Preslav Literary School. Volume 6: Proceedings of an international symposium "The Cyrillo-Methodian disciples in Bulgaria", 2627 Octorber, 2001, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria
Language: 
Bulgarian, Russian with summaries in English

 

Table of contents

У. Федер. Защо и как да се установят идиолектите на Кирило-Методиевите ученици?
W. Veder. Why and how to establish the idiolects of the disciples of St Cyril and Methodius? (summary)

Б. Велчева. Среднобългарският вокализъм
B. Velcheva. Middle Bulgarian vocalism (summary)

Т. Тотев. Две късноантични токи с християнски гръцки надписи от Североизточна България
T. Totev. Two bronze Late Antique buckles with Christian inscriptions from Northeastern Bulgaria (summary)

Ю. Великов, С. Великова. Слушането в апологетиката на свети Кирил Философ
Y. Velikov, S. Velikova. The listening dimension in St Cyril’s apologetics (summary)

П. Георгиев. Базиликата „Гебе клисе“ и въпросът за връзките между България и Рим в края на IX век
P. Georgiev. The Gebe Klise basilica in Preslav and the question of links between Bulgaria and Rome in the late 9th century (summary)

Т. Балабанов, M. Тихова. Надписът от 18 септември 6463 г. (954955 г.) от с. Черноглавци, Шуменско, България
T. Balabanov, M. Tihova. An inscription from 18th September 6463 (954
955) from the village of Chernoglavtsi, region of Shumen (summary)

М. Тихова. Кой е свети Кастор от Черноглавския надпис от 18 септември 6463 г (954/955 г.)?
M. Tihova. Who is saint Castor from the Chernoglavtsi inscription of 18th September 6463 (954
955 AD)? (summary)

В. Йорданова, Е. Иванова. Двуезичните надписи в България от IXXIV век (лингвистични бележки)
V. Yordanova, E. Ivanova. The bilingual inscriptions in Bulgaria of the 9th
14th century (Linguistic notes) (summary)

Л. Карпенко. Проблема систематизации глаголических почерков с позиции семиотического подхода
L. Karpenko. The problem of the systematization of glagolitic handwritings from the semiotic point of view (summary)

Х. Трендафилов. История и благочестие: де се е поминал княз Борис-Михаил?
H. Trendafilov. History and piety: Where has prince Boris-Michael died? (summary)

Г. Стоянова. Библейските цитати в Църковното сказание
G. Stoyanova. The Biblical quotations in the Church tale (summary)

Т. Славова. Откъсите от „Богословие“ („Небеса“) в превод на Йоан Екзарх в Тълковната палея
T. Slavova. Excerpts from “Nebessa” in John the Exarch's translation in Palaea Interpretata (summary)

С. Богданова. Към изследването на лексиката на „Пандектите“ на Никон Черногорец в първия им славянски превод
S. Bogdanova. About the study of the vocabulary of the “Pandectes” by Nicon of the Black Mount in the first Slavonic translation (summary)

Н. Николов. Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски
N. Nikolov. The Symbol of Faith and Lord’s Prayer of the Old Bulgarian complete translation of St. Cyril of Jerusalem’s Catechisms (summary)

Н. Василева. „Лествицата“ и преславската редакция на старобългарския книжовен език
N. Vasileva. “Lestvica” and the Preslav version of the Old Bulgarian literary language (summary)

Т. Кръстанов. Сава Седмочисленик  старобългарски книжовник и светец от IXX век
T. Krustanov. Sabbas, one of the seven disciples of St. Cyril and Methodius: An Old Bulgarian writer and saint from the 9th
10th century (summary)

Д. Иванова. Приписки и предисловия от Симеоновата епоха  опит за диференциация
D. Ivanova. Notes and forewords of the time of Tsar Simeon I: An attempt at differentiation (summary)

Л. Мончева. Посланията на апостол Павел в „Беседа против богомилите“ на презвитер Козма
L. Moncheva. Epistles of Apostle Paul in “Sermon against the Heretics” by Presbyter Cosmas (summary)

В. Панайотов. Бележката в Супрасълския сборник
V. Panayotov. The note in the Suprasl Miscellany (summary)

Ц. Досева. Из лексиката на Новгородските минеи от 10951097 г. (сложни имена за лица от женски род)
T. Doseva. Lexical material in the Minei from Novgorod of 1095
1097 c. (summary)

С. Витлянов, Н. Николов. Терминологията на зидарските инструменти в старобългарския език
S. Vitlyanov, N. Nikolov. The terminology of mason’s instruments in the Old Bulgarian language (summary)

А. Новикова. Из истории бытования преславских протографов на Руси (Евангелия 2BG 42 и 2BG 45 МГУ)
Anna Novikova. Some historical aspects connected with the existence of the Preslav Gospel protographs in Russia (The Old Russian manuscripts  2BG 42 MTY and 2BG 45 MTY) (summary)

В. Петрова. Плетение словес в средневековой славянской книжности
V. Petrova. “Pletenie Sloves” [“Word Weaving”] in the Old Slavic literature (summary)

С. Дончева. Роля на базиликалния тип храмове във Втората българска столица
S. Doncheva. The function of the basilical architectural design in the Second Bulgarian capital (summary)

Преславска книжовна школа. Том 6

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Russian with summaries in English
Pages 288
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-430-885-7
Creation date 2002
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Преславска книжовна школа. София: Марин Дринов, 2002.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset