ekzarh: The first Bulgarian patriarch 
(summary)

Е. Статева. Годината на възцaряването на Симеон Велики († 927) според старобългарските, латинските и гръцките извори
E. Stateva. The date of Simeon the Great’s († 927) enthronement according to Old Bulgarian, Latin and Greek sources 
(summary)

А. Кръстев. Константинополският патриарх Фотий и славянският просветител Методий в борба срещу Йопатарската ерес
A. Krastev. The patriarch of Constantinople Photios and the Slavonic proponent of the enlightment Methodius fighting against the “filioque” heresy
(summary)

П. Пенкова. Преводаческа концепция и езикова редакция в Преславската школа
P. Penkova. The homilies of Athanasius of Alexandria or Pseudo Athanasius in the Slavonic miscellanea from 14th
15 th c. (summary)

Translations

М. Цибранска. Методиевият превод на Номоканона и влиянието му върху юридическата традиция на славянството през Средновековието
M. Tsibranska. The Methodius’ translation of the Nomocanon and its impact over the Slavonic juridical traition during the Middle ages 
(summary)

А. Милтенова. Преводната литература през златния век: тенденции и развой
A. Miltenova. Translated literature in the Golden age: Trends and developments 
(summary)

Н. Николов, Г. Георгиева. Сложните съществителни в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, син. 478)  
N. Nikolov, G. Georgieva. Complex nouns in the Old Bulgarian translation of St. Cyril of Jerusalem’s catechism (GIM, syn. 478)

А. Буюклиева. Библейски метатекст в Поучителните слова на Климент орхридски
A. Buyuklieva. Biblical quotations in the Sermfns of St. Clement of Ohrid 
(summary) 

Е. Мирчева. Един преславски текст през призмата на текстовата реконструкция
E. Mircheva. One Preslav text through the prism of textual reconstruction 
(summary)

С. Богданова. Текстологични паралели между Симеоновия сборник и Пандектите на Никон Черногорец
S. Bogdanova. Textological comparisons between the Symeon’s Miscellany (According to Svetoslav’s copy of 1073) and the Pandectes by Nicon of the Black Mount 
(summary)

P. Stankovska. Incipity čtení z Matoušova Evangelia v chorvatsko hlaholských breviářích
P. Stankovska. Incipits readings from the Matthew’s Gospel in the Croat Glagolitic breviaries 
(summary)

Т. Тотев. Легендата за Авгар и преславската керамична икона
T. Totev. The legend of Avgar and the ceramic icon from Preslav 
(summary)

Д. Кенанов. Дафнопатовата парафраза на Златоустовата Похвала на св. Апостол Павел
D. Kenanov. Dafnopat’s paraphrases of Chrysostom’s “Laudation of St. Apostle Paul” 
(summary)

Н. Гавазова. „Избор избран от книгите на св. Йоан Лествичник“. Текстологични бележки
N. Gavazova. “Selection selected from the books of St. John Lestvichnik ”: Textological notes 
(summary)

Т. Илиева. Книжовното дело в Slavia Orthodoxa през призмата на езика
T. Ilieva. Literary work in Slavia Orthodoxa in the light of language 
(summary)

А. Мустафова. Дуалистическият идеал за подражание в Житие на Анин
A. Mustafova. The dualistic ideal for exemplary in “Life of Annin“ 
(summary)

В. Бабич. Собственноручная копия Супрасльской рукописи, сделанная копитаром, и первое  подготовленное Миклошичем  издание памятника
V. Babich. The kopitar’s transcription of the Codex Suprasliensis and the first 
 Miklošič’s  publication of this manuscript (summary)

Chronographs

Х. Трендафилов. Хронографиконът в Архивския сборник
H. Trendafilov. The Short chronicle in the Archival collection 
(summary)

Р. Станков. Древнеболгарский перевод Хроники Георгия Амартола и Архивский хронограф
R. Stankov. The Old Bulgarian translation of George Hamartolos’ Chronicon and the Archivskij Chronograph 
(summary)

Г. Стоянова. Декалогът в Архивския хронограф
G. Stoyanova. The Decalogue of the Archival Chronograph 
(summary)

Й. Москова. Хрониката на Йоан Малала в Архивския хронограф
Y. Moskova. The Chronicle of John Malalas in Archival chronograph 
(summary)

А. Тихова. За някои езикови особености на “История на Юдейската война“ от Йосиф Флавий според Архивския хронограф
A. Tihova. About some linguistic peculiarities of the History of the Jewish war by Josephus Flavius according to the Archival Chronograph 
(summary)

А.-М. Тотоманова. Кой е преводачът на Хронологическата компилация, известна като Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел?
A.-M. Totomanova. Who translated the Chronological Compilation known as the Slavic version of the Chronicle of George Synkellos? 
(summary)

Д. Петрова. Късносредновековните кратки хроники и връзката им с книжнината на Златния век
D. Petrova. Late Mediaeval short chronicles and their relation whit the literature of the “Golden Age” 
(summary)

Hymnography

Р. Койчева. Старобългарското песнотворчество от IX век: опит за хронология
R. Koycheva. The Old Bulgarian chant-writing from the 9th century: A suggested chronology 
(summary)

В. Панайотов. Леон Тайнописец
V. Panayotov. Leon the Cryptographer

С. Хърков. Преславската керамична плочка с прокименов репертоар от края на IX  началото на X век: едно свидетелство за православното богослужебно пеене във Велики Преслав
S. Harkov. Preslav ceramic plate from the late 9th 
 early 10th century with Prokeimena: An evidence of the Orthodox chanting in Great Preslav (summary)

Ц. Досева. Из лексиката на ранната славянска химнография (суфиксните имена за лица в Новгородските минеи от 10951097 г.)
T. Doseva. Abstract from the vocabulary of the Early Slavic hymnography (Suffixal nouns for persons in the Novgorod Menaions dated 1095
1097 c.) (summary)

Tradition

Д. Димова. Лекарственикът в Псалтира на Димитър
D. Dimova. Collection of remedies in Dimiter’s Psalter 
(summary)

Д. Радева. „Какво значи това, че ударът от меч бил нанесен на коня, а ти си останал неповреден?“
D. Radeva. What does it mean that the shock of the sword touched your horse, but left you unhurt? 
(summary)

Д. Георгиев. Типове паремии в маргиналните текстове
D. Georgiev. Types of paremiological genre forms in marginal texts 
(summary)

Ц. Янакиева. Иван Александровиият сборник от 1348 година  от Златния до Сребърния век
T. Yanakieva. The Ivan Alexander Codex of 1348: From the Golden to the Silver age 
(summary)

Р. Станкова. Кирило-Методиевски традиции в Сърбия през ХІІІХІV век
R. Stankova. Cyrillo-Methodian traditions in Serbia at 13th
14th centuries (summary)

В. Петрова. „О письменех“ Черноризца Храбра в древнерусской книжной традиции (Епифаний Премудрый. „Житие Стефана Пермского“)
V. Petrova. “O pismeneh” by Chernorizets Hrabr in the Old Russian book tradition (Epiphanij Premudryj. “Life of Stephen of Perm”)

И. Рашева. Концептът за участието на първоучителите св. Кирил и св. Методий в българското покръстване в творчеството на Добри Войников
I. Rasheva. The concept of the first teachers Cyril and Methodius’ part in the Bulgarian baptizing in Dobry Vojnikov’s works 
(summary)

Р. Малчева. Рождественските катавасии в източното църковно пеене
R. Malcheva. The Christmas Katabasias in the Eastern church singing 
(summary)

С. Стефанов. Църковнославянските служби на св. Св. Кирил и Методий в съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти)
S. Stefanov. St. St. Cyril and Methodius’ Church Clavonic liturgical texts in contemporary church worship (Theological and liturgical aspects) 
(summary)

М. Дамова. Булгариана, българската версия на Еuropeana
M. Damova. Bulgariana, the Bulgarian version of Europeana 
(summary)

Преславска книжовна школа. Том 14

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, Russian, Czech with summaries in English
Pages 556
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0138-6
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Преславска книжовна школа. София: Марин Дринов, 2014.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset