Table of contents

Numismatica

М. Минкова. Римски златни монети IV в. от колекцията на РИМ-Стара Загора
M. Minkova. 1st
5th с. Roman golden coins from the collection of Stara Zagora Regional Museum of History (summary)

Б. Божкова. Иконографията на Арес в провинциалното монетосечене на градовете от Долна Мизия и Тракия през IIII в.
B. Bozhkova. The iconography of Ares in the provincial coinage of Mocsia Inferior and Thrace during AD 1st
3rd c. (summary)

М. Доткова. Монетно съкровище (IIIII в.) от Лясковец, Великотърновско
M. Dotkova. Coin hoard (2nd
3rd с.) from Lyaskovets, Veliko Tarnovo region (summary)

С. Филипова. Монетна циркулация по средното течение на река Струма в периода 294498 г.
S. Philipova. Coin circulation along the middle course of Struma River during 294
498 (summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на Западната римска империя от V век.
D. Vladimirova-Aladzhova. Golden coins of the Western Roman Empire from the 5th c. (summary)

Л. Лазаров. Омаядски дирхем от второто десетилетие на VIII в. в контекста на монетните находки в България от това време
L. Lazarov. Umayyad dirham from the second decade of the 8th c. in the context of the coin finds from the same time in Bulgaria (summary)

П. Георгиев. Абасидско златно фуре от района на Плиска
P. Georgiev. Abbasid golden fourré from the region of Pliska (summary)

В. Пенчев. Нов тип електронова (сребърна) скифата на Никейския император Йоан III Дука Ватаци (12211254)
V. Penchev. New type of electrum (silver) scyphatos of John III Dbukas Vatatzes Emperor of Nicaea (1221
1254) (summary)

К. Дочев. Колективна находка с медни монети на цар Константин Асен (12571277) от крепостта Трапезица, Велико Търново
K. Dochev. Hoard of copper coins of Tsar Constantine Assen (1257
1277) from Trapezitsa Fortress, Veliko Tarnovo (summary)

Ж. Жекова. Колективна находка с билонови скифати на Константин Асен (12571277) от околностите на Велики Преслав
Z. Zhekova. Hoard of copper trachy of Constantine Assen (1255
1277) from the vicinity of Veliki Preslav (summary)

В. Пенчев. Сребърна монета на цар Михаил III Шишман-Асен (13231330), препечатана върху венециански матапан
V. Penchev. Silver coin of Tsar Michael III Shishman-Assen (1323
1330) verstruck on a Venetian mattapan (summary)

В. Пенчев. Асирите на Иван Александър с Михаил Асен от съкровището от Велинград (квартал Каменица)
V. Penchev. Aspers of Ivan Alexander with Michael Assen from the hoard from Velingrad (Kamenitsa residence area) (summary)

А. Конаклиев, С. Дончева. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав
A. Konakliev, S. Doncheva. Hoard of silver Groschen (14th c.) from Preslav (Second expanded edition) (summary)

Sphragistica

Т. Тодоров. Византийски печати от вътрешния град на Велики Преслав
T. Todorov. Byzantine seals from the Inner town of Veliki Preslav (summary)

В. Пенчев. Два византийски моливдовула от XI век, намерени при археологически разкопки в Силистра
V. Penchev. Two 11th с. Byzantine molybdobullae discovered during the archaeological research in Silistra (summary)

В. Пенчев. Два моливдовула на вселенски патриарси от първата половина на XIX век, произхождащи от град Поморие
V. Penchev. Two molybdobullae of Ecumenical Patriarchs from the first half of the 19th c. from Pomorie (summary)

Epigraphica

И. Йорданов. Кой е Алиат Стратилат от надписа в кръглата Преславска църква?
I. Yordanov. Who is Aliat Stratilatos from the inscription in the Preslav Round Church? (summary)

П. Георгиев. Керамичен печат с криптографска формула
P. Georgiev. Ceramic seal with a cryptographic formula (summary)

С. Йорданов, К. Хаджиев. Новите надписи-графити от средновековния Червен
S. Yordanov, K. Hadzhiev. New inscriptions-graffiti from the Medieval Cherven (summary)

К. Венедикова. За надписите на арабско писмо върху камък и метал в НАИМ-БАН
K. Venedikova. On the inscriptions in Arabic characters on stone and metal in the Museum of Archaeology in Sofia (summary)

Varia

И. Кънев. Новооткрити тежести от късноантичната и средновековна крепост „Балък дере", община Ивайловград
I. Kanev. Newly found weights - étalons from the Late Antiquity and Medieval fortress of Balak Dere, Ivaylovgrad municipality (summary)

Н. Марков. Бележки за разпространението на имитацията на венециански териак по българските земи през Османския период
N. Markov. Notes on the distribution of imitations of the Venetian theriak over the Bulgarian territories during the Ottoman Age (summary)

Н. Марков. За едно недоразумение в два от нашите музеи
N. Markov. On a misunderstanding in two of our museums (summary)

Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie с автор Georges Le Rider
B. Ruseva. The Birth of Coin. Paraphrase of La naissance de la monnaie by Georges Le Rider (summary)

К. Дончев. В памет на чл.-кор.проф. дин Йорданка Юрукова
C. Dochev. In Memoriam prof. Yordanka Yurukova

Й. Юрукова. Иконографска характеристика на градските монетосечения в източните римски провинции
Y. Yurukova. Iconographic characteristics of the town coinages in the Eastern Roman provinces

 

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2012, 8

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 338
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2012
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset