Contrastive analysis of diminutives in German and Bulgarian
Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език
Language: Bulgarian with summary in English
Cateogry: Contrastive Linguistics

 

   The book offers a comparative study of the semantic category of diminutiveness in the noun between the two languages. After reviewing the research in Bulgarian and German linguistics, through the tertia comparationis at different language level (formal, semantic, functional, etc.) the diminutives of 2600 pages of fiction (in original and corresponding translation) by 5 Bulgarian and 8 German authors are studied. The issues of the general theory of diminutiveness, the essence of diminishing in the noun, semantic components of the meaning, suffix system, contextual, genre and stylistic conditionality of the diminutives in the language, comparability and translation equivalence the Bulgarian and German diminutives (nouns) are developed.  

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Обща теория за деминуацията (умалителността)

1. Терминологични уточнения

1.1. Връзка със значенито на латинския термин

1.2. Изписване на латинските термини

1.2.1.Деминутив или диминутив?

1.2.2. Deminutiv(um) или Diminutiv(um)?

2. Обзор на теориите за умалителността в лингвистичните изследвания

2.1. Българската лингвистична мисъл по въпросите за умалителността 

2.1.1. Морфоложки изследвания със словообразувателни елементи

2.1.2. Структурализъм от семантично-функционален тип

2.1.3. Лексикално-словообразувателен подход

2.1.4. Функционална (функционално-семантична) граматика

2.1.5. Психолингвистичен и социолингвистичен подход

2.1.6. Структурно-функционалния подход

2.2. Германистичната традиция в областта на изследванията на умалителността

2.2.1. Дериватоложки изследвания

2.2.2. Компаративистични изследвания

3. Същност на деминуирането (умаляването) при съществителното име

4. Обобщения и изводи

4.1. Съпоставимост по въпросите на деминутивността

4.1.1. Констатации в лингвистиките за сходство относно проблемите на умалителността в двата езика

4.1.2. Разлики според лингвистите на нива езикова система и норма

4.2. Обобщения и изводи по изследванията итерминологичните уточнения

Втора глава. Методологичен и теоретичен аспект на изследването

1. Методологична основа на изследването

1.1. Съпоставителен метод на изследване

1.2. Терциум компарационис при контрастивното изследване

1.3. Стъпки при емпирично изследване

1.4. Преводните корпуси  метод и основа за контрастивно изследване на деминутиви

1.5. Избор на текстове при съпоставително изследване на умалителни съществителни

2. Теоретична основа на изследването

2.1. Деминутивността при съществителното име  същност и особености

2.2. Формален аспект

2.2.1. Словообразувателни специфики на българското умалително съществително име

2.2.2. Словообразувателни специфики на немското умалително съществително име

2.2.3. Морфонологични промени при умалителните съществителни имена в двата езика

2.3. Семантичен аспект

2.3.1. Видове значения

2.3.2. Особености на семантичния анализ на УС

2.3.3. Фактори, които влияят върху семантиката на УС

2.3.4. Етапи на семантичния анализ

2.4. Функционален аспект

2.4.1. Основни понятия на Людсканов за преводаческата наука

2.4.2. Преводачески трансформации

2.5. Основни критерии за установяване на функционално съответствие

3. УС в часа по чужд език

4. Изводи и обобщения

4.1. Методология на изследването

4.2. Теоретична основа на изследването

4.3. Деминутивите в чуждоезиковото обучение

Трета глава. Съпоставителен анализ на ексцерпираните деминутиви

1. Контрастивен анализ на ексцерпираните умалителни съществителни на формално и семантично ниво

1.1. Умалителни съществителни в българските текстове

1.1.1. Умалителни суфикси за нарицателни съществителни имена

1.1.2. Умалителни суфикси за лични имена и обръщения

1.1.3. Суфикси, характерни само за множествено число

1.1.4. Съкратени лични имена

1.2. Умалителни суфикси в немските текстове

1.3. Морфонологични промени и морфо-семантични особености при умалителните съществителни и в двата езика

1.4. Роля на произвеждаща основа

2. Контрастивен анализ на ексцерпираните умалителни съществителни на функционално ниво

2.1. Умалителност при съществителните имена

2.2. Ескпресивност в езика

2.3. Фунционалност на умалителните съществителни ..

2.3.1. Изобразяване

2.3.2. Изразяване

2.3.3. Оценяване 

2.4. Употреба на умалителните съществителни

3. Съпоставимост на умалителни лични имена в български и немски език

4. Жанрови и стилови особености при превод на умалителни съществителни имена

5. Преводна еквивалентност и преводни трансформации при предаване на умалителността на същетвителното име

5.1. Преводачески трансформации при превод на деминутиви

5.2. Видове промени при превод на умалителни съществителни

3.5.3. Типове преводни еквиваленти при превод от български на немски език

6. Социолингвистичен аспект на умалителните съществителни в час по немски език  тест със студенти

7. Изводи

7.1. Оценка на методологичните и общотеоретични основи

7.2. Резултати от проведеното съпоставително изследване на УС за двата езика

Заключение

Библиография

Таблици

Приложения

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5111-5
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset