Preslav Literary School. Volume 7: Proceedings of an international symposium "The Great Preslav culture 9th—10th century", 11—12 Octorber, 2002, Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulgaria

 

Table of contents

In memoriam Prof. Ivan Galabov (1918-1978)

I. Linguistics

Е. Вайер. Палеославистиката във Фрайбургския университет

Р. Златанова. Житията на Дванадесетте пророци и преславският им превод
R. Zlatanova. Die Vitae ser Zwölf Propheten und ihre Übersetzung von Preslav (summary)

И. Христова. Преславизмите в апостолските четива в хърватските глаголически мисали и бревиарии

Р. Станков. К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода Хроники Георгия Амартола

Г. Балаж. Особенности консонантного склонения в Изборнике Святослава 1073 г.

Ц. Досева. Неодушевени съществителни имена с наставката -(ьн)ица в Новгородските минеи от 10951097 г.
T. Doseva. Inanimate substantives with the suffix -ьница in the Minei of Novgorod of 1095
1097 c. (summary)

Т. Георгиева. Симеоновият Златоструй и неговият препис от XII век
T. Georgieva. Zlatostruy by Simeon and its copy from 12th century (summary)

С. Богданова. Евангелските цитати в най-ранния славянски превод на „Пандектите“ на Никон Черногорец
S. Bogdanova. The Gospel's quotations in the earliest Slavonic translation of Pandectes by Nicon of the Black Mount (summary)

С. Стойчев. Новозаветната лексика в старобългарския превод на Пандектите на монаха Антиох

М. Кочиш. К изучению наследия Константина Преславского (на украинском материале XVI века)
M. Kocsis. Remarks on the heritage of Konstantin Preslavski (On the bases of Ukrainian materials from the 16th century) (summary)

М. Тихова. Учителното евангелие на Kонстантин Преславски и неговите преписи
M. Tihova. “Uchitelno evangelie “ von Konstantin Preslavski und seine Abschriften (summary)

Л. Карпенко. „Сказание о письменах“ Черноризца Храбра как источник изучения глаголической проблемы
L. Karpenko. “On the Letters” by Chernorizec Hrabr as a source for studying Glagolitic problems (summary)

И. Тот. Наблюдения над графикой и языком древноболгарских надписей
I. Tóth. Observations on the graphics and language of Old Bulgarian inscriptions (summary)

А.-М. Тотоманова. Още веднъж за Аврамовия надпис от село Черноглавци, Шуменско
A.-M. Totomanova. Inscription of Avram found in Cernoglavtsi (summary)

Ц. Янакиева. Ръкопис №1 (54) от сбирката на НБКМ като част от Шуменския псалтир

А. Тихова. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения пролог и от Стишния пролог

Н. Николов. Именните (фразеологични) и съставните устойчиви словосъчетания в старобългарския език

II. Literature

N. Trunte. Die romische Mission Konstantins des Philosophen zur rhomaischen Diplomatie der 60er jahre des 9. Jahrhunderts
N. Trunte. The Roman Mission of Constantine the Philosopher: On Byzantine Diplomacy in the Sixties of the 9th Century (summary)

Х. Трендафилов. Преславски извори за трактата „За буквите“ на Черноризец Храбър

А. Каткуте. Библиотека болгарского царя Симеона Великого в Вильнюсе

Г. Стоянова. Преводите на Църковното сказание и контактите между Константин-Кирил Философ и Анастасий Библиотекар

В. Панайотов. Системността в славянските богомилски текстове

Д. Маринова. Богомилството и богомилската литература в културната традиция на Х век

И. Феринц. Об ораторском искусстве Иоанна Экзарха Болгарского и Кирилла Туровского

Л. Мончева. Топосите в ранната ораторска проза на България и Русия: функция и семантика

III. History and archaeology

Т. Тотев. Монастыри в Плиске и Преславе в IXX вв. (краткая археологическая характеристика)

Р. Рашев. Цар симеон  „Нов Мойсей“ или „Нов Давид“

Т. Тодоров. Константин Багренородни и династичният брак между владетелските домове на Преслав и Константинопол от 927 г.
T. Todorov. Constantine Porphyrogenitus and the dynastic marriage between the ruling houses of Preslav and Constantinople in 927 (summary)

Е. Иванова, П. Георгиев. Латинският надпис от Велики Преслав
E. Ivanova, P. Georgiev. The Latin inscription from Veliki Preslav (summary)

К. Стоева, Г. Майсторски. Нов епиграфски паметник от Велики Преслав
K. Stoeva, G. Maystorski. A new inscription from Veliki Preslav (summary)

С. Бонев. Творби на металопластиката със светци от Преслав
S. Bonev. Metallplastikwerke mit Heiligen aus Preslav (summary)

С. Витлянов. Новооткрити накитни предмети и елементи на облеклото от Велики Преслав
S. Vitlyanov. Newly discovered adornment objects and attire elements from Veliki Preslav (summary)

С. Дончева. Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове в Първото българско царство

С. Иванов. Строителни похвати в преславските крепостни стени (IXX век)
S. Ivanov. Ways of building of the fortress walls in Preslav (9th
10th century) (summary)

Преславска книжовна школа. Том 7

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Russian, German with summaries in English and Geman
Pages 448
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-430-992-6
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Преславска книжовна школа. София: Марин Дринов, 2004.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset