Numismatics, Sphragistics & Epigraphy 2020, 16
Studia in honorem professoris Konstantin Dochev
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2020, 16
Category: Numismatics, Sphragistics & Epigraphy
Language: Bulgarian, English and Russian with summaries in English

 

Table of contents

Dedicated ot the 70th anniversary of Prof. Konstantin Dochev

С. Михайлов. Проф. д-р Константин Дочев на 70 години

Prof. Konstantin Dochev: Bibliography

Numismatics

Б. Русева. За бронзовите монети на Селевк I Никатор (312281), откривани на територията на укрепеното тракийско селище, наричано тасоски емпорион Пистирос
B. Russeva. On the bronze coins of Sleucus I Nicator (312281) found on the territory of the fortified Thracian settlement called Thassian emporion Pistiros

S. Yordanov. Collective coin find from the village of Gruevo, near the town of Momchilgrad

М. Доткова, Е. Генчева. Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове
M. Dotkova, E. Gencheva. Hoard of Roman coins from sector VIII/IX in Novae

С. Филипова. Медальон на Гордиан III, сечен в Ефес
S. Filipova. Gordianus III medallion struck in Ephesus

Б. Божкова. Медальон на Пергам от археологическите разкопки в Нове
B. Bozhkova. Medallion of Pergamon from the archaeological excavations in Novae

В. Върбанов, Д. Коджаманова. Находка от денари и антониниани от с. Широко поле, Кърджалийско
V. Varbanov, D. Kodzhamanova. Hoard of denarii and antoninianii from Shiroko pole village, Kardzhali region

М. Минкова. Колективна монетна находка (IV в.) от с. Енина, Старозагорско
M. Minkova. A 4th century hoard from Enina village, Stara Zagora region

Р. Гущераклиев, С. Михайлов. Късноримски и ранновизантийски монети от крепостта в с. Дебнево
R. Gushterakliev, S. Mihaylov. Late Roman and Early Byzantine coins from the fortress in Debnevo village

Д. Аладжова. Съкровище от златни монети, открити в Сердика
D. Aladzhova. Hoard of golden coins discovered in Serdica

Н. Овчаров. Златен индийски динар, открит в крепостта Урвич край София
N. Ovcharov. Indian dinar found in Urvich fortress near Sofia

Ж. Жекова. Монена находка от района на с. Крепча, Търговищко
Z. Zhekova. Coin hoard from Krepcha village, Targovishte region

В. Овчаров. Калайдисаното монетосечене на цар Йоан Шишман (13711375)
V. Ovcharov. Tin-coated coinage of Tsar Ioan Shishman (13711375)

В. Пенчев. Колективна находка със сребърни монети от края на XVI  първата половина на XVII век от Гоцеделчевско
V. Penchev. Hoard of silver coins from the late 16th  first hald of the 17th c. from Gotse Delchev region

В. Пенчев. Част от колективна находка с луиджини от XVII в., от фонда на НИМ-София
V. Penchev. Part of a hoard of Luigino coins from the 17th c. from the depot of the National Museum of History

И. Лазаренко. Находка от монетовидни отливки, калъпи и метал за леене — следа от производсто на фалшиви или неофициални монети през XVII в. в Османската империя
I. Lazarenko. Hoard of coin-shaper casting, casting forms and casting metal  evidence of the production of counterfeit or non-official coins in the 17th century in the Ottoman Empire

Х. Кузов, Н. Митев. Сребърна монета на Сигизмунд III Ваза (15871632), открита при археологически разкопки на късноантична крепост край устието на р. Фъндъклийска
H. Kuzov, N. Mitev. Silver coin of Sigismund III Vasa (15871632) discovered during archaeological excavations of a Late Antique fortress near the mouth of the Fandakliyska River

И. Петракиев. Колективна находка от златни западноевропейски и османски монети от Велико Търново (XVIIIXIX в.)
I. Petrakiev. Hoard of golden Western European and Ottoma coins from Veliko Tarnovo (18th19th c.)

Sigillography

M. Manov, P. Charalampakis, Y. Nankova. Byzantine coins and a lead seal of Justinian I found in the fortress at the Vratsata pass near the town of Vratsa, Northwest Bulgaria

В. Пенчев. Три византийски моливдовул на Теодорокан, антипат, патриций, вест и дук (началото на XI в.)
V. Penchev. Three Byzantine molybdobullae of Theodorokan, antipater, patrikios, vestiarios and duke (early 11th c.)

Н. Овчаров. Името на крепостта Урвич край София по данни на сфрагистиката и на историческите извори
N. Ovcharov. The name of Urvich Fortress near Sofia according to sphragistics and historical sources

Я. Митов. Непубликувани византийски моливдовули от Исторически музей  Разлог
Y. Mitov. Unpublished Byzantine molybdobullae from Museum of history Razlog

Н. Кънев. Нов византийски оловен метричен печат от Анхиало (Поморие)
N. Kanev. New Byzantine lead metric seal from Anchialos (Pomorie)

И. Йорданов, М. Инкова. Византийски моливдовул на анонимен протоиеракарий от Букелон
I. Yordanov, M. Inkova. Byzantine molybdobulla of an anonymous protoierakarios from Bukelon Fortress

Epigraphy

И. Войков. Имена и социална принадлежност на лицата, засвидетлствани по олтарите с надписи от Филипопол (IIII в.)
I. Voykov. Names and social affiliation of the persons attested in the altar inscriptions from Philippopolis (1st3rd c. AD)

К. Венедикова. Месингова елипсовидна кутия с украса и надписи на арабица, инкрустирани от злато и сребро, от колекцията на Националния археологически музей
K. Venedikova. Brass elliptical box with decoration and inscriptions in Arabic, inlaid with gold and silver from the collection of National archaeological museum

А. Авдеев. О дате рождения патриарха московского и всея Руси Адриана
A. Avdeev. On the birth date of Patriarch Hadrian of Moscow and all Russia

К. Венедикова, Б. Томова. Сребърен пръстен с надпис от колекцията на Националния археологически музей
K. Venedikova, B. Tomova. Silver ring with inscription from the collection of National archaeological museum

Illustrations

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, English, Russian with summaries in English
Pages 400
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset